Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί

Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
4 Μαρτίου 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση προμήθειας και τοποθέτησης ελαστικών στα υπηρεσιακά οχήματα της Μονάδας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Θεσσαλίας του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.

Διαβάστε Περισσότερα
Διαύγεια
27 Φεβρουαρίου 2024

Έγκριση του με αρ. πρωτ. 5074/26-02-2024 B’ πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης, για τη σύναψη εννέα (9) Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου ιδιωτικού δικαίου

Διαβάστε Περισσότερα
Διαύγεια
26 Φεβρουαρίου 2024

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σύναψης δύο συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
23 Φεβρουαρίου 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση υπηρεσίας ασφάλισης έναντι αστικής ευθύνης των drones του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. για το έτος 2024

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
20 Φεβρουαρίου 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση της προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για τις Μονάδες Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α., για τo έτος 2024

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
16 Φεβρουαρίου 2024

Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του με αριθ. πρωτ. 883/13-01-2024 (ΑΔΑΜ: 24PROC01412803) Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια πλωτών μέσων ανοικτής θαλάσσης και εσωτερικών υδάτων για την επιστημονική παρακολούθηση, εποπτεία και φύλαξη περιοχών του δικτύου Natura 2000» με α.α. 216162 στο ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων ενενήντα έξι χιλιάδων ευρώ (3.596.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
16 Φεβρουαρίου 2024

Διευκρινίσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών για την υπηρεσία με τίτλο «Αποκατάσταση ενδιαιτημάτων νεροχελώνας Emys orbicularis»

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
8 Φεβρουαρίου 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την υπηρεσία με τίτλο «Αποκατάσταση ενδιαιτημάτων νεροχελώνας Emys orbicularis» στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Ολοκλήρωση Εθνικού Συστήματος Προστατευόμενων Περιοχών και διαχειριστικών δομών περιοχών Natura 2000 - ΣΑΕ/ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ 2022ΣΕ27510034»

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
8 Φεβρουαρίου 2024

Υποστήριξη του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής στις διαδικασίες αξιολόγησης και περιβαλλοντικής αδειοδότησης για έργα και δραστηριότητες εντός του δικτύου Natura 2000 βάσει των διατάξεων του άρθρου 6.3 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και του άρθρου 10 του ν. 4014/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Διαβάστε Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο