Ενημέρωση – πληροφόρηση – παρακολούθηση περιοχών natura Δυτικής Ελλάδας χωρικής αρμοδιότητας μονάδας διαχείρισης Εθνικού πάρκου Μεσολογγίου και προστατευόμενων περιοχών Δυτικής Στερεάς Ελλάδας του Ο.Φ.Υ.ΠΕ.ΚΑ.

Η πράξη σκοπεύει στη διατήρηση της βιοποικιλότητας και συνολικά στην προστασία και διαχείριση των περιοχών Natura που βρίσκονται εντός της χωρικής αρμοδιότητας της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Μεσολογγίου και  Προστατευόμενων Περιοχών Δυτικής Στερεάς Ελλάδας του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α, στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, όπως απορρέει από την περιβαλλοντική ,κοινοτική και εθνική νομοθεσία. Η συγκεκριμένη πράξη περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση σταθμού παρακολούθησης φυσικοχημικών παραμέτρων και σταθμού παρακολούθησης στάθμης και αγωγιμότητας.

Η παρουσία φαινομένου του ευτροφισμού στην Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου (Λεκάνη Νίδοβας) καθώς και το φαινόμενο εξευγενισμού στην Λιμνοθάλασσα Αιτωλικού καθιστούν αναγκαία την προμήθεια ειδικού εξοπλισμού για την παρακολούθηση των φυσικοχημικών παραμέτρων. Επίσης, περιλαμβάνει την παραγωγή λευκωματικής έκδοσης για τους φυσικούς, οικολογικούς και ανθρωπογενείς πόρους των λιμνών Τριχωνίδας GR2310009 και Λυσιμαχίας GR2310013 με σκοπό την ανάδειξη της φυσικής φυσιογνωμίας των λιμνών Τριχωνίδα και Λυσιμαχία, οι οποίες είναι ενταγμένες στο δίκτυο Natura 2000  με κωδικούς (GR2310009 και GR2310013), και την κατανόηση των αξιών και των λειτουργιών τους είναι αναγκαία η παραγωγή μιας λευκωματικής έκδοσης για τις παραπάνω λίμνες και τις περιοχές τους. Επιπλέον, προβλέπεται η αναβάθμιση και ο εμπλουτισμός της έκθεσης του Κέντρου Πληροφόρησης Εθνικού Πάρκου Λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου – Αιτωλικού, καθώς σε μια περιοχή ύψιστης βιολογικής αξίας, τόσο σε εθνικό, όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η δημιουργία μιας υποδομής που θα προσεγγίζει, θα πραγματεύεται συνολικά, ως αδιάσπαστο σύνολο την περιοχή και θα ερμηνεύει ζητήματα ζωτικής σημασίας, καθίσταται αναγκαία για τη διαφύλαξη και ανάδειξη ενός τεράστιου εθνικού κεφαλαίου. Οι σύγχρονες μουσειακές αντιλήψεις επιτάσσουν τη δημιουργία μιας υποδομής με έντονα παιδευτικό χαρακτήρα, την οργάνωση μιας έκθεσης δομημένης με θέσεις και μηνύματα που θα στοχεύει στην πληροφόρηση, στην ευαισθητοποίηση, στον καθορισμό ουσιωδών ερωτημάτων και στην προώθηση εναλλακτικών δρόμων σκέψης, πάνω σε θέματα περιβαλλοντικά. Στο πλαίσιο αυτό, ουσιαστικό ζητούμενο αποτελεί η οργάνωση του Κέντρου Πληροφόρησης με τρόπο που θα συμβάλλει στην ερμηνευτική παρουσίαση των θεμάτων που πραγματεύεται και στον ουσιαστικό διάλογο με τον επισκέπτη του. Προς την κατεύθυνση αυτή απαιτείται ο εκθεσιακός χώρος να εμπλουτίσει τις πρακτικές του με εκπαιδευτικές δραστηριότητες, να αναβαθμίσει και να εκσυγχρονίσει τα τεχνικά του μέσα και  να ανανεώσει τη «γλώσσα» επικοινωνίας τους με το κοινό.

MIS έργου: 5070641
Διάρκεια: 01/12/2021- 01/04/2023
Προϋπολογισμός: 295.000,00€
Κατάσταση έργου: Σε εξέλιξη
Εμπλεκόμενα τμήματα: Μ.Δ. Εθνικού Πάρκου Μεσολογγίου και Προστατευόμενων Περιοχών Δυτικής Στερεάς Ελλάδας