Διαχείριση ανθρώπινων δραστηριοτήτων συμβατών με την προστασία και ανάδειξη ειδών και οικοτόπων στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της Λευκάδας

Το έργο Διαχείριση ανθρώπινων δραστηριοτήτων συμβατών με την προστασία και ανάδειξη ειδών και Οικοτόπων στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της Λευκάδας εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ιόνια Νησιά 2014-2020.

Με την συγκεκριμένη πράξη επιδιώκεται η μείωση των θανάτων της θαλάσσιας χελώνας (Caretta caretta), του ρινοδέλφινου (Tursiops truncatus), του κοινού δελφινιού (Delphinus delphis) και του κρισίμως κινδυνεύοντος είδους της Μεσογειακής Φώκιας (Monachus monachus), από την παγίδευση στα δίχτυα αλιέων και στην αύξηση ή τουλάχιστον τη διατήρηση του υπάρχοντος πληθυσμού τους. Η δράση θα εστιαστεί στην αξιολόγηση των διαθέσιμων στοιχείων παρουσίας και αφθονίας των προστατευόμενων ειδών (δελφίνια, χελώνες, φώκιες) στην περιοχή, αλλά και στην δοκιμή/εξακρίβωση αποδοτικότητας νέων τεχνικών διατάξεων (πιλοτική εφαρμογή) που αποσκοπούν στην ελαχιστοποίηση των κινδύνων/ απειλών των προστατευόμενων ειδών.

MIS έργου: 5033576
Διάρκεια: 1/1/2019- 30/11/2023
Προϋπολογισμός: 258.780,00€
Κατάσταση έργου: Σε εξέλιξη
Εμπλεκόμενα τμήματα: Μονάδα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Κοιλάδας Αχελώου και Αμβρακικού Κόλπου