Ενίσχυση της Μον. Διαχ. Εθ. Πάρκων Κορώνειας-Βόλβης, Κερκίνης, Θερμαϊκού του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α για την διαχείριση, προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας στις περιοχές αρμοδιότητας του πρώην φορέα διαχείρισης Θερμαϊκού Κόλπου

Το έργο αφορά στην υποστήριξη του τέως Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Θερμαϊκού κόλπου και νυν  Μονάδα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Κεντρικής Μακεδονίας για την υλοποίηση δράσεων απαραίτητων για την παρακολούθηση, προστασία και την διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών, των ειδών χλωρίδας, πανίδας και τύπων οικοτόπων στις περιοχές αρμοδιότητάς του.
Αναλυτικότερα, το έργο περιλαμβάνει δράση που αφορά στην καταγραφή της εντομοπανίδας παραποτάμιων οικοσυστημάτων στις ΕΖΔ GR1210002 και GR1220002 εντός της περιοχής ευθύνης του ΦΔΠΠ Θερμαϊκού κόλπου. Σκοπός της ανατιθέμενης υπηρεσίας είναι η απογραφή των ειδών της εντομοπανίδας στις προστατευόμενες περιοχές του τέως φορέα, η καταγραφή και η εκτίμηση της ποικιλότητας των δύο τάξεων εντόμων (ναϊάδες, ενήλικα σκαθάρια) και η αποτίμηση της ποιότητας των ρεόντων υδάτων, καθώς διάφορα στάδια εντόμων και των δύο αυτών τάξεων είναι άρρηκτα εξαρτώμενα από τα ύδατα. Μέχρι στιγμής, έχει δημιουργηθεί ο κατάλογος των ειδών που συλλέχθηκαν στο πεδίο, η συμπληρωμένη βάση δεδομένων, οι χάρτες υφιστάμενης κατανομής των ειδών-Χάρτες ενδιαιτημάτων, τα πρωτόκολλα δειγματοληψίας εργασιών πεδίου και υπάρχει φωτογραφικό/βιντεοσκοπημένο υλικό. Επίσης, έχει πραγματοποιηθεί η ετήσια έκθεση με τα αποτελέσματα των καταγραφών και τα στοιχεία της παρουσίας και της εξάπλωσης των πληθυσμών που εντοπίστηκαν κατά την παρούσα μελέτη.
Άλλη δράση αφορά σε υπηρεσίες καταγραφής & παρακολούθησης χειροπτέρων στις ΕΖΔ του Δικτύου Natura 2000 εντός της περιοχής αρμοδιότητας του ΦΔΠΠ Θερμαϊκού κόλπου. Σκοπός της ανατιθέμενης υπηρεσίας είναι η απογραφή των ειδών χειροπτέρων και των σημαντικότερων ενδιαιτημάτων τους εντός της περιοχής ευθύνης του τέως φορέα, ο εντοπισμός και η αξιολόγηση των υφιστάμενων πιέσεων, η εκπαίδευση του προσωπικού στις σχετικές τεχνικές και μεθόδους και η διατύπωση προτάσεων δράσεων διαχείρισης όπου χρειάζεται. Μέχρι στιγμής έχει πραγματοποιηθεί η διερεύνηση των πιθανών θέσεων εντοπισμού χειροπτέρων με επιθεώρηση των γνωστών και εν δυνάμει καταφυγίων και την καταμέτρηση των χειροπτέρων σε αυτά, οι ηχογραφήσεις φωνών εντοπισμού σε θέσεις τροφοληψίας και τη μετέπειτα ανάλυσή τους, οι παγιδεύσεις σε καταφύγια και θέσεις τροφοληψίας και η εκπαίδευση του προσωπικού στις σχετικές τεχνικές και μεθόδους.
Επιπλέον, προβλέπεται η χαρτογράφηση πιέσεων και αποτίμηση εξωτερικών και εσωτερικών φορτίων θρεπτικών και οργανικού υλικού για την προστασία και διαχείριση του θαλάσσιου χώρου της περιοχής. Έχει ήδη πραγματοποιηθεί ο καθορισμός θέσεων δειγματοληψιών και μετρήσεων στο θαλάσσιο χώρο και στις εκβολές ποταμών και χειμάρρων, η συχνότητα μετρήσεων – πρόγραμμα ετήσιου κύκλου μετρήσεων για το σύνολο των παραμέτρων και των σταθμών μέτρησης. Επιπρόσθετα, στο έργο περιλαμβάνεται δράση που αφορά στη καταγραφή και αξιολόγηση λειτουργικών οικολογικών δεικτών έγκαιρης προειδοποίησης για την προστασία των υποθαλάσσιων λιβαδιών φανερόγαμων στον εσωτερικό Θερμαϊκό κόλπο. Σκοπός της ανατιθέμενης υπηρεσίας είναι η καταγραφή και αξιολόγηση λειτουργικών και οικολογικών δεικτών για την έγκαιρη προειδοποίηση, για την προστασία των λιβαδιών των φανερόγαμων στον εσωτερικό Θερμαϊκό κόλπο. Για τη συγκεκριμένη δράση έχουν πραγματοποιηθεί δειγματοληψίες φυτοπλαγκτού και πρωτοζωοπλαγκτού για έναν ετήσιο κύκλο σε 12 σταθμούς και οι μετρήσεις παραμέτρων πεδίου (θερμοκρασία νερού, αλατότητα, διαφάνεια) και έχει γίνει λήψη δειγμάτων φυτοπλαγκτού και πρωτοζωοπλαγκτού από 3 διαφορετικά βάθη.

Άλλες δράσεις αφορούν στην καταγραφή και αξιολόγηση της θαλάσσιας παράκτιας ζώνης της χερσονήσου Κασσάνδρας (ΕΖΔ GR1270008 και GR1270010). Σκοπός της ανατιθέμενης υπηρεσίας είναι η καταγραφή των βενθικών βιοκοινοτήτων, της ιχθυοπανίδας και των ενδιαιτημάτων της όπως και η εκτίμηση της οικολογικής κατάστασης της παράκτιας ζώνης της νότιας Κασσάνδρας Χαλκιδικής που εντάσσεται στην περιοχή ευθύνης του τέως φορέα. Για τη συγκεκριμένη δράση έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εργασίες που περιλαμβάνουν βιβλιογραφική ανασκόπηση, τον έλεγχο της ποιότητας των υδάτων, χαρτογράφηση του βυθού και καταγραφή της ιχθυοπανίδας και των ενδιαιτημάτων της, την εκτίμηση της οικολογικής ποιότητας παράκτιων υδάτων-αξιολόγηση της κατανομής και πολυπλοκότητα των βενθικών ενδιαιτημάτων και τέλος έχουν πραγματοποιηθεί δειγματοληψίες για τη μελέτη και ταυτοποίηση των βενθικών βιοκοινοτήτων προτεραιότητας.
Ακόμη, το έργο περιλαμβάνει δράσεις που αφορούν στην αξιολόγηση της καταλληλότητας ενδιαιτήματος του λαγόγυρου (Spermophilus citellus) στην περιοχή ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Θερμαϊκού Κόλπου, στην χαρτογράφηση των θαλάσσιων φανερόγαμων στην παράκτια ζώνη του εσωτερικού Θερμαϊκού κόλπου με χρήση τηλεπισκοπικών δεδομένων και εργασίες πεδίου, στην καταγραφή ειδών ορνιθοπανίδας και έλεγχος μεταναστευτικών μονοπατιών στους ποταμούς Αξιό και Αλιάκμονα, εντός της ΖΕΠ GR1220010 “Δέλτα Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα-Αλυκή Κίτρους”, ανάντη της Ε.Ο., και αστους υγροτόπους με κωδικούς GR1230005 “Περιοχή έλους Αρτζάν”, GR1230004 “Λίμνη Πικρολίμνη-Ξηλοκερατέα” και GR1210002 “Στενά Αλιάκμονα και στην καταγραφή υδρόβιων ειδών ορνιθοπανίδας, αξιολόγηση της κατάστασής τους και πρόταση διαχειριστικών μέτρων για τη διατήρησή τους στους υγροτόπους των περιοχών Αγγελοχωρίου, Επανωμής και Κασσάνδρας Χαλκιδικής.

MIS έργου: 5045794
Διάρκεια: 01/07/2020 – 30/11/2023
Προϋπολογισμός: 879.822,00 €
Κατάσταση έργου: Σε εξέλιξη
Εμπλεκόμενα τμήματα: Μ.Δ. Προστατευόμενων Περιοχών Κεντρικής Μακεδονίας