Επιχορήγηση του τέως Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς-Δυτικής Κρήτης για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων

logo-ep-ymeperaa

Η πράξη ξεκίνησε να υλοποιείται το 2019 με την υπ. αριθμ. οικ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 9972/08-11-2019 απόφαση της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΕΚΤ για την  ένταξη με Κωδικό ΟΠΣ 5033240 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» και χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης το τέλος του 2023 και  ως στόχο έχει βελτίωση του καθεστώτος διατήρησης οικοτόπων και ειδών των οδηγιών 92/43/ΕΟΚ και 2009/147/ΕΚ, που ο βαθμός διατήρησής τους είναι μη ικανοποιητικός ή κακός ή έχουν ικανοποιητικό ή άγνωστο βαθμό και χρήζουν επαναλαμβανόμενης διαχείρισης ή προστασίας, καθώς και στην καταγραφή, μελέτη ή/και βελτίωση του βαθμού διατήρησης και άλλων ειδών ή οικοτόπων που δεν προστατεύονται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία, αλλά είναι σημαντικά είτε σε εθνικό, είτε σε τοπικό επίπεδο ή βρίσκονται σε κάποια κατηγορία κινδύνου εξαφάνισης και χρήζουν, επίσης, διαχείρισης. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει ένα σύνολο δράσεων που, ενδεικτικά, στοχεύουν στην ενημέρωση του κοινού, στην συμμετοχή σε δίκτυα τόσο Εθνικά όσο και Ευρωπαϊκά, στην αξιολόγηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος, των οικοτόπων και ειδών της Δυτικής Κρήτης, στην βελτίωση του καθεστώτος διατήρησης ειδών και τύπων οικοτόπων στην περιοχή αρμοδιότητας της Μονάδας Διαχείρισης, όπως επίσης και στην διαφύλαξη γενετικού υλικού.
Το σύνολο της πράξης είναι δομημένο εις τρόπον ώστε να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες για μια ολιστική διαχείριση των επιμέρους προστατευόμενων περιοχών της Δυτικής Κρήτης, μέσω της απόκτησης κατάλληλης επιστημονικής πληροφορίας καθώς και δράσεων διάχυσης των αποτελεσμάτων αυτής, με τυπικά και καινοτόμα μέσα.
Αναλυτικότερα, ανάμεσα στις δράσεις που έχουν ολοκληρωθεί ή βρίσκονται σε διαδικασία ολοκλήρωσης είναι ενημερωτικές δράσεις και στοχευμένη δράση ευαισθητοποίησης- ενημέρωσης σχετικά με τη διαχείριση θαλάσσιων εισβολικών ειδών και η συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Δίκτυα Προστατευόμενων Περιοχών και Βιοποικιλότητας. Επιπλέον, συμπεριλαμβάνεται η υλοποίηση δράσεων παρακολούθησης ειδών και οικοτόπων ή/ και εκπόνηση μελετών (τεχνικών και μη) που αφορούν στην καταγραφή και αξιολόγηση μακρομυκήτων, στη σύνταξη διαχειριστικών προτάσεων και δημιουργία οδηγού πεδίου, στην εγκατάσταση μόνιμων ΔΕ παρακολούθησης ασθενειών του πεύκου, στην μελέτη για την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης και πρότασης μέτρων για την βελτίωση της καταλληλότητας του ενδιαιτήματος ειδών πανίδας στον ΕΔ Σαμαριάς, στην μελέτη για την αποκατάσταση-διαμόρφωση κτιρίου για δημιουργία καταφυγίου για τα χειρόπτερα στον ΕΔ Σαμαριάς και στη συμβουλευτική υποστήριξη για τη χωροθέτηση πιλοτικής θαλάσσιας ζώνης υψηλής προστασίας.
Άλλες δράσεις που περιλαμβάνει η πράξη σχετίζονται με την καταγραφή και  την αξιολόγηση θαλάσσιου τύπου οικοτόπου, την προστασία μεσογειακών δασών σκληροφύλλων μέσω περιφράξεων, την διαμόρφωση και διατήρηση ζωντανής ex situ συλλογής, την διαχείριση της κίνησης των επισκεπτών στον χώρο του υδατικού σώματος της λίμνης Κουρνά (GR4340022) και δράσεις για την αντιμετώπιση  των ασθενειών του Pinus brutia στα Λευκά Όρη (GR4340008) κ.α.

MIS έργου: 5033240
Διάρκεια: 1/1/2019 – 31/12/2023
Προϋπολογισμός: 990.785,90 €
Κατάσταση έργου: Σε εξέλιξη
Εμπλεκόμενα τμήματα: Μονάδα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σαμαριάς και Προστατευόμενων Περιοχών Δυτικής Κρήτης