Θεσμικό Πλαισιο

Θεσμικό Πλαίσιο

 

Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής αποτελεί τον καθολικό διάδοχο του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (Ε.Κ.Π.Α.Α.) και των 36 Φ.Δ.Π.Π. Η διαδικασία διαδοχής και μετονομασία του Ε.Κ.Π.Α.Α. σε «Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής» (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.) καθορίστηκε με τις διατάξεις του ν. 4685/2020 (Α 92) όπως τροποποιήθηκε από τους ν. 4722/2020 (Α 177) & ν. 4819/2021 (Α 129).

 

Ο Φορέας εποπτεύεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και λειτουργεί προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας.

 

Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζεται το ιστορικό ίδρυσης και διαδοχής:

Ν. 2742/ 1999 (Α΄ 207) ΣΥΣΤΑΣΗ ΝΠΙΔ Άρθρο 24 Ίδρυση Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (Ε.Κ.Π.Α.Α.)
ΠΔ 325 ΦΕΚ Α’ 266/08.12.2000 Συγκρότηση, Οργάνωση και Λειτουργία Εθνικού Κέ-ντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (Ε.Κ.Π.Α.Α.).
ΚΥΑ 25200 ΦΕΚ Β’ 2612/08.11.2011 Συγχώνευση φορέων εποπτευομένων από τον Υπουργό Π.Ε.Κ.Α..
Άρθρο 1
Υπαγωγή του Ε.Κ.Π.Α.Α. στο καθεστώς των ΔΕΚΟ - Συγ-χώ-νευση με απορρόφηση του ΙΓΜΕ από το Ε.Κ.Π.Α.Α. - Μετο-νομασία του ΕΚΠΑΑ σε Εθνικό Κέντρο Βιώσιμης και Αει-φόρου Ανάπτυξης .
ΚΥΑ 12935 ΦΕΚ Β’ 1247/24.06.2015 Επανασύσταση του Ι.Γ.Μ.Ε. και Μετονομασία του Ε.Κ.Β.Α.Α
Άρθρο 1
….
2. Το «Εθνικό Κέντρο Βιώσιμης και Αειφόρου Ανάπτυ-ξης» (Ε.Κ.Β.Α.Α.) μετονομάζεται σε Εθνικό Κέντρο Περι-βάλ-λοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (Ε.Κ.Π.Α.Α.) και διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 1 του Ν. 2742/1999 (ΦΕΚ Α ́ 207) καθώς και από τις κατ’ εξου-σιοδότηση αυτού εκδθείσες κανονιστικές πράξεις, ό-πως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, αποκλειστικώς εφό-σον δεν έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις του πα-ρόντος ή με άλλες διατάξεις ή και πράξεις που έχουν εκδοθεί από την ημερομηνία έκδοσης του νόμου.
Ν.4685/20 ΦΕΚ 92/Α/7-5-2020 Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμά-τωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-βουλίου και λοιπές διατάξεις.
Άρθρο 27
Ίδρυση, Σκοπός και Εποπτεία του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.
Μετάβαση στο περιεχόμενο