Δράσεις προστασίας, προβολής και ανάδειξης των προστατευόμενων περιοχών ευθύνης της Μονάδας Διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών Αττικής του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης αφορά στη χρηματοδότηση υλοποίησης δράσεων απαραίτητων για την ενημέρωση – ευαισθητοποίηση του κοινού και τη διαχείριση των επισκεπτών στις προστατευόμενες περιοχές ευθύνης της μονάδας, καθώς και στην ορθολογική διαχείριση και προστασία αυτών μέσω ήπιων παρεμβάσεων. Οι δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν στοχεύουν άμεσα ή έμμεσα στη βελτίωση του καθεστώτος διατήρησης οικοτόπων και ειδών των οδηγιών 92/43/ΕΟΚ και 2009/147/ΕΚ.

Οι δράσεις αυτές περιλαμβάνονται σε δύο διακριτές ενότητες: 1. Δράσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που στοχεύουν στην αναγνώριση της αξίας και της σημασίας των προστατευόμενων περιοχών και περιλαμβάνουν ενδεικτικά τον σχεδιασμό και την παραγωγή έντυπου ενημερωτικού υλικού, την παραγωγή υλικών προώθησης και προβολής, τη διοργάνωση ημερίδων-εκθέσεων, τον εμπλουτισμό της ιστοσελίδας της μονάδας με επιστημονικό υλικό και πληροφορίες για τις νέες περιοχές αρμοδιότητας, τον σχεδιασμό και την παραγωγή υλικού για περιβαλλοντική εκπαίδευση, τον καθορισμό προδιαγραφών και τη σήμανση περιοχών ευθύνης. 2. Δράσεις ορθολογικής διαχείρισης οικοσυστημάτων καθώς η εγγύτητα των περιοχών που βρίσκονται στην αρμοδιότητα της μονάδας με την πρωτεύουσα να ασκεί αδιαμφισβήτητα πίεση, κυρίως λόγω των ποικίλων ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα. Το γεγονός αυτό, καθιστά την εφαρμογή ήπιων διαχειριστικών δράσεων απαραίτητη.

Στο πλαίσιο της Πράξης θα υλοποιηθούν διαχειριστικές δράσεις για είδη χλωρίδας, πανίδας και τύπων οικοτόπων ενωσιακού ή/και εθνικού ενδιαφέροντος, όπως ενδεικτικά η δημιουργία αντιπυρικής ζώνης στην περίμετρο υγροτόπου, η εγκατάσταση υδατοδεξαμενών και μπαρών φραγής κυκλοφορίας εντός δασικών εκτάσεων, η αναβάθμιση πυροφυλακίων/παρατηρητηρίων καθώς και δράσεις ορθολογικής διαχείρισης, αποκατάστασης και στοχευμένης ενημέρωσης/ευαισθητοποίησης για παράκτια και θαλάσσια οικοσυστήματα. Η υλοποίηση των δράσεων θα γίνει με αναθέσεις σε τρίτους μέσα από 6 διακριτά Υποέργα.

Οι δράσεις που έχουν ολοκληρωθεί μέχρι στιγμής αφορούν στην παραγωγή ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού υλικού περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για δασικές, υγροτοπικές, παράκτιες και θαλάσσιες περιοχές που απευθύνονται σε μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπως επίσης και στην τοποθέτηση δύο ειδικών πινακίδων για την παρακολούθηση αλλαγών/διάβρωσης των ακτών και των παράκτιων συγκεντρώσεων ιστών της ποσειδωνίας μέσω φωτογραφιών από πολίτες, που φέρουν ειδικό πλαίσιο για τοποθέτηση κινητού τηλεφώνου ή φωτογραφικής μηχανής. Η πίσω όψη τους φέρει κείμενα σε μορφή Braille και σε μεγεθυμένα γράμματα με κατάλληλο υποβάθρο για μερικούς βλέποντες. Ακόμη, ολοκληρώθηκε η εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα για το σύνολο των παράκτιων και θαλάσσιων περιοχών αρμοδιότητας με δυνατότητα αποστολής φωτογραφιών από τους πολίτες χρήστες των περιοχών και παροχή φόρμας καταγραφής απορριμμάτων στο πλαίσιο καθαρισμών ακτών και το εκπαιδευτικό εργαστήρι για τους αλιευτικούς συνεταιρισμούς και τις λιμενικές αρχές για τεχνικές απελευθέρωσης θαλάσσιων ειδών από αλιευτικά εργαλεία και αντιμετώπισης περιστατικών εκβρασμού. Τέλος, συγκεντρώθηκαν στοιχεία για εκβρασμούς και τραυματισμούς της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta  εντός των περιοχών αρμοδιότητας της Μονάδας, πραγματοποιήθηκαν δύο ημερήσιοι καθαρισμοί βυθού στην Νήσο Πάτροκλο, συλλέχθηκαν 750kg από δίχτυα φαντάσματα και τέλος, έγινε η τοποθέτηση ενός ειδικού κάδου συλλογής διχτυών και άλλων πλαστικών θαλάσσιων απορριμμάτων στο Λαύριο.

MIS έργου: 5056582
Διάρκεια: 01/01/2021- 31/10/2023
Προϋπολογισμός: 522.200,00 €
Κατάσταση έργου: Σε εξέλιξη
Εμπλεκόμενα τμήματα: Μονάδα Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Πάρνηθας, Σχινιά και Προστατευόμενων Περιοχών Σαρωνικού Κόλπου