Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις.
Άρθρο 27 
Ίδρυση, Σκοπός και Εποπτεία του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.

Επανασύσταση του Ι.Γ.Μ.Ε. και Μετονομασία του Ε.Κ.Β.Α.Α
Άρθρο 1
….
2. Το «Εθνικό Κέντρο Βιώσιμης και Αειφόρου Ανάπτυξης» (Ε.Κ.Β.Α.Α.) μετονομάζεται σε Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (Ε.Κ.Π.Α.Α.) και διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 1 του Ν. 2742/1999 (ΦΕΚ Α ́ 207) καθώς και από τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδoθείσες κανονιστικές πράξεις, ό-πως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, αποκλειστικώς εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις του παρόντος ή με άλλες διατάξεις ή και πράξεις που έχουν εκδοθεί από την ημερομηνία έκδοσης του νόμου.

Συγχώνευση φορέων εποπτευομένων από τον Υπουργό Π.Ε.Κ.Α..
Άρθρο 1
Υπαγωγή του Ε.Κ.Π.Α.Α. στο καθεστώς των ΔΕΚΟ – Συγχώνευση με απορρόφηση του ΙΓΜΕ από το Ε.Κ.Π.Α.Α. – Μετονομασία του ΕΚΠΑΑ σε Εθνικό Κέντρο Βιώσιμης και Αειφόρου Ανάπτυξης .

Συγκρότηση, Οργάνωση και Λειτουργία Εθνικού Κέ-ντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (Ε.Κ.Π.Α.Α.).

Άρθρο 24 Ίδρυση Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (Ε.Κ.Π.Α.Α.)

Μετάβαση στο περιεχόμενο