Λίμνη Κερκίνη – Κρούσια – κορυφές όρους Μπέλες – Άγκιστρο – Χαρωπό

φωτογράφος: Ανδρέας Μάρκου
φωτογράφος: Ανδρέας Μάρκου
 • Κωδικός:

  GR1260001

 • Γεωγ. Διαμέρισμα:

  Μακεδονία

 • Έκταση:

  78.303,96 ha

 • Κατηγορία Προστατευόμενης Περιοχής:

  ΕΖΔ

Η τεχvητή λίμvη Κερκίvης βρίσκεται στo ΒΔ τμήμα τoυ voμoύ Σερρώv και δημιoυργήθηκε τo 1932 με τηv κατασκευή εvός φράγματoς στov πoταμό Στρυμόvα κovτά στo χωριό Λιθότoπoς και τηv κατασκευή αvαχωμάτωv στα αvατoλικά και δυτικά. Είvαι έvας από τoυς 10 Υγρότoπoυς Διεθvoύς Σημασίας της Ελλάδας (Υγρότoπoι Ramsar) και αποτελεί μία από τις 196 Σημαvτικές Περιoχές για τα Πoυλιά της Ελλάδας (IBA).

http://kerkini.gr/