Κατάλογος Προμηθευτών – Παρόχων Υπηρεσιών

Κατάλογος Προμηθευτών / Παρόχων Υπηρεσιών του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. 

 

Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής διατηρεί Κατάλογο Προμηθευτών / Παρόχων Υπηρεσιών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 9 του άρθρου 20 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/27268/1216 (Β 1328) ΚΥΑ για την έγκριση Κανονισμού Οικονομικής Διαχείρισης και Προμηθειών του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. και της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 1761/4-6-2021 Απόφασης του Δ.Σ. του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. 

Την ανωτέρω ΚΥΑ μπορείτε να τη βρείτε εδώ. 

Την Ανοιχτή Πρόσκληση μπορείτε να τη βρείτε εδώ. 

Τα Παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ της πρόσκλησης σε επεξεργάσιμη μορφή μπορείτε να τα βρείτε στους εξής συνδέσμους: 

Αίτηση (Παράρτημα II) καιΥπεύθυνη Δήλωση (Παράρτημα III). 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να απευθυνθείτε στον ΟΦΥΠΕΚΑ / Γραφείο προμηθειών στο email: supplies@necca.gov.gr.