Θεσμικό Πλαισιο

Θεσμικό Πλαίσιο

 

Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής αποτελεί τον καθολικό διάδοχο του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (Ε.Κ.Π.Α.Α.) και των 36 Φ.Δ.Π.Π. Η διαδικασία διαδοχής και μετονομασία του Ε.Κ.Π.Α.Α. σε «Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής» (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.) καθορίστηκε με τις διατάξεις του ν. 4685/2020 (Α 92) όπως τροποποιήθηκε από τους ν. 4722/2020 (Α 177) & ν. 4819/2021 (Α 129).

 

Ο Φορέας εποπτεύεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και λειτουργεί προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας.

 

Στο παρακάτω διάγραμμα απεικονίζεται το ιστορικό ίδρυσης και διαδοχής:

Θεσμικό Πλαίσιο

1999
Ν. 2742/ 1999 (Α΄ 207) ΣΥΣΤΑΣΗ ΝΠΙΔ

Άρθρο 24 Ίδρυση Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (Ε.Κ.Π.Α.Α.)

2000
ΠΔ 325 ΦΕΚ Α’ 266/08.12.2000

Συγκρότηση, Οργάνωση και Λειτουργία Εθνικού Κέ-ντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (Ε.Κ.Π.Α.Α.).

2011
ΚΥΑ 25200 ΦΕΚ Β’ 2612/08.11.2011

Συγχώνευση φορέων εποπτευομένων από τον Υπουργό Π.Ε.Κ.Α..
Άρθρο 1
Υπαγωγή του Ε.Κ.Π.Α.Α. στο καθεστώς των ΔΕΚΟ – Συγχώνευση με απορρόφηση του ΙΓΜΕ από το Ε.Κ.Π.Α.Α. – Μετονομασία του ΕΚΠΑΑ σε Εθνικό Κέντρο Βιώσιμης και Αειφόρου Ανάπτυξης .

2015
ΚΥΑ 12935 ΦΕΚ Β’ 1247/24.06.2015

Επανασύσταση του Ι.Γ.Μ.Ε. και Μετονομασία του Ε.Κ.Β.Α.Α
Άρθρο 1
….
2. Το «Εθνικό Κέντρο Βιώσιμης και Αειφόρου Ανάπτυξης» (Ε.Κ.Β.Α.Α.) μετονομάζεται σε Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (Ε.Κ.Π.Α.Α.) και διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 1 του Ν. 2742/1999 (ΦΕΚ Α ́ 207) καθώς και από τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδoθείσες κανονιστικές πράξεις, ό-πως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, αποκλειστικώς εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις του παρόντος ή με άλλες διατάξεις ή και πράξεις που έχουν εκδοθεί από την ημερομηνία έκδοσης του νόμου.

2020
Ν.4685/20 ΦΕΚ 92/Α/7-5-2020

Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις.
Άρθρο 27 
Ίδρυση, Σκοπός και Εποπτεία του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.