Δράσεις για την προστασία και διαχείριση της βιοποικιλότητας της Λίμνης Παμβώτιδας

Η πράξη, λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθύνσεις και τους στόχους της πρόσκλησης, τις προτεραιότητες του «Πλαισίου δράσεων προτεραιότητας για το δίκτυο Natura 2000 για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 – PAF», καθώς και το διαχειριστικό σχέδιο της περιοχής ευθύνης του  τέως Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας, περιλάμβανε την υλοποίηση δράσεων με στόχο την ανάσχεση της περιβαλλοντικής υποβάθμισης της λίμνης και τη σταδιακή αποκατάσταση του διαταραγμένου οικοσυστήματος της.
Αναλυτικότερα, η πράξη αποτελείται από δύο υποέργα. Το πρώτο υποέργο αφορούσε στον καθορισμό και την εφαρμογή μέτρων ενίσχυσης του ενδημικού είδους Pelasgus epiroticus και διαχείρισης των ιχθυοπληθυσμών της λίμνης Παμβώτιδας. Στόχος του υποέργου ήταν η αναζήτηση και εκτίμηση των πληθυσμών του ενδημικού είδους Pelasgus epiroticus (τσίμα) και την ενίσχυση των πληθυσμών του στην ευρύτερη περιοχή της λίμνης Παμβώτιδας, καθώς και η υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με τις απειλές για το είδος και την προστασία του. Το συγκεκριμένο υποέργο περιλάμβανε δράσεις για την διερεύνηση επιλεγμένων βιοτικών παραμέτρων του οικοσυστήματος της Λίμνης Παμβώτιδας ώστε να διευκρινιστεί ο ρόλος τους στο οικοσύστημα και να γίνουν γνωστές οι τροφικές σχέσεις, δράσεις για την διερεύνηση και ταυτοποίηση των αιτιών της αύξησης των φυτοπλαγκτονικών οργανισμών και ιδιαίτερα των κυανοβακτηρίων, δράσεις για τον καθορισμό και την υλοποίηση μέτρων διαχείρισης των ιχθυοπληθυσμών διαμέσου της εφαρμογής επιλεκτικής αλιείας των ζωοπλαγκτοφάγων ειδών ψαριών. Επιπρόσθετα, υπήρχαν δράσεις για την αναζήτηση του ενδημικού και πιθανόν υπό εξαφάνιση λιμναίου ψαριού Pelasgus epiroticus (τσίμα) στη λίμνη Παμβώτιδα αλλά και σε πιθανούς βιότοπους της ευρύτερης περιοχής, την διερεύνηση των κινδύνων που απειλούν το είδος Pelasgus epiroticus, δράσεις για την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας και του ευρύτερου κοινού και την εφαρμογή μέτρων για την ενίσχυση των πληθυσμών του είδους σε κατάλληλα ενδιαιτήματα στην ευρύτερη περιοχή της λίμνης Παμβώτιδας.
Το δεύτερο υποέργο αφορούσε στην βελτίωση και αναβάθμιση των συστημάτων ερμηνείας περιβάλλοντος και υποδομών προσέλκυσης επισκεπτών του τέως φορέα με σκοπό την προστασία και ανάδειξη της Προστατευόμενης Περιοχής. Στόχος του υποέργου ήταν η αναβάθμιση και βελτίωση των υποδομών και ο εμπλουτισμός των υπηρεσιών του εκθεσιακού χώρου Κέντρου Πληροφόρησης Λίμνης Παμβώτιδας στο νησάκι των Ιωαννίνων και η αύξηση της επισκεψιμότητας των συστημάτων ερμηνείας περιβάλλοντος και υποδομών προσέλκυσης επισκεπτών.

MIS έργου: 5023661
Διάρκεια: 17/09/2018- 31/12/2020
Προϋπολογισμός: 91.295,12 €
Κατάσταση έργου: Ολοκληρωμένο
Εμπλεκόμενα τμήματα: Μονάδα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Ηπείρου