Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις.
Άρθρο 27 
Ίδρυση, Σκοπός και Εποπτεία του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.