Διοικητικό Συμβούλιο, Δομή & Οργανόγραμμα

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. συγκροτήθηκε με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και ορίστηκε ως εξής:

Η θητεία του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου λήγει στις 02-08-2025. Μετά τη λήξη της θητείας του εν λόγω Διοικητικού Συμβουλίου,
για τη θητεία του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου ισχύουν τα διαλαμβανόμενα του άρθρου 22 του ν. 4735/2020 (Α’ 197), ενώ η θητεία των λοιπών μελών δύναται να ανανεωθεί μία φορά.

Συμβαδίζοντας με ευρωπαϊκούς σχεδιασμούς αντίστοιχων φορέων, η νέα δομή του Οργανισμού επιχειρεί μία περισσότερο ευέλικτη οργάνωση των διευθύνσεών του για την καλύτερη παρακολούθηση των διαφόρων ενεργειών καθώς και την προώθηση αποτελεσματικότερων συνεργειών και εφαρμογής τεχνογνωσίας από το δυναμικό του.

Συγκεκριμένα, ο Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. αποτελείται από μία Γενική Διεύθυνση που απαρτίζεται από α) τη Διεύθυνση Αειφόρου Ανάπτυξης και Κλιματικής Αλλαγής, αποτελούμενη από το Τμήμα Αειφόρου Ανάπτυξης και το Τμήμα Κλιματικής Αλλαγής, β) τις δύο Διευθύνσεις Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών αποτελούμενες από τις Μ.Δ.Π.Π. σε επίπεδο Τμήματος, και γ) τη Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού η οποία αποτελείται από το Τμήμα Διοικητικού, το Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης, το Γραφείο Προμηθειών και το Γραφείο Πληρωμών. Επιπλέον, στη Γενική Διεύθυνση του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. λειτουργούν τα Αυτοτελή Τμήματα α) Διαχείρισης Γεωχωρικών Δεδομένων & Τεχνολογιών Πληροφορικής, β) Διαχείρισης Ερευνητικών Έργων και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και γ) Εκτέλεσης Τεχνικών Έργων Προστασίας Περιβάλλοντος (Τεχνική Υπηρεσία). Στον Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. λειτουργεί επίσης Γραφείο Γραμματείας Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου.