Ενίσχυση δράσεων συμμετοχικής διαχείρισης για τη βιοποικιλότητα και το βιώσιμο τουρισμό στο Εθνικό Πάρκο Τζουμέρκων, κοιλάδας Αχελώου, Αγράφων και Μετεώρων

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης αφορά στη χρηματοδότηση δράσεων για την ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας και της υποβάθμισης των λειτουργιών των οικοσυστημάτων στην περιοχή ευθύνης του του τέως Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων, κοιλάδας Αχελώου, Αγράφων και Μετεώρων και νυν Μονάδα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Ηπείρου.

Επίσης, το φυσικό αντικείμενο της Πράξης αφορά στην ενίσχυση δράσεων συμμετοχικής διαχείρισης με την τοπική κοινωνία για την βελτίωση της προστασίας και διατήρησης των φυσικών πόρων και του βιολογικού πλούτου αλλά και στο σχεδιασμό δράσεων για τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη στις περιοχές του δικτύου NATURA 2000 που βρίσκονται στην Περιφέρεια Ηπείρου και αποτελούν περιοχή ευθύνης της Μονάδας Διαχείρισης.

Ο Δικαιούχος του έργου, είναι αρμόδιος για τη διαχείριση εκτάσεων πέντε (5) περιοχών του Δικτύου NATURA 2000 που εκτείνονται στην Περιφέρεια Ηπείρου (Ν. 4519/2018) και οι δράσεις της παρούσας έχουν στόχο (παράλληλα με το σχεδιασμό από το ΥΠΕΝ  ΚΑΙ  το ΠΔΠ), τη βελτίωση διαχειριστικών εργαλείων, την ενημέρωση του κοινού για το ρόλο και τη χρησιμότητα ύπαρξης του δικτύου ΝATURA 2000, καθώς και την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας.

Συγκεκριμένα συντάχθηκε μελέτη για τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη λαμβάνοντας υπόψη τις  περιοχές αρμοδιότητας του Πάρκου, βάση των χαρακτηριστικών, των υποδομών αλλά και των προοπτικών ανάπτυξης. Επίσης, λήφθηκαν υπόψη οι χωρικές πολιτικές που αφορούν το συνολικό περιβάλλον της περιοχής και επηρεάζουν τον τομέα του τουρισμού. Με αυτόν τον τρόπο διατυπώθηκε  για κάθε γεω-χωρική ενότητα το επίπεδο τουριστικής προσέλκυσης  και η ποσοτικοποίηση αυτής, στα πλαίσια της εναρμόνισης με τις αρχές της βιωσιμότητας αλλά και της πολιτικής που ακολουθείται από τα μέλη του δικτύου για την διατήρηση της πιστοποίησης του Πάρκου ως βιώσιμου τουριστικού προορισμού.

Με την ανάδειξη του Εθνικού Πάρκου ως βιώσιμου προορισμού σε προστατευόμενες περιοχές το 2016 και την απόκτηση της πιστοποίησης, στόχος της Μονάδας Διαχείρισης είναι ο σχεδιασμός και η δημιουργία ενός εγχειρίδιου με κανόνες, καλές πρακτικές και με σκοπό την προστασία των φυσικών πόρων  και της πλούσιας βιοποικιλότητας από την τουριστική ανάπτυξη και εναρμόνιση με ευρωπαϊκές πολιτικές. Αυτό το εγχείρημα γίνεται για πρώτη φορά στην περιοχή και για να πετύχει χρειάζεται τη συνεχή συνεργασία όλων των αρμόδιων φορέων στην περιοχή.

Με σκοπό τη διάχυση καλών πρακτικών για το Βιώσιμο Τουρισμό, διοργανώθηκε ένα διεθνές συνέδριο, όπου οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να ανταλλάξουν ιδέες και παράλληλα να ενημερωθούν από ειδικούς στο χώρο για τα οφέλη των επιχειρήσεων που υποστηρίζουν βιώσιμες πρακτικές καθώς και για την εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών.

Παράλληλα, βασικό μέλημα της Μονάδας είναι η υλοποίηση δράσεων ανάσχεσης της βιοποικιλότητας με προτεραιότητα την εφαρμογή μέτρων για την διατήρηση και προστασία των πλέον απειλούμενων ειδών. Επιπρόσθετος στόχος είναι και η ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών και ειδικών ομάδων χρηστών, στη διαχείριση της προστατευόμενης περιοχής και προστασία των ειδών χαρακτηρισμού των περιοχών του δικτύου NATURA 2000.

Η διάχυση των αποτελεσμάτων της Πράξης υποστηρίζονται επικοινωνιακά από το υφιστάμενο προσωπικό με τη διοργάνωση συναντήσεων εργασίας/ ημερίδων και με την εκτύπωση φυλλαδίων σχετικών με τις δράσεις.

MIS έργου: 5028299
Διάρκεια: 28/09/2018 – 31/12/2019
Προϋπολογισμός: 39.249,44 €
Κατάσταση έργου: Ολοκληρωμένο
Εμπλεκόμενα τμήματα: Μονάδα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Ηπείρου