Ενίσχυση της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Ολύμπου του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α για την προστασία και διαχείριση ειδών και φυσικών πόρων στην περιοχή ευθύνης του πρώην Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου

Το έργο αφορά στην χρηματοδότηση δράσεων με στόχο την προστασία και την βελτίωση της βιοποικιλότητας της περιοχής ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου εντός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Συγκεκριμένα, οι δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν στοχεύουν στην προστασία των ενδιαιτημάτων προστατευόμενων ειδών Κοινοτικού ενδιαφέροντος, στην μείωση των βασικών κενών στη γνώση που υφίστανται για αυτά και στην διαχείρισή τους, καθώς και στην υποστήριξη της τοπικής κοινωνίας σε σχέση με τους περιορισμούς που θέτει η εφαρμογή μέτρων στις προστατευόμενες περιοχές. Οι δράσεις αυτές περιλαμβάνουν: Διαχειριστικές δράσεις για το αγριόγιδο. Διαχειριστικές δράσεις για τα χειρόπτερα (νυχτερίδες) και τα ενδιαιτήματά τους. Μελέτη Ανάπτυξης Σήματος Οικολογικής Ποιότητας.
Αναλυτικότερα, όσον αφορά στις δράσεις για το αγριόγιδο και τα χειρόπτερα προβλέπεται η καταγραφή των κυρίων πυρήνων κατανομής και χρήσεων γης του αγριόγιδου (Rupicapra rupicapra balcanica) στις περιοχές Natura 2000 της περιοχής ευθύνης της μονάδας. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν επίσης τον έλεγχο των πιέσεων λαθροθηρίας και τυχόν συγκρούσεων χρήσης γης με τον άνθρωπο, γενετική ανάλυση ατόμων του πληθυσμού και διερεύνηση της διατροφικής συμπεριφοράς του είδους. Επίσης, προβλέπεται η διεύρυνση και καταγραφή της χρήσης των ενδιαιτημάτων των χειροπτέρων (νυχτερίδων) στις περιοχές Natura 2000 της περιοχής αρμοδιότητας της μονάδας. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν επίσης τον εντοπισμό θέσεων αποικιών, διαμόρφωση πρότασης μέτρων διατήρησης (όπου απαιτείται) καθώς και εφαρμογή δράσεων ευαισθητοποίησης για τα συγκεκριμένα είδη θηλαστικών.
Επιπλέον, το έργο παρέχει μελέτη ανάπτυξης οικολογικού σήματος ποιότητας, μια δράση που αποσκοπεί αφενός στην αύξηση της προβολής της περιοχής και των χαρακτηριστικών του Αποθέματος Βιόσφαιρας Ολύμπου (MAB UNESCO) και αφετέρου στην τοποθέτηση προστιθέμενης αξίας στα προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρονται εντός αυτής. Με αυτόν τον τρόπο, οι τοπικές επιχειρήσεις που συμμορφώνονται στις προδιαγραφές του σήματος, θα έχουν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ενώ παράλληλα θα εφαρμόζουν καλές περιβαλλοντικές πρακτικές. Προς την κατεύθυνση αυτή, η ανάπτυξη και εφαρμογή ενός οικολογικού σήματος ποιότητας (μια ευρέως χρησιμοποιημένη τακτική στο εξωτερικό αλλά και άλλες περιοχές της Ελλάδας) θα έδινε μια ώθηση στην τοπική οικονομία που παράλληλα βρίσκεται σε εναρμόνιση με τα κριτήρια του Προγράμματος. Παράλληλα, μεγάλο μέρος της τοπικής κοινωνίας θεωρεί πως το όνομα (brand name) του Ολύμπου δεν έχει αξιοποιηθεί αρκετά για την προβολή των προϊόντων, υπηρεσιών και επιχειρήσεων της περιοχής.
Οι διαχειριστικές δράσεις που υλοποιήθηκαν αφορούν την προπαρασκευαστική φάση (Α΄Φάση) που περιλαμβάνει τα συλλεχθέντα και επεξεργασμένα δεδομένα και περιγραφή των προτεινόμενων κατηγοριών επιχειρήσεων για ένταξη βάσει αυτών και την αξιολόγηση ανάπτυξη και περιγραφή των προτεινόμενων προδιαγραφών, κριτηρίων ένταξής και ανανέωσης, το πιθανό κόστος μελλοντικής συμμετοχής, κτλ., τα οποία θα εναρμονίζονται με το ισχύον νομικό καθεστώς και θα είναι σύμφωνα με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές πιστοποίησης (παροχή τουλάχιστον 2 σεναρίων προς επιλογή). Επίσης, υλοποιήθηκε η ανάπτυξη των προδιαγραφών σήματος (Β’ Φάση) που περιλαμβάνει τον οδηγό περιγραφής των διαδικασιών ένταξης και συμμόρφωσης στο σήμα που θα απευθύνεται στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, το προτεινόμενο σχέδιο/λογότυπο σήματος, το business plan βιωσιμότητας του σήματος μετά τη λήξη του έργου, το οποίο θα περιλαμβάνει την προτεινομένη εφαρμογή του, την ανάπτυξη Πιστοποιητικού Απονομής του σήματος και την παραγωγή προτύπου Charter για τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις/οργανισμούς και τέλος, η παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου και του τελικού προτεινόμενου σήματος στην έδρα τη Μονάδας, ενώπιον της τοπικής κοινωνίας.

MIS έργου: 5045450
Διάρκεια: 03/06/2020 – 30/11/2023
Προϋπολογισμός: 118.430,02 €
Κατάσταση έργου: Σε εξέλιξη
Εμπλεκόμενα τμήματα: Μονάδα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Ολύμπου