Ολοκληρωμένη διαχείριση τοπίου Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς (Λευκών Ορέων)

Η πράξη έχει ως στόχο να καταστήσει τον Εθνικό Δρυμό Σαμαριάς μια σύγχρονη κοιτίδα πρότυπων πρακτικών περιβαλλοντικής διαχείρισης, που θα οδηγήσουν στην αποτελεσματικότερη προστασία του τοπίου, ανώτερου επιπέδου βιοποικιλότητας, στην ενεργό συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας και στην ορθολογική ανάπτυξη των στοιχείων του συνόλου της περιοχής. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει ένα σύνολο δράσεων που στοχεύουν στην απόκτηση σημαντικών περιβαλλοντικών δεδομένων για τα είδη και τους οικοτόπους (δράσεις “monitoring”),στην πραγματοποίηση δράσεων διαχείρισης επί του πεδίου που θα συμβάλλουν στη διατήρηση και ανάδειξη σημαντικών οικοτόπων και ειδών αλλά και στην βελτίωση των όρων επισκεψιμότητας της περιοχής, στην παραγωγή σύγχρονου και επικαιροποιημένου περιβαλλοντικού πληροφοριακού υλικού για το ευρύ κοινό, τις εκπαιδευτικές ομάδες αλλά και τα ΑΜΕΑ, όπως επίσης και στην αξιολόγηση της κατάστασης των επιμέρους χαρακτηριστικών του τοπίου (περιβάλλον, κοινωνία, οικονομία, τομείς παραγωγής) και

ανάδειξη και προώθηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της περιοχής και της σημαντικότητας της σε διεθνές επίπεδο.
Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της πράξης εκτιμάται ότι θα φέρει πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα στη βιώσιμη διαχείριση των οικοτόπων και των στοιχείων του τοπίου καθώς και στην τελική αύξηση και πλήρη εφαρμογή του πλαισίου διαχείρισης αυτών, ενσωματώνοντας κατάλληλα όλες τις εκφάνσεις τις κοινωνικής και οικονομικής ζωής, όπως ακριβώς προβλέπεται πλέον από τις σύγχρονες διεθνείς καλές πρακτικές διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών.

Ανάμεσα στις δράσεις που έχουν ολοκληρωθεί ή βρίσκονται σε διαδικασία ολοκλήρωσης είναι η διαρκής Παρακολούθηση ειδών και οικοτόπων που αφορά στη διατήρηση και εμπλουτισμό της βάσης δεδομένων για την βιοποικιλότητα της περιοχής. Η βάση δεδομένων θα παρέχει πλήρη, συγκεντρωτικά και άμεσα αξιοποιήσιμα στοιχεία για τη βιοποικιλότητα του Εθνικού Δρυμού. Επίσης, περιλαμβάνονται δράσεις για την εκτίμηση δεικτών βιωσιμότητας ώστε η μονάδα να είναι σε θέση να παρακολουθεί, καταγράφει, αξιολογεί την περιβαλλοντική και κοινωνικο-οικονομική διάσταση δεικτών και εν τέλει να προτείνει μέτρα για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων και την επικοινωνιακή Στρατηγική Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς και της μονάδας. Η δράση αυτή αφορά τον σχεδιασμό, ανάπτυξη και πλήρη υλοποίηση ενός στοχευμένου σχεδίου επικοινωνιακής στρατηγικής (ημερίδες, εκθέσεις, συνέδριο, προβολή) για τον Εθνικό Δρυμό Σαμαριάς.
Επιπλέον, άλλες δράσεις αφορούν στην παρακολούθηση χερσαίων σπηλαίων (Τ.Ο. 8310) και χερσαίων ειδών πανίδας πλην πτηνών, στην παρακολούθηση των υφάλων (1170), των λιβαδιών ποσειδωνίας (1120), των υποθαλάσσιων σπηλαίων (8330) και της μεσογειακής φώκια/καταγραφή άλλων στοιχείων και παραμέτρων του θαλάσσιου περιβάλλοντος και στην παρακολούθηση ειδών ορνιθοπανίδας.
Ακόμη, προβλέπεται η γενετική ταυτοποίηση του Κρητικού Αιγάγρου που αφορά στην ανάλυση του DNA του κρητικού αιγάγρου, η εκτίμηση της ηλικίας επιλεγμένων δέντρων και αξιολόγησή τους ως πιθανά μνημεία της φύσης που αφορά δενδροχρονολόγηση με σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους και η οργάνωση Συστήματος Ερμηνείας Περιβάλλοντος και Διαχείρισης Επισκεπτών. Αφορά τη σχεδίαση ενός ολοκληρωμένου συστήματος περιβαλλοντικής ερμηνείας. Επιπρόσθετα, συμπεριλαμβάνεται η σχεδίαση και παραγωγή ενημερωτικού & εκπαιδευτικού υλικού για το Εθνικό Πάρκο Λευκών Ορέων και η Επικοινωνιακή Στρατηγική  Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς. Περιλαμβάνει δράσεις (ημερίδες, συνέδριο, έκθεση φωτογραφίας) με στόχο την ενημέρωση κοινού και υπηρεσιών στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής πληροφόρησης, ενημέρωσης και ανταλλαγής τεχνογνωσίας.

MIS έργου: 5007763
Διάρκεια: 01/01/2018- 31/12/2023
Προϋπολογισμός: 828.439,00€
Κατάσταση έργου: Σε εξέλιξη
Εμπλεκόμενα τμήματα: Μονάδα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σαμαριάς και Προστατευόμενων Περιοχών Δυτικής Κρήτης
Μετάβαση στο περιεχόμενο