Διαχειριστικές δράσεις προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων στην περιοχή ευθύνης του τέως Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων

Το έργο αφορά στην χρηματοδότηση δράσεων με στόχο την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας της περιοχής ευθύνης του τέως Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων, σύμφωνα με τον Ν.4519/2018 και νυν Μονάδα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Ηπείρου. Συγκεκριμένα, οι δράσεις στοχεύουν στη βελτίωση του καθεστώτος διατήρησης οικοτόπων και ειδών των Οδηγιών 92/43/ΕΟΚ και 2009/147/ΕΚ, όπου ο βαθμός διατήρησής τους είναι μη ικανοποιητικός, κακός ή άγνωστος και διαπιστώνεται ανάγκη επαναλαμβανόμενων δράσεων διαχείρισης ή προστασίας.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο του συγκεκριμένου έργου έχει ολοκληρωθεί η δράση παρακολούθησης ειδών ορνιθοπανίδας με σκοπό τη διερεύνηση της παρουσίας, την καταγραφή, την εποπτεία και την αξιολόγηση του βαθμού διατήρησης των σπάνιων και απειλουμένων ειδών της ορνιθοπανίδας και ιδιαιτέρως των ειδών των προστατευόμενων περιοχών που βρίσκονται στην αρμοδιότητα της μονάδας. Στα είδη στόχους συμπεριλαμβάνονται απειλούμενα είδη (κατηγορίας VU,EN,CR) σύμφωνα με την IUCN και το Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο, είδη που ανήκουν στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ, καθώς και είδη ορνιθοπανίδας των οποίων τα κατάλληλα ενδιαιτήματα καταλαμβάνουν σημαντικό ποσοστό στις περιοχές μελέτης και η συλλογή δεδομένων για αυτά κρίνεται σημαντική. Στο πλαίσιο της προαναφερθείσας δράσης παρήχθησαν χάρτες κατανομής και εύρους εξάπλωσης των ειδών και κατάλληλου ενδιαιτήματος, χάρτες κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών, ο επικαιροποιημένος κατάλογος των ειδών της ορνιθοπανίδας στις περιοχές του δικτύου Natura 2000, η πληθυσμιακή κατάσταση των ειδών όπως επίσης και η αξιολόγηση του βαθμού διατήρησης των ειδών στις περιοχές του δικτύου Natura 2000. Επιπλέον, έγιναν προτάσεις διαχειριστικών δράσεων για τα είδη και τα ενδιαιτήματά τους, καταγραφή των πιέσεων και απειλών για τα είδη προτεραιότητας και πρόταση στόχων διατήρησης.

Επίσης, το έργο περιλαμβάνει δράση που αφορά στην παρακολούθηση και βελτίωση της γνώσης της ενδημικής και απειλούμενης εντομοπανίδας με σκοπό την επιστημονική παρακολούθηση και τη βελτίωση της γνώσης για τα απειλούμενα είδη ορθοπτέρων Paracaloptenus caloptenoides (Παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, NT), Prionotropis willemsorum (ενδημικό, EN) και Dolichopoda graeca (ενδημικό, VU) και για το είδος λεπιδοπτέρου Euphydryas aurinia (Παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, NT). Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η διερεύνηση της παρουσίας και της κατανομής των ειδών-στόχων στις περιοχές ευθύνης της μονάδας, η περιγραφή των ενδιαιτημάτων των ειδών, η καταγραφή των πιθανών πιέσεων-απειλών που δέχονται τα είδη, η εκτίμηση του βαθμού διατήρησης και η πρόταση πιθανών διαχειριστικών μέτρων. Ακόμη, προβλέπεται η προστασία του ενδημικού είδους Chorthippus lacustris με πιλοτικές δράσεις αποκατάστασης ενδιαιτήματος και ενίσχυσης του πληθυσμού και αφορά στο σχεδιασμό και την εφαρμογή πιλοτικών διαχειριστικών δράσεων για τη βελτίωση του ενδιαιτήματος του ενδημικού και κρισίμως κινδυνεύοντος (CR) είδους ακρίδας Chorthippus lacustris και την ενίσχυση των τοπικών πληθυσμών του. Στόχοι της συγκεκριμένης δράσης είναι η διατήρηση και βελτίωση της κατάστασης των ενδιαιτημάτων του είδους, η βελτίωση της πληθυσμιακής του κατάστασης και η ευαισθητοποίηση – ενημέρωση σχετικά με το είδος και τον επιθυμητό τρόπο χρήσης των περιοχών όπου αυτό διαβιεί. Στο πλαίσιο του έργου δημιουργήθηκε βάση δεδομένων για τα πληθυσμιακά στοιχεία του είδους, τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά των ενδιαιτημάτων του και τις πιέσεις-απειλές που δέχεται, πραγματοποιείται διαχρονική παρακολούθηση των πληθυσμών του και χαρτογράφηση της κατανομής του καθώς και μελέτη της γενετικής σύστασης των πληθυσμών του. Με βάση τα στοιχεία αυτά καταρτίστηκε σχέδιο-οδηγός διαχείρισης των ενδιαιτημάτων του είδους και υλοποιούνται πιλοτικές διαχειριστικές δράσεις για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς τους. Κατόπιν θα παραχθεί οδηγός διαχείρισης για την ορθή διαχείριση των ενδιαιτημάτων του και την αντιμετώπιση του κινδύνου εξαφάνισής του.
Επιπλέον, προβλέπεται η τεκμηρίωση πρότασης καθορισμού της οικολογικής στάθμης της Λίμνης Παμβώτιδας με σκοπό τη διατήρηση του οικοσυστήματος και την αναγνώριση των συναφών αναγκών για την κατάλληλη διαχείριση της υδροπεριόδου της λίμνης. Τέλος, το έργο περιλαμβάνει τον σχεδιασμό δράσεων αναψυχής και κατευθύνσεις διαχείρισης επισκεπτών στη λίμνη Παμβώτιδα που αποσκοπεί να συμβάλλει στην επίτευξη των μέγιστων ωφελειών που μπορεί να προσφέρει η λίμνη στην κοινωνία και την οικονομία στον τομέα του τουρισμού, διασφαλίζοντας παράλληλα την προστασία και διατήρηση των οικοσυστημάτων της.

MIS έργου: 5033228
Διάρκεια: 1/1/2019- 31/12/2023
Προϋπολογισμός: 942.139,00 €
Κατάσταση έργου: Σε εξέλιξη
Εμπλεκόμενα τμήματα: Μονάδα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Ηπείρου
Chorthippus lacustris
Dolichopoda_graeca