Ενίσχυση της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Ολύμπου του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α για τις δράσεις ενημέρωσης – πληροφόρησης του πρώην Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου.

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης αφορά τη χρηματοδότηση δράσεων που έχουν ως στόχο την βελτίωση – αύξηση των δράσεων ενημέρωσης –πληροφόρησης και υποστήριξης της τοπικής κοινωνίας στην περιοχή ευθύνης του τέως Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου  Ολύμπου  και νυν Μονάδα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Ολύμπου εντός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Συγκεκριμένα, οι δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν στοχεύουν στην βελτίωση –ολοκλήρωση της ενημέρωσης φυσικών προσώπων και φορέων με αντικείμενο την αρμοδιότητα της μονάδας στην αξία της διατήρησης της βιοποικιλότητας, την περιβαλλοντική αξία της περιοχής και τη σημασία μίας συγκεκριμένης παρέμβασης.

Τα αναμενόμενα οφέλη της Πράξης περιλαμβάνουν την ενημέρωση πολιτών, χρηστών, παραγωγικών φορέων, σχολείων κτλ., την πληροφόρηση για την αξία της διατήρησης της βιοποικιλότητας, την περιβαλλοντική αξία της περιοχής, τη σημασία μίας συγκεκριμένης παρέμβασης, καθώς επίσης και τον καθορισμό βέλτιστων περιβαλλοντικών πρακτικών για τα παραγόμενα προϊόντα και υπηρεσίες της περιοχής. Από την υλοποίηση της Πράξης θα ωφεληθεί τόσο ο τοπικός πληθυσμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (κάτοικοι αλλά και επισκέπτες), όπου λαμβάνει χώρα η Πράξη, αλλά και ο ευρύτερος πληθυσμός της χώρας και της Ε.Ε., αφού η Πράξη στοχεύει στην ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας και στην προστασία και διατήρηση αυτής, καθώς και στην υιοθέτηση βέλτιστων περιβαλλοντικών πρακτικών από τοπικές επιχειρήσεις.

MIS έργου: 5047225
Διάρκεια: 01/01/2023 – 31/10/2023
Προϋπολογισμός: 668.912,07 €
Κατάσταση έργου: Προγραμματισμένο
Εμπλεκόμενα τμήματα: Μονάδα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Ολύμπου