Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, για παρεμβάσεις δημόσιου χαρακτήρα

Η παρούσα πράξη υλοποιείται μέσα από δύο υποέργα. Το πρώτο αφορά στην ανάδειξη, κωδικοποίηση και σήμανση των δεκατεσσάρων (14) σημαντικότερων ορειβατικών διαδρομών που αναπτύσσονται εντός της Προστατευόμενης Περιοχής του Εθνικού Δρυμού Ολύμπου, και εντός των διοικητικών ορίων της Π.Ε. Πιερίας.
Οι 14 ορειβατικές διαδρομές, η σήμανση των οποίων αποτελούν το κυρίως φυσικό αντικείμενο της πράξης, είναι υφιστάμενα και ήδη διανοιγμένα μονοπάτια, τα οποία δέχονται, το συντριπτικά μεγαλύτερο όγκο επισκεπτών του Εθνικού Δρυμού Ολύμπου και γενικότερα του βουνού, χωρίς όμως αυτός ο όγκος να κατανέμεται ισομερώς, σε καθένα από αυτά, εξ’ αιτίας (κυρίως) των παρακάτω λόγων. Πρώτον, τα περισσότερα από τα 14 μονοπάτια, παρόλο που αποτελούν σημαντικότατες και ιδιαίτερης φυσικής ομορφιάς ορειβατικές διαδρομές, δεν είναι γνωστές στο ευρύ ορειβατικό/πεζοπορικό κοινό, με αποτέλεσμα ο κύριος όγκων των επισκεπτών του βουνού, να συνωθείται σε 3-4 μονοπάτια. Δεύτερον, η σήμανση των περισσότερων ορειβατικών διαδρομών είναι ελλιπής (και σε αρκετές περιπτώσεις ανύπαρκτη), κάτι το οποίο ενισχύει το αίσθημα της ανασφάλειας των ορειβατών, ειδικότερα εκείνων που στερούνται μια ορισμένης πεζοπορικής εμπειρίας. Το αίσθημα αυτό των επισκεπτών, ενισχύεται ακόμα περισσότερο από τη διαφορετικότητα της όποιας υφιστάμενης σήμανσης σε είδος, χρώμα και σχήμα των πινακίδων, με αποτέλεσμα να δημιουργείται σύγχυση και δυσπιστία στους ορειβάτες, για την αξιοπιστία της πληροφορίας. Τρίτον, εξ ’αιτίας της, τηρουμένων των αναλογιών, περιορισμένης χρησιμοποίησής τους, η συντήρησή των μονοπατιών είναι ελλιπής και παρουσιάζει ασυνέχειες και κενά, με αποτέλεσμα και σε συνδυασμό με την απουσία σωστής σήμανσης, η εικόνα που εισπράττει ο επισκέπτης είναι ενός εγκαταλειμμένου μονοπατιού, το οποίο είτε δεν χρησιμοποιείται πλέον, είτε έχει αντικατασταθεί με άλλη διαδρομή. Επίσης, σε αρκετές περιπτώσεις, η ανάπτυξη της βλάστησης, έχει εξαφανίσει το «ίχνος» της διαδρομής σε ορισμένα τμήματα αυτής, με αποτέλεσμα ο επισκέπτης να επιστρέφει στην αφετηρία, επιλέγοντας μια άλλη, περισσότερο χρησιμοποιημένη διαδρομή. Τέλος, εκτός από την βασική σήμανση σε ορισμένες από τις 14 ορειβατικές διαδρομές του φυσικού αντικειμένου, ΔΕΝ υπάρχει σήμανση στις διασταυρώσεις τους με άλλα μονοπάτια, κάτι το οποίο, σε συνδυασμό με τη πιθανή έλλειψη κατάλληλου χαρτογραφικού υλικού που (οφείλουν να) διαθέτουν οι επισκέπτες, δημιουργεί συνθήκες σχετικής ανασφάλειας στους ορειβάτες, για το αν κινούνται στη διαδρομή που έχουν αρχικά επιλέξει.
Η σήμανση και η κωδικοποίηση των δεκατεσσάρων (14) ορειβατικών διαδρομών συνίσταται στην προμήθεια, την μεταφορά και την πλήρη τοποθέτηση εκατόν τριάντα δύο (132) πινακίδων, όλων των κατηγοριών που αναγράφονται στο άρθρο 9 «Είδη πινακίδων σήμανσης» της αριθ.151344/165/18-01-2017 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 206Β΄/30-06-2017), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, όπου χρειάζεται και σε ολόκληρο το μήκος των ορειβατικών διαδρομών. Επιπλέον, συνίσταται στην προμήθεια, την μεταφορά και την πλήρη τοποθέτηση διακοσίων σαράντα δύο (242) πινακίδων / logo όπου χρειάζεται και σε ολόκληρο το μήκος των μονοπατιών, για την κωδικοποίησή τους και τέλος, στην φιλοτέχνηση, τον γραφιστικό σχεδιασμό και την αντιστοίχιση ενός ειδικού συμβόλου για κάθε μια από τις ανωτέρω διαδρομές, το οποίο θα εμφανίζεται σε κάθε μια πινακίδα / logo, ανάλογα με την ορειβατική διαδρομή που θα τοποθετηθεί αυτή.

Το δεύτερο υποέργο αφορά την παραγωγή έντυπου πληροφοριακού υλικού το οποίο θα αποτελείται από τέσσερα διαφορετικά θεματικά έντυπα σε δύο διαφορετικές γλώσσες έκαστο, μία έκδοση σε ελληνική γλώσσα, μία σε αγγλική γλώσσα, για: χλωρίδα, πανίδα, ορειβατικές διαδρομές και δράσεις περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Επιπλέον, αποτελείται από το εγχειρίδιο αναγνώρισης, χλωρίδας (με φωτογραφίες): Δύο διαφορετικές εκδόσεις, μία έκδοση σε ελληνική γλώσσα, μία σε αγγλική γλώσσα, από τον ενημερωτικό οδηγό Ολύμπου, από τον οδηγό επισκέπτη (έκδοση σε ελληνικά και αγγλικά) και από τον χάρτη Ολύμπου σε τρεις διαφορετικές εκδόσεις, μία έκδοση σε ελληνική γλώσσα, μία σε αγγλική γλώσσα και μία σε Γερμανική γλώσσα.

Διάρκεια: 01/01/2023 – 31/12/2023
Προϋπολογισμός: 87.915,64 €
Κατάσταση έργου: Σε εξέλιξη
Εμπλεκόμενα τμήματα: Μονάδα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Ολύμπου