Νέα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη πέντε Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου για την υποστήριξη του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη πέντε (5) Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου για την υποστήριξη του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής στο πλαίσιο του έργου «Ολοκληρωμένες δράσεις για τη διατήρηση και διαχείριση των περιοχών του δικτύου Natura 2000, των ειδών, των οικοτόπων και των οικοσυστημάτων στην Ελλάδα – Integrated actions for conservation and management of Natura 2000 sites, species, habitats and ecosystems in Greece» (Κωδ. LIFE16 IPE/GR/000002 – LIFE IP 4 NATURA).

Σελίδα ανάρτησης της πρόσκλησης στο σύστημα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για προμήθεια σκάφους

Ο Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δωδεκανήσου διακηρύττει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω ΕΣΗΔΗΣ (με α/α συστήματος 138532) για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση Σύμβασης Προμήθειας ενός (1) ταχύπλοου σκάφους ανοιχτής θαλάσσης.

Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στους παρακάτω συνδέσμους.

Προκήρυξη – πρόσκληση για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της θέσης του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.).

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.) ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Την πλήρωση της θέσης του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού
του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής με τους όρους της κάτωθι πρόσκλησης:

Χαρακτηρισμός της χερσαίας και υδάτινης περιοχής του Όρους Ολύμπου ως Εθνικού Πάρκου, οριοθέτηση και καθορισμός ζωνών προστασίας αυτού, χρήσεων γης, όρων και επιτρεπομένων δραστηριοτήτων

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 610Δ’/17-09-2021) το Προεδρικό Διάταγμα “Χαρακτηρισμός της χερσαίας και υδάτινης περιοχής του Όρους Ολύμπου ως Εθνικού Πάρκου, οριοθέτηση και καθορισμός ζωνών προστασίας αυτού, χρήσεων γης, όρων και επιτρεπομένων δραστηριοτήτων”

Προστασία, διατήρηση και διαχείριση της φύσης, της χερσαίας και θαλάσσιας περιοχής της Νήσου Χρυσή

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 617Δ’/17-09-2021) η υπ. αριθμ. οικ. ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/79116/2511 “Καθορισμός όρων και περιορισμών για την προστασία, διατήρηση και διαχείριση της φύσης, της χερσαίας και θαλάσσιας περιοχής της Νήσου Χρυσή και έγκριση Σχεδίου Δράσης”

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ηλεκτρονικοί υπολογιστές και περιφερειακά όπως οθόνες, web cameras, δίσκοι, πληκτρολόγια, ποντίκια) για τα γραφεία του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.

Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α) προτίθεται να προβεί στην ανάθεση προμήθειας ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ηλεκτρονικοί υπολογιστές και περιφερειακά όπως οθόνες, web cameras, δίσκοι, πληκτρολόγια, ποντίκια) για τα γραφεία του στην Αθήνα.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη είναι έως του πόσου των 20.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, ήτοι εικοσιτεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα ευρώ συμπεριλαμα]βανομένου ΦΠΑ 24%.

Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών είναι Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 13:00.

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση της υπηρεσίας για την εκπόνηση του έργου «Προετοιμασία φακέλου υποψηφιότητας της ευρύτερης περιοχής του όρους Ολύμπου, για ένταξη στον κατάλογο των Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της Συνθήκης για την προστασία της Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς της UNESCO»

Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, προτίθεται να προβεί στην
ανάθεση υπηρεσίας παροχής συμβουλών για την εκπόνηση του έργου «Προετοιμασία φακέλου
υποψηφιότητας της ευρύτερης περιοχής του όρους Ολύμπου, για ένταξη στον κατάλογο των
Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της Συνθήκης για την προστασία της Παγκόσμιας
Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς της UNESCO».

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων στην Ε.Ε. για τα «Βραβεία Natura 2000» του 2022

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων στην Ε.Ε. για τα «Βραβεία Natura 2000» του 2022.

Τα βραβεία απονέμονται σε κορυφαία επιτεύγματα που αφορούν την προστασία της φύσης, τα οποία συνδέονται με το Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο Natura 2000, ενώ στόχος τους είναι να ενημερώσουν το κοινό σχετικά με το Δίκτυο.

Προθεσμία υποβολής: 30 Σεπτεμβρίου 2021.

Περισσότερες πληροφορίες: https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/awards/information-for-applicants/index_en.htm

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση δέκα υπαλλήλων στον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.)

O Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.) απευθύνει πρόσκληση για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών άμεσης στελέχωσης του Οργανισμού μέσω αποσπάσεων, δέκα υπαλλήλων συγκεκριμένων κατηγοριών και κλάδων.

Τα επιθυμητά προσόντα των υποψηφίων καθώς και οι ειδικότητες κάθε κλάδου και κατηγορίας παρατίθενται στο Παράρτημα της παρούσης.

Διακήρυξη διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση προμήθειας «Συστήματος Οικονομικής Διαχείρισης – Διαχείρισης Προσωπικού και Μισθοδοσίας»

Ο Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α προκηρύσσει:

Συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 117 του ν. 4412/2016 όπως ισχύει, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, με σκοπό την επιλογή αναδόχου, για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση προμήθειας Συστήματος Οικονομικής Διαχείρισης – Διαχείρισης Προσωπικού και Μισθοδοσίας.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000€) μη συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α., ήτοι συνολικού ποσού εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων  ευρώ (74.400€) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων του Oργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ) Λογαριασμός Λογιστικού σχεδίου 61.03 οικ. έτος 2021.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν το φάκελο της προσφοράς τους, στο πρωτόκολλο του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (O.ΦΥ.ΠΕ.K.A.), Λεωφόρος Μεσογείων 207, 115 25 Αθήνα, το αργότερο μέχρι τις 26 Ιουλίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, που είναι η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

Η ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού είναι η 27 Ιουλίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής.

Η περίληψη διακήρυξης και το πλήρες κείμενο της διακήρυξης είναι διαθέσιμες για ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση:

  • στον ιστότοπο του προγράμματος Διαύγεια (www.diavgeia.gov.gr),
  • στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) (www.eprocurement.gov.gr),
  • στην επίσημη ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής κάτω από την επικεφαλίδα «ΝΕΑ».

Διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους και το αντικείμενο του διαγωνισμού παρέχονται από τον Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α., τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8089271, e-mail: info-ofypeka@prv.ypeka.gr.

Scroll to Top