Διαχειριστικές δράσεις προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων στην περιοχή ευθύνης του τέως Φορέα Διαχείρισης Κορωνείας – Βόλβης – Χαλκιδικής

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης αφορά στη χρηματοδότηση δράσεων με στόχο την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας της περιοχής ευθύνης του τέως Φορέα Διαχείρισης Κορώνειας – Βόλβης – Χαλκιδικής και νυν Μονάδα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Κεντρικής Μακεδονίας.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Συνοχής) και από εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ, ΣΑΕ 275/1 με κωδικό πράξης ΣΑΕ 2019ΣΕ27510111.

Οι δράσεις που χρηματοδοτούνται στοχεύουν στη βελτίωση του καθεστώτος διατήρησης οικοτόπων και ειδών των οδηγιών 92/43/ΕΟΚ και 2009/147/ΕΚ, που ο βαθμός διατήρησής τους είναι μη ικανοποιητικός ή κακός ή έχουν ικανοποιητικό ή άγνωστο βαθμό και χρήζουν επαναλαμβανόμενης διαχείρισης ή προστασίας.
Ειδικότερα, οι δράσεις που περιλαμβάνει η πράξη αφορούν στη διοργάνωση ημερίδας για την προβολή των αποτελεσμάτων της πράξης, δημιουργία φυλλαδίων, σποτ, δημιουργία πινακίδων σήμανσης προϊόντων/υπηρεσιών που υλοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της πράξης. Επίσης, περιέχει δράσεις για την ανάπτυξη σταθερών συνεργασιών / αλληλοενημέρωσης και ανταλλαγής τεχνογνωσίας με άλλες (συν)αρμόδιες Υπηρεσίες / Οργανισμούς, καθώς και την βελτίωση της υποδομής της μονάδας για την συλλογή / διαχείριση των επιστημονικών δεδομένων που συλλέγει (ενδεικτικές δράσεις για την επίτευξη του στόχου της πράξης: Δικτύωση εσωτερικού, δημιουργία βάσης δεδομένων, σεμινάριο κατάρτισης υπαλλήλων της μονάδας κ.α.). Επιπλέον, προβλέπεται η υλοποίηση δράσεων παρακολούθησης υδρόβιων ειδών με τηλεκατευθυνόμενη κάμερα από ψηλά, η παρακολούθηση Θαλασσαετού – Haliaeetus albicilla, η παρακολούθηση λαγόγυρου – Spermophilus citellus, η παρακολούθηση καλαμόκιρκου – Circus aeruginosus , η παρακολούθηση υδατικού ισοζυγίου, καθορισμός κατώτατης στάθμης στη λίμνη Βόλβη κ.α. Ακόμη, προβλέπονται διαχειριστικές δράσεις για τη βελτίωση του καθεστώτος διατήρησης ειδών και τύπων οικοτόπων στην περιοχή αρμοδιότητας της μονάδας (ενδεικτικές δράσεις για την επίτευξη του στόχου της πράξης: Σήμανση πυρήνων απόλυτης προστασίας, ολοκληρωμένο σχέδιο πειραματικής διαχείρισης του Χρυσαετού -Aquila chrysaetos, διαχειριστικές δράσεις για την προστασία και διαχείριση του λαγόγυρου, του δενδρομυωξού –  Dryomys nitedula και του βουνομυωξού Muscardinus avellanarius, για την προστασία της Χαλκοκουρούνας διαχειριστικές δράσεις, για τη δημιουργία ενδιαιτημάτων του είδους Triturus ivanbureschi, κατασκευή παρατηρητηρίων περιμετρικά των λιμνών, για την αναπαραγωγή και προστασία του Λευκοπελαργού (Ciconia ciconia), για την αποκατάσταση παρόχθιου δάσους Απολλωνίας κ.α.).
Οι δράσεις που έχουν υλοποιηθεί μέχρι στιγμής αφορούν στην προμήθεια αεροσκάφους χωρίς πιλότο με ψηφιακή κάμερα και λοιπό εξοπλισμό (drone), στην έκδοση άδειας οδήγησης χειρισμού μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος για 2 άτομα, στην προμήθεια εξοπλισμού διαχειριστικών δράσεων για τον λευκοπελαργό (όπως προμήθεια τεχνητών φωλιών για φωλεοποίηση του είδους Ciconia ciconia, προμήθεια προστατευτικών καλυμμάτων ηλεκτρικού δικτύου για προστασία του είδους Ciconia ciconia & προμήθεια δακτυλιδιών elsa για το είδος λευκοπελαργός (Ciconia ciconia). Άλλες δράσεις που έχουν υλοποιηθεί είναι η παρακολούθηση των ειδών triturus ivanbureschi (Τ. karelinii), dryomys nitedula (δενδρομυωξος) και muscardinus avellanarius (βουνομυωξος), όπως και των ειδών spermophilus citellus (λαγόγυρος) και haliaeetus albicilla (θαλασσαετός).

MIS έργου: 5032753
Διάρκεια: 01/01/2019– 31/12/2023
Προϋπολογισμός: 1.000.000,00€
Κατάσταση έργου: Σε Εξέλιξη
Εμπλεκόμενα τμήματα: Μονάδα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Κεντρικής Μακεδονίας