Διαχειριστικές Δράσεις προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων στην περιοχή ευθύνης του τέως Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης

Το έργο αφορά στην χρηματοδότηση δράσεων με στόχο την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας των προστατευόμενων περιοχών, των ειδών χλωρίδας, πανίδας και τύπων οικοτόπων στις περιοχές αρμοδιότητας της περιοχής ευθύνης του τέως Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Λίμνης Κερκίνης και νυν Μονάδα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Κεντρικής Μακεδονίας σύμφωνα με τον Ν.4685/2020. Συγκεκριμένα, οι δράσεις που χρηματοδοτούνται στοχεύουν στη βελτίωση του καθεστώτος διατήρησης οικοτόπων και ειδών των Οδηγιών 92/43/ΕΟΚ και 2009/147/ΕΚ, όπου ο βαθμός διατήρησής τους είναι μη ικανοποιητικός, κακός ή άγνωστος και διαπιστώνεται ανάγκη επαναλαμβανόμενων δράσεων διαχείρισης ή προστασίας.

Ειδικότερα, προβλέπονται δράσεις προβολής του έργου του τέως Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ), δράσεις δικτύωσης της μονάδας  με άλλους φορείς, υπηρεσίες και οργανισμούς στο εσωτερικό και στο εξωτερικό και δράσεις επιστημονικής τεκμηρίωσης για την ανάπτυξη τεχνογνωσίας, την οργάνωση υλικού και τη δημιουργία, τον εμπλουτισμό και τη χρήση βάσεων δεδομένων. Επιπλέον, περιλαμβάνεται η υλοποίηση δράσεων παρακολούθησης ειδών και οικοτόπων και εκπόνηση τεχνικών και άλλων μελετών, (ενδεικτικά περιλαμβάνονται μελέτη της ιχθυοπανίδας των λιμνών Κερκίνης και Δοϊράνης, μελέτη του πληθυσμού των τσακαλιών στο Εθνικό Πάρκο Λίμνης Κερκίνης, επικαιροποίηση προγράμματος χαρτογράφησης οικοτόπων, παρακολούθηση φυσικοχημικών παραμέτρων χειμάρρων κλπ), καθώς επίσης και διαχειριστικές δράσεις για τη βελτίωση του καθεστώτος διατήρησης ειδών και τύπων οικοτόπων στην περιοχή αρμοδιότητας της μονάδας. Ενδεικτικά περιλαμβάνονται συμπληρωματικά τεχνικά έργα διαχείρισης στο εσωτερικό δέλτα της λίμνης Κερκίνης για την αναπαραγωγή των πελεκάνων και την αποκατάσταση μέρους του παραποτάμιου δάσους, προστασία της αποικίας των πελεκάνων με οριοθέτησή της μέσω πλωτήρων, έλεγχος της μετανάστευσης πουλιών μέσω τηλεμετρίας και δακτυλιώσεων, τεκμηρίωσης των κρίσιμων μεταναστευτικών περασμάτων και εκπαίδευσης του προσωπικού της μονάδας στις δακτυλιώσεις, διαχειριστικές δράσεις για τη μείωση του κινδύνου δασικού εγκλήματος σε οικοτόπους ενδιαφέροντος, περίθαλψη τραυματισμένων ειδών άγριας πανίδας κλπ.

MIS έργου: 5041535
Διάρκεια: 01/01/2020 – 31/12/2023
Προϋπολογισμός: 989.699,50 €
Κατάσταση έργου: Σε εξέλιξη
Εμπλεκόμενα τμήματα: Μονάδα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Κεντρικής Μακεδονίας