Επανασύσταση του Ι.Γ.Μ.Ε. και Μετονομασία του Ε.Κ.Β.Α.Α
Άρθρο 1
….
2. Το «Εθνικό Κέντρο Βιώσιμης και Αειφόρου Ανάπτυξης» (Ε.Κ.Β.Α.Α.) μετονομάζεται σε Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (Ε.Κ.Π.Α.Α.) και διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 1 του Ν. 2742/1999 (ΦΕΚ Α ́ 207) καθώς και από τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδoθείσες κανονιστικές πράξεις, ό-πως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, αποκλειστικώς εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις του παρόντος ή με άλλες διατάξεις ή και πράξεις που έχουν εκδοθεί από την ημερομηνία έκδοσης του νόμου.