Εκσυγχρονισμό/Διαμόρφωση του Δασοφυλακείου/Φυτωρίου του Εθνικού Δρυμού Αίνου Κεφαλλονιάς

Το έργο αφορά στον εκσυγχρονισμό/διαμόρφωση του δασοφυλακείου/φυτωρίου του Εθνικού Δρυμού Αίνου Κεφαλλονιάς, στην περιοχή του Εθνικού Δρυμού Αίνου Κεφαλλονιάς από τον Ο.Φ.Υ.ΠΕ.Κ.Α. με χρηματοδότηση την οποία θα εξασφαλίσει ο κύριος του έργου. Σκοπός είναι η διατήρηση των ενδημικών και απειλουμένων φυτών και η ευαισθητοποίηση των επισκεπτών του Ενικού Δρυμού Αίνου, η εκπαίδευση των μαθητών, καθώς και γενικότερα ο εξωραϊσμός του συγκεκριμένου συγκροτήματος, το οποίο αποτελείται από οίκημα, περιβάλλοντα χώρο και υδατοδεξαμενή.
Οι διαχειριστικές δράσεις που περιλαμβάνονται στην πράξη αφορούν στην σύνταξη σχετικών Τεχνικών Δελτίων και τροποποιήσεων και επικαιροποιήσεων αυτών, στην ωρίμανση του έργου (έλεγχος πληρότητας, θεώρηση ή σύνταξη μελετών και λήψη των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων), στην οργάνωση και τον σχεδιασμό υλοποίησης, στη σύνταξη ή/και επικαιροποίηση διακηρύξεων και στην διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου σύμφωνα με τη νομοθεσία Δημοσίων Συμβάσεων.
Επιπλέον, προβλέπεται η υπογραφή των σχετικών συμβάσεων, η διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου, η παρακολούθηση χρηματορροών και εκτέλεση πληρωμών σε βάρος του προϋπολογισμού, η παραλαβή του έργου στο σύνολό του (στις περιπτώσεις τεχνικών έργων έως και την οριστική παραλαβή) και τέλος η παράδοση του σε πλήρη λειτουργία στον κύριο του έργου με πλήρη τεχνική και οικονομική τεκμηρίωση.

Διάρκεια: 11/05/2020 – 30/06/2023
Προϋπολογισμός: 127.052 €
Κατάσταση έργου: Σε εξέλιξη
Εμπλεκόμενα τμήματα: Μονάδα Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Ζακύνθου, Αίνου και Προστατευόμενων Περιοχών Ιόνιων Νήσων