Διαχειριστικές Δράσεις προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων στην περιοχή ευθύνης του τέως Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης

Η πράξη αφορά στην υλοποίηση δράσεων με στόχο την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας της περιοχής ευθύνης του πρώην Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης και νυν Μονάδα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Κεντρικής Μακεδονίας. Oι δράσεις της Πράξης στοχεύουν στη βελτίωση του καθεστώτος διατήρησης οικοτόπων και ειδών των οδηγιών 92/43/ΕΟΚ και 2009/147/ΕΚ, που ο βαθμός διατήρησής τους είναι μη ικανοποιητικός ή κακός ή έχουν ικανοποιητικό ή άγνωστο βαθμό και χρήζουν επαναλαμβανόμενης διαχείρισης ή προστασίας.
Ειδικότερα, προβλέπεται η διοργάνωση εκδηλώσεων και η δημιουργία ενημερωτικού υλικού, δράσεις για δικτύωση στην Ελλάδα και το εξωτερικό, συμμετοχή σε συνέδρια και δημιουργία βάσης δεδομένων της Μονάδας.
Επιπλέον, η Πράξη περιλαμβάνει την χαρτογράφηση, αποτύπωση, παρακολούθηση των δομών-λειτουργιών και τον σχεδιασμό αποκατάστασης του ΤΟ 7140. Ακόμη, προβλέπεται η χαρτογράφηση και λήψη πληθυσμιακών στοιχείων του Κρίνου της Ροδόπης όπως και η διερεύνηση του πληθυσμού του και η μελέτη για την διατήρηση της μίξης Δασικής Πεύκης και Οξιάς.
Επίσης, περιλαμβάνονται δράσεις παρακολούθησης και διατήρησης μικρών θηλαστικών κοινοτικού ενδιαφέροντος, οι δακτυλιώσεις ειδών ορνιθοπανίδας και η μελέτη για τη δημιουργία, βελτίωση και ενίσχυση κατάλληλων ενδιαιτημάτων για είδη πανίδας κοινοτικού ενδιαφέροντος.
Επιπρόσθετα, οι διαχειριστικές δράσεις της Πράξης αφορούν στον καθαρισμό οικοτόπων, στην αποκατάσταση και αντιμετώπιση της υποβάθμισης του ΤΟ 7140, στη διατήρηση εδαφόβιων κολεόπτερων κοινοτικού ενδιαφέροντος και στη δημιουργία, βελτίωση και ενίσχυση κατάλληλων ενδιαιτημάτων για είδη πανίδας κοινοτικού ενδιαφέροντος. Άλλες διαχειριστικές δράσεις περιλαμβάνουν την προστασία θέσεων φωλιάσματος και τροφοληψίας για είδη ορνιθοπανίδας κοινοτικού ενδιαφέροντος, την διατήρηση μικρών θηλαστικών κοινοτικού ενδιαφέροντος και την βελτίωση ενδιαιτήματος και τη δημιουργία τεχνιτών φωλιών για την βίδρα.
Τέλος, προβλέπεται η άμβλυνση της σύγκρουσης άγριας ζωής-ανθρώπου και η εξάλειψη της χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων, όπως επίσης και η δημιουργία πλατφόρμας ενημέρωσης και ενεργούς συμμετοχής των πολιτών στην επιστημονική έρευνα και τη διαχείριση της προστατευόμενης περιοχής.

MIS έργου: 5033035
Διάρκεια: 01/01/2019- 31/12/2023
Προϋπολογισμός: 999.910€
Κατάσταση έργου: Σε εξέλιξη
Εμπλεκόμενα τμήματα: Μονάδα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Κεντρικής Μακεδονίας
Μετάβαση στο περιεχόμενο