Διαχειριστικές δράσεις προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων στην περιοχή ευθύνης του τέως Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου

logo-ep-ymeperaa

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης αφορά στη χρηματοδότηση δράσεων με στόχο την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας της περιοχής ευθύνης του τέως Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου και νυν Μονάδα Διαχείρισης Εθνικών Πάρκου Ζακύνθου, Αίνου και Προστατευόμενων Περιοχών Ιόνιων Νήσων. Συγκεκριμένα οι δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν θα στοχεύουν στη βελτίωση του καθεστώτος διατήρησης οικοτόπων και ειδών των οδηγιών 92/43/ΕΟΚ και 2009/147/ΕΚ,  που ο βαθμός διατήρησής τους είναι μη ικανοποιητικός ή κακός ή έχουν ικανοποιητικό ή άγνωστο βαθμό και χρήζουν επαναλαμβανόμενης διαχείρισης ή προστασίας.

Ειδικότερα προβλέπεται η προβολή των δράσεων της πράξης, ενημέρωση των κοινωνικών Φορέων, των χρηστών της παράκτιας ζώνης και του ευρύτερου κοινού, δράσεις για την ανάπτυξη σταθερών συνεργασιών/αλληλοενημέρωσης και ανταλλαγής τεχνογνωσίας με άλλες (συν)αρμόδιες Υπηρεσίες/ Οργανισμούς, καθώς και την βελτίωση της υποδομής της ΜΔΠΠ για την διαχείριση των επιστημονικών δεδομένων που συλλέγει. Επιπλέον, το έργο περιλαμβάνει την  υλοποίηση δράσεων παρακολούθησης ειδών και οικοτόπων ή/ και εκπόνηση μελετών (τεχνικών και μη), καθώς και διαχειριστικές δράσεις για τη βελτίωση του καθεστώτος διατήρησης ειδών και τύπων οικοτόπων στην περιοχή αρμοδιότητας του τέως ΦΔ Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου όπως διαχειριστικές δράσεις για είδη χλωρίδας, πανίδας και τύπων οικοτόπων που είτε χρήζουν επανεξέταση ή/και βελτίωση του βαθμού διατήρησης, είτε δράσεις διαχείρισης και προστασίας ειδών και οικοτόπων εθνικού ενδιαφέροντος που αποδεδειγμένα χρήζουν προστασίας.

 

MIS έργου: 5033250
Διάρκεια: 01/07/2020- 31/12/2023
Προϋπολογισμός: 1.000.000,00 ευρώ
Κατάσταση έργου: Σε εξέλιξη
Εμπλεκόμενα τμήματα: Μονάδα Διαχείρισης Εθνικών Πάρκου Ζακύνθου, Αίνου και Προστατευόμενων Περιοχών Ιόνιων Νήσων
C.Dimitriadis
C.Dimitriadis
C.Dimitriadis
Μετάβαση στο περιεχόμενο