Γνωμοδοτήσεις

Λειτουργία βάσης δεδομένων Ειδικών Οικολογικών Αξιολογήσεων στον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής

(Εφαρμογή του άρθρου 186 του ν.5037/2023)

Σε εφαρμογή του άρθρου 186 του ν.5037/2023, τα στοιχεία χωροθέτησης των έργων και δραστηριοτήτων που υπόκεινται σε Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση θα υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία προς περιβαλλοντική αδειοδότηση σε μορφή αρχείων shapefile, προκειμένου να διαβιβάζονται στον Οργανισμό μας. Τα αρχεία θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα πολύγωνα και τις θέσεις εγκατάστασης των έργων, καθώς και τις θέσεις επέμβασης των συνοδών έργων, σε σημειακή, γραμμική ή πολυγωνική μορφή, κατά περίπτωση.

Τα πρωτογενή δεδομένα καταγραφών πεδίου της παραγράφου 10β του άρθρου 11 του ν.4014/2011, όπως τροποποιήθηκε από τον ν. 5037/2023, θα υποβάλλονται από τον Φορέα του έργου στην αδειοδοτούσα υπηρεσία και θα διαβιβάζονται στον ΟΦΥΠΕΚΑ, στην διεύθυνση gnomodothseis@necca.gov.gr, σε μορφή αρχείων shapefile. Τα αρχεία δύναται να είναι σημειακά (πχ για σημειακές καταγραφές ειδών, θέσεων φωλεοποίησης κοκ), γραμμικά (πχ για δεδομένα πτήσεων πουλιών) ή πολυγωνικά (πχ για περιοχές φωλεοποίησης/επικράτειες). Κρίνεται σκόπιμο τα αρχεία με τα πρωτογενή δεδομένα καταγραφών πεδίου να μην αναρτώνται στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο, αλλά να αποστέλλονται απ’ ευθείας στον οργανισμό μας, καθώς δύναται να περιλαμβάνουν ευαίσθητη περιβαλλοντική πληροφορία. Στους πίνακες των αρχείων (attribute tables) θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα παρακάτω στοιχεία:

 

Τίτλος πεδίου Τύπος πεδίου Περιγραφή
date Date Ημερομηνία καταγραφής (σε μορφή dd/mm/yyyy)
time Text [50] Ώρα έναρξης καταγραφής (σε 24h μορφή hh:mm)
duration Short (integer) Διάρκεια καταγραφής (σε λεπτά)
observer Text [255] Παρατηρητής (ονοματεπώνυμο)
wind_direc Text [50] Διεύθυνση ανέμου (επιλογή από λίστα: Β, ΒΑ, Α, ΝΑ, Ν, ΝΔ, Δ, ΒΔ)
wind_speed Short (integer) Ένταση ανέμου (σε bf)
visibility Text [50] Ορατότητα (επιλογή από λίστα: καλή, μέτρια, κακή)
method Text [255] (επιλογή από λίστα: σημειακές καταγραφές, γραμμικές διαδρομές, δειγματοληπτική επιφάνεια, χρήση αυτόματων καταγραφικών, αναζήτηση φωλιών)
equipment Text [255] (πχ τηλεσκόπιο και κιάλια, ανιχνευτές υπερήχων, απόχη, harp trap, δίχτυα παρεμβολής, συλλέκτες τριχών, αναπαραγωγή καλεσμάτων, αυτόματα ηχητικά καταγραφικά, κάμερες)
coordinate_x Float (real) (συντεταγμένη Χ, σε ΕΓΣΑ για σημειακές καταγραφές ή κεντροειδή δειγματοληπτικών επιφανειών. Για εποπτικά σημεία από τα οποία προκύπτουν γραμμικές καταγραφές σημειώνονται οι συντεταγμένες του εποπτικού σημείου)
coordinate_y Float (real) (συντεταγμένη Υ, σε ΕΓΣΑ για σημειακές καταγραφές ή κεντροειδή δειγματοληπτικών επιφανειών. Για εποπτικά σημεία από τα οποία προκύπτουν γραμμικές καταγραφές σημειώνονται οι συντεταγμένες του εποπτικού σημείου)
taxon Text [50] Ταξινομική ομάδα (επιλογή από λίστα: ορνιθοπανίδα, θηλαστικά, ερπετά, αμφίβια, ασπόνδυλα, ιχθυοπανίδα, χλωρίδα)
species Text [255] Είδος (λατινική ονομασία)
individ_nr Short (integer) Αριθμός ατόμων (ακέραιος αριθμός)
age Text [50] (επιλογή από λίστα: νεαρό, ανώριμο, υπενήλικο, ενήλικο, άγνωστο)
sex Text [50] Φύλο (επιλογή από λίστα: αρσενικό, θηλυκό, άγνωστο)
distance Float Απόσταση εντοπισμού (όταν εφαρμόζεται)
behaviour Text [255] Συμπεριφορά (ελεύθερο κείμενο, σε περίπτωση καταγραφής φωλιάς εδώ σημειώνεται «θέση φωλεοποίησης»)
nest_indic Text [50] Ενδείξεις φωλεοποίησης στην περιοχή (ναι/όχι)
comments Text [255] Σχόλια (ελεύθερο κείμενο)

Τα αρχεία shapefile θα πρέπει να δημιουργηθούν ορίζοντας ως σύστημα συντεταγμένων το Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς ΕΓΣΑ ’87 (Projected Coordinate System/Greek Grid, code: 2100) και η κωδικοποίηση των χαρακτήρων να είναι UTF-8.

 

Για διευκόλυνση της διαδικασίας ακολουθούν  πρότυπα αρχεία shapefile (σημειακό, γραμμικό, πολυγωνικό), τα οποία μπορούν να χρησιμοποιούνται για την ενσωμάτωση της απαιτούμενης πληροφορίας.

Για τους μελετητές που χρησιμοποιούν λογισμικό ArcGIS προτείνεται η χρήση της ακόλουθης γεωβάσης για την ενσωμάτωση της απαιτούμενης πληροφορίας.

Για τυχόν διευκρινίσεις ως προς την συμπλήρωση των πρωτογενών δεδομένων καταγραφών πεδίου στα πρότυπα αρχεία παρακαλούμε απευθυνθείτε στο

Σχετικά έγγραφα: