Έτος: 2019

Πρόσκληση – Παροχή Υπηρεσιών Λογιστικής Υποστήριξης

Το ΕΚΠΑΑ προτίθεται να αναθέσει σε λογιστή τη λογιστική υποστήριξη του έως το τέλος του 2020. Συνεκτιμάται τυχόν εμπειρία του λογιστή σε ζητήματα φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και τυχόν ειδική γνώση στα ειδικότερα ζητήματα που σχετίζονται με τη λειτουργία του ΕΚΠΑΑ.

Τυχόν ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά προσφορά και βιογραφικά έως την 3/01/2020 και ώρα 15:00 στην ηλεκτρονική διεύθυνση info-ekpaa@prv.ypeka.gr.

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ_ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ_2020

Πρόσκληση – Παροχή Υπηρεσιών Νομικής Υποστήριξης

Το ΕΚΠΑΑ προτίθεται να αναθέσει σε εξωτερικό νομικό σύμβουλο τη νομική υποστήριξη του έως το τέλος του 2020. Συνεκτιμάται τυχόν εμπειρία του νομικού συμβούλου σε ζητήματα φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και τυχόν ειδική γνώση στα ειδικότερα ζητήματα που σχετίζονται με τη λειτουργία του ΕΚΠΑΑ.

Τυχόν ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά βιογραφικά έως την 3/01/2020 ώρα 15:00 στην ηλεκτρονική διεύθυνση info-ekpaa@prv.ypeka.gr.

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ_ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ_2020

Πρόσκληση – «Τα ξενικά φυτικά είδη στο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών Natura 2000: ένας οδηγός και μία βάση δεδομένων»

Το ΕΚΠΑΑ προτίθεται να αναθέσει έργο με αντικείμενο «Τα ξενικά φυτικά είδη στο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών Natura 2000: ένας οδηγός και μία βάση δεδομένων» σύμφωνα με τη συνημμένη Απόφαση ΔΣ και τη σχετική τεχνική περιγραφή.

Καλούνται οι τυχόν ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος έως 2/1/2020 και ώρα 17:00 στην έδρα του ΕΚΠΑΑ ή ηλεκτρονικά στο email: info-ekpaa@prv.ypeka.gr

Έργο ξενικά φυτά σε Natura 2000 – τεχνική περιγραφή

Πρόσκληση – Yπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης, συντήρησης και αναβάθμισης εφαρμογών πληροφορικής της Δ/νσης ΚΑΠΑ του ΥΠΕΝ

Tο ΕΚΠΑΑ προτίθεται να αναθέσει έργο υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης, συντήρησης και αναβάθμισης εφαρμογών πληροφορικής της Δ/νσης ΚΑΠΑ του ΥΠΕΝ σύμφωνα με τη συνημμένη Απόφαση ΔΣ και τη σχετική τεχνική περιγραφή.

Καλούνται οι τυχόν ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος έως 30/12/2019 και ώρα 15:00 στην έδρα του ΕΚΠΑΑ ή ηλεκτρονικά στο email: infoekpaa@prv.ypeka.gr

Έργο υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης – τεχνική περιγραφή

Δελτίο Τύπου: Πρότυπη Δάσωση στην Κομοτηνή

Το Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης και η ανάδοχος εταιρία Υλωρική Ε.Ε. σας προσκαλούν την Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2019 στις 10:30 π.μ. στον χώρο του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στην Κομοτηνή (πλησίον της Πρυτανείας) όπου θα λάβει χώρα πρότυπη δάσωση μη δασικής γης για τις ανάγκες αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής. Η δάσωση αυτή, που θα γίνει με περίπου 1000 δέντρα σε χώρο έκτασης 10 στρεμμάτων που παραχώρησε το Δ.Π.Θ., θα προσφέρει για τα επόμενα χρόνια απορρόφηση 216,3 τόνων CO2 καθώς και σημαντικά οφέλη αναψυχής στους κατοίκους. Η δάσωση θα γίνει με την παρουσία και συμμετοχή μαθητών και φοιτητών από εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κομοτηνής”.

 

Εξέλιξη της χαρτογράφησης και αξιολόγησης οικοσυστημάτων και οικοσυστημικών υπηρεσιών (MAES)

Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2020 έχει θέσει στόχο τη χαρτογράφηση και την αξιολόγηση της κατάστασης των οικοσυστημάτων και των οικοσυστημικών υπηρεσιών που αυτά προσφέρουν (MAES – Map and Assess Ecosystems and their Services) από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Δράση 5: Βελτίωση των γνώσεων σχετικά με τα οικοσυστήματα και τις οικοσυστημικές υπηρεσίες στην ΕΕ). Για το σκοπό αυτό θεμελιώνεται η απαίτηση για μια “βάση γνώσεων”, η οποία θα είναι η κύρια πηγή δεδομένων για την προώθηση της πράσινης υποδομής και για τον εντοπισμό οικοσυστημάτων που απαιτούν αποκατάσταση, ενώ ταυτόχρονα θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για την αξιολόγηση του στόχου της μηδενικής καθαρής απώλειας βιοποικιλότητας και οικοσυστημικών υπηρεσιών.

Για την εκπλήρωση των δεσμεύσεων που αναλήφθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης 5 της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα, το ευρωπαϊκό έργο ESMERALDA (Enhancing ecosystem services mapping for policy and decision-making), το οποίο χρηματοδοτείται από το ερευνητικό πρόγραμμα Horizon 2020 της ΕΕ, δημιούργησε ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο και τη “βάση γνώσεων” για την υποστήριξη της χαρτογράφησης και αξιολόγησης των οικοσυστημάτων και των οικοσυστημικών υπηρεσιών τους. Το έργο δημιούργησε στρατηγικές χαρτογράφησης και εκτίμησης για τα 28 κράτη μέλη, καθώς και τη Νορβηγία, την Ελβετία και το Ισραήλ, και ανέπτυξε μια ευέλικτη μεθοδολογία αξιοποιώντας υφιστάμενα ερευνητικά έργα, δίκτυα, μεθόδους και δεδομένα, ενσωματώνοντας τεχνικές βιοφυσικής, κοινωνικής και οικονομικής αξιολόγησης. Με το έργο παρέχονται ευκαιρίες για τη βελτίωση των μεθοδολογιών χαρτογράφησης και αξιολόγησης των οικοσυστημικών υπηρεσιών και της ανταλλαγής γνώσεων.

Στα πλαίσια του έργου αναπτύχθηκε το βαρόμετρο MAES με το οποίο αποτυπώνεται η εξέλιξη της υλοποίησης της χαρτογράφησης και της αξιολόγησης των οικοσυστημάτων και των οικοσυστημικών υπηρεσιών από κάθε κράτος-μέλος της ΕΕ. Ο δείκτης έχει ανώτατο επίπεδο εφαρμογής 25 και επικαιροποιείται δυο φορές το χρόνο στο πλαίσιο των συναντήσεων του MAES Working Group της ΕΕ (Μάρτιος και Σεπτέμβριος), ενώ η πρόοδος εφαρμογής MAES αξιολογείται σε σχέση με τον Ιανουάριο 2016. Η αποτύπωση της εξέλιξης εφαρμογής MAES παρουσιάζεται στα ακόλουθα διαγράμματα για την περίοδο 2017-2019.

Τα αποτελέσματα του βαρόμετρου MAES καταδεικνύουν τη σημαντική πρόοδο που έχει επιδείξει η Ελλάδα από το 2018 και μετά. Τον Μάρτιο 2017 καταγράφεται για την Ελλάδα βαθμός εφαρμογής MAES 24%, ενώ ενάμισι χρόνο μετά ανέρχεται στο 80%, με αντίστοιχο ποσοστό εφαρμογής 66% για την ΕΕ. Η πρόοδος της υλοποίησης MAES συνεχίστηκε το επόμενο διάστημα για την Ελλάδα φτάνοντας το 96% τον Σεπτέμβριο 2019, καταλαμβάνοντας την 7η θέση στην ΕΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες για τις τελευταίες εξελίξεις στην Ελλάδα σχετικά με την Χαρτογράφηση και Αξιολόγηση των Οικοσυστημάτων και των Υπηρεσιών τους:

MAES_Εξελίξεις_Ελλάδα_2017-2019

Σχεδιασμός πρόσκλησης και banner/ανασχεδιασμός λογότυπου για το side event (25η Διάσκεψη της Σύμβασης-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή)

Ενόψει της 25ης Διάσκεψης της Σύμβασης-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή [25th Conference of Parties (COP) of the United Nations Framework for Climate Change (UNFCCC)] που πρόκειται να διεξαχθεί στη Μαδρίτη Ισπανίας, στις 2-13 Δεκ. 2019 το ΕΚΠΑΑ έχει αναλάβει να συνδράμει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) προκειμένου να οργανωθεί side event για την προώθηση της Ελληνικής πρωτοβουλίας για τις Επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής στην Πολιτιστική.

Για το σκοπό αυτό το ΕΚΠΑΑ προτίθεται να αναθέσει σε εξωτερικό συνεργάτη το αντικείμενο παροχής υπηρεσιών για τον σχεδιασμό πρόσκλησης και banner και ανασχεδιασμό λογότυπου για το side event

Προθεσμία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος Τετάρτη 05/12/2019, ώρα 17:00

Προμήθεια υλικών για το side event (25η Διάσκεψη της Σύμβασης-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή)

Ενόψει της 25ης Διάσκεψης της Σύμβασης-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή [25th Conference of Parties (COP) of the United Nations Framework for Climate Change (UNFCCC)] που πρόκειται να διεξαχθεί στη Μαδρίτη Ισπανίας, στις 2-13 Δεκ. 2019 το ΕΚΠΑΑ έχει αναλάβει να συνδράμει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) προκειμένου να οργανωθεί side event για την προώθηση της Ελληνικής πρωτοβουλίας για τις Επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής στην Πολιτιστική.

Για το σκοπό αυτό το ΕΚΠΑΑ προτίθεται να αναθέσει σε εξωτερικό συνεργάτη την προμήθεια υλικών.

Προθεσμία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος Τετάρτη 05/12/2019, ώρα 17:00

Πρόσκληση – Διενέργεια πανελλαδικής έρευνας για την ανακύκλωση και τη διαχείριση αστικών αποβλήτων

Το Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ) προτίθεται να αναθέσει  τη διενέργεια ποιοτικής έρευνας για την ανακύκλωση και τη διαχείριση απορριμμάτων.

Προθεσμία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος Τετάρτη 11/12/2019, ώρα 15:00

1η Περιφερειακή Συνάντηση στα πλαίσια του Προγράμματος INVALIS – Interreg Europe

Στα πλαίσια του INTERREG EUROPE INVALIS με κωδικό PGI05271, τίτλο “Protecting European Biodiversity from Invasive Alien Species” και για την υλοποίηση στης δράσης Αction 2.1 με τίτλο “Organisation And Development Of Regional Meetings (RM) With Key Regional Stakeholders (KS), πραγματοποιήθηκε η 1η Περιφερειακή Συνάντηση, στην Αθήνα στο χώρο όπου στεγάζονται τα γραφεία του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης, στην Έπαυλη Καζούλη (Κηφισίας 241) στις 29 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 10:00 π.μ.

 

 

Scroll to Top