Έλος Καλοδικίου

Φωτό: Αρχείο Μονάδας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Ηπείρου
Φωτό: Αρχείο Μονάδας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Ηπείρου
 • Κωδικός:

  GR2120002

 • Γεωγ. Διαμέρισμα:

  ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ

 • Έκταση:

  823,58 ha

 • Κατηγορία Προστατευόμενης Περιοχής:

  ΕΖΔ

Στο νότιο άκρο του Νομού Θεσπρωτίας, στα όρια με το Νομό Πρέβεζας και σε οροπέδιο που βρίσκεται σε υψόμετρο 100 μ., μεταξύ των βουνών της Πάργας δυτικά και της οροσειράς του Μαργαριτίου ανατολικά, έχει δημιουργηθεί η λιμναία έκταση που αποτελεί το Έλος Καλοδικίου.

 

Το Έλος Καλοδίκι είναι ένας από τους σημαντικούς και ιδιαίτερους υγροτόπους στην Ελλάδα, ο οποίος αποτελεί μοναδικό σχηματισμό τυρφώδους – γαιώδους περιοχής με μεγάλη οικολογική και ιδιαίτερη αισθητική αξία. Η σημαντικότητα του έγκειται τόσο στην ορνιθοπανίδα που φιλοξενεί λόγω της γεωγραφικής του θέσης (βρίσκεται στη δυτική μεταναστευτική οδό και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του δικτύου μεταναστευτικών σταθμών των πουλιών στην Δυτική Ελλάδα), όσο και στα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του (έλος γλυκού νερού, πλούσια βλάστηση με νούφαρα, κλπ.).

 

Την εποχή της ανθοφορίας των νούφαρων (Nymphea alba), στις αρχές του καλοκαιριού, η όψη του έλους είναι εντυπωσιακή. Η στάθμη των νερών του έλους, καθώς και η φυσιογνωμία του εξαιτίας της βλάστησης, μεταβάλλονται ανάλογα με την εποχή του έτους.

 

Το Έλος Καλοδικίου αποτελεί έναν εσωτερικό υγρότοπο με επτά τύπους οικοτόπων, οι πέντε από τους οποίους συμπεριλαμβάνονται στην Οδηγία 92/43/ΕΕ. Από αυτούς, ο οικότοπος «Ασβεστούχοι βάλτοι με Cladium mariscus και Carex davaliana» είναι προτεραιότητας.

 

Η περιοχή έχει χαρακτηριστεί ως Ειδική Ζώνη Διατήρησης του Ευρωπαϊκού οικολογικού δικτύου Natura 2000, με κωδικό GR2120002. Μαζί με άλλους υγρότοπους της ευρύτερης περιοχής έχει χαρακτηριστεί επίσης ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας για τα πουλιά με κωδικό GR2120006. Τέλος, σύμφωνα με τους χαρακτηρισμούς των Ν. 1650/1986 και 3937/2011, το Έλος Καλοδικίου έχει χαρακτηριστεί ως «Περιοχή προστασίας της φύσης», λόγω της μεγάλης οικολογικής και βιολογικής του αξίας.

 

Στην περιοχή έχουν καταγραφεί 301 είδη φυτών, 120 είδη πουλιών (τα περισσότερα έχουν μόνιμη παρουσία στο έλος και το μεγαλύτερο ποσοστό είναι στρουθιόμορφα και υδρόβια), 20 είδη θηλαστικών (Neomys anomalus, Talpa stankovici, Lutra lutra, Felis silvestris, Myocastor coypus), 11 είδη ερπετών και 5 είδη αμφιβίων.

 

Οι παραγωγικές δραστηριότητες της γύρω περιοχής αφορούν την κτηνοτροφία αιγοπροβάτων και αγελάδων ελευθέρας βοσκής, καθώς και την καλλιέργεια κτηνοτροφικών φυτών για την εκτροφή των ζώων σε εποχές που δεν υπάρχει διαθέσιμη βοσκή ή υπάρχουν άσχημες καιρικές συνθήκες. Επίσης, στην περιοχή παράγεται και ελαιόλαδο.

 

Κείμενο: Μαριάνθη Παπαγιάννη, Μονάδα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Ηπείρου

Μετάβαση στο περιεχόμενο