Εκθέσεις Ανθρακικού Αποτυπώματος

Υποβολή Έκθεσης Ανθρακικού Αποτυπώματος

(Εφαρμογή άρθρου 20 του Εθνικού Κλιματικού Νόμου)

 

 

Σε εφαρμογή του άρθρου 20 του Εθνικού Κλιματικού Νόμου 4936/2022 οι εκθέσεις ανθρακικού αποτυπώματος των υπόχρεων νομικών προσώπων υποβάλλονται σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων που λειτουργεί ο ΟΦΥΠΕΚΑ. Η αναρτημένη έκθεση θα πρέπει να έχει επαληθευτεί σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 20 του Κλιματικού Νόμου.

Η υπηρεσία υποβολής των εκθέσεων είναι προσβάσιμη μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης:  https://climaregistry.necca.gov.gr και η είσοδος στην υπηρεσία πραγματοποιείται με την εισαγωγή κωδικών TaxisNet (προσωπικών ή εταιρικών).

Η Ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων Υποβολής Ανθρακικού Αποτυπώματος αποτελεί σημαντικό μέρος του Ενιαίου πληροφοριακού συστήματος για την κλιματική αλλαγή που υλοποιεί ο ΟΦΥΠΕΚΑ, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και σηματοδοτεί τη συμβολή του στην εφαρμογή της εθνικής πολιτικής για την κλιματική αλλαγή και ειδικότερα, στη διασφάλιση της σταδιακής μετάβασης της χώρας στην κλιματική ουδετερότητα έως το έτος 2050 μέσω της επίτευξης των κλιματικών στόχων, όπως αυτοί ορίζονται από τον Εθνικό Κλιματικό Νόμο.