Διαχειριστικές δράσεις προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων στην περιοχή ευθύνης του τέως Φορέα Διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών Θερμαϊκού Κόλπου

Το έργο αφορά στη χρηματοδότηση δράσεων με στόχο την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας της περιοχής ευθύνης του τέως φορέα διαχείρισης Φορέα Διαχείρισης Προσταυευόμενων Περιοχών Θερμαϊκού Κόλπου και νυν Μονάδα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Κεντρικής Μακεδονίας. Συγκεκριμένα, οι δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν θα στοχεύουν στη βελτίωση του καθεστώτος διατήρησης οικοτόπων και ειδών των Οδηγιών 92/43/ΕΟΚ και 2009/147/ΕΚ, όπου ο βαθμός διατήρησής τους είναι μη ικανοποιητικός, κακός ή άγνωστος και διαπιστώνεται ανάγκη επαναλαμβανόμενων δράσεων διαχείρισης ή προστασίας.

Για την συγκεκριμένη πράξη οι διαχειριστικές δράσεις που έχουν υλοποιηθεί ή πρόκειται να υλοποιηθούν είναι οι κάτωθι. Τοποθέτηση 13 ενημερωτικών πινακίδων και 12 πινακίδων απαγόρευσης, για την παρακολούθηση των πληθυσμών του λαγόγυρου Spermophilus citellus εντός της περιοχής ευθύνης της μονάδας. Σκοπός είναι η διερεύνηση της παρουσίας, η καταγραφή και η αξιολόγηση της κατάστασης των πληθυσμών του λαγόγυρου και των ενδιαιτημάτων του στο σύνολο των περιοχών που εμπίπτουν στα όρια της περιοχής του τέως φορέα. Επιπλέον, έχει υλοποιηθεί η δράση για την διερεύνηση βαθμού επίδρασης της βιοποικιλότητας των πλημμυρισμένων ορυζώνων στους πληθυσμούς των ερωδιών και Μαυροκέφαλων γλάρων κατά την αναπαραγωγική περίοδο, με σκοπό την καταγραφή βιοποικιλότητας στους ορυζώνες και η συσχέτισή της με τη διατροφή των ειδών ορνιθοπανίδας που αναπαράγονται στη μικτή αποικία των ερωδιών και των Μαυροκέφαλων γλάρων.

Άλλες δράσεις της πράξης αφορούν στην καταγραφή πληθυσμού των Κιρκινεζιών και διερεύνηση θέσεων φωλεοποίησης σε οικισμούς που βρίσκονται πλησίον σε ΖΕΠ και δεν έχουν έως τώρα καταγραφεί. Υπηρεσίες παρακολούθησης των πληθυσμών του είδους Pinna nobilis και αποτύπωσης των οικοτόπων εξάπλωσης τους. Η προπαρασκευαστική έρευνα αντιμετώπισης έκτακτων συμβάντων όπως σύγκρουση λύκου με ανθρωπογενείς δραστηριότητες στην περιοχή ευθύνης της μονάδας και ο σχεδιασμός μέτρων αντιμετώπισης και διαχείρισης των ανωτέρω περιστατικών για την αποτροπή της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων.

Επιπλέον, προβλέπονται δακτυλιώσεις πουλιών με σκοπό την παρακολούθηση ειδών ορνιθοπανίδας, κυρίως των μεταναστευτικών ειδών και την αξιολόγηση της πληθυσμιακής τους κατάστασης, υπηρεσίες τεκμηρίωσης της αναγνώρισης, έκτασης και διασποράς των Τύπων Οικοτόπων. Υπηρεσίες καταγραφής της ταξινομικής ποικιλότητας, της δομής και των λειτουργιών του υπολειμματικού παρόχθιου δάσους της Αλυκής Κίτρους και αξιολόγησης των διαχειριστικών μέτρων αποκατάστασης & διατήρησής του, υπηρεσίες για την αξιολόγηση και παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας δράσεων διατήρησης και αποκατάστασης του οικοτόπου προτεραιότητας 1510* Μεσογειακές αλατούχες στέπες εντός της ΕΖΔ 1220005-Λιμνοθάλασσα Αγγελοχωρίου, όπως και υπηρεσίες αποκατάστασης παρόχθιων ενδιαιτημάτων σε παλαιές θέσεις αμμοληψίας κατά μήκος του Αξιού ποταμού εντός της ΕΖΔ 1220002 περιοχής ευθύνης του ΦΔΠΠ Θερμαϊκού κόλπου.

Τέλος, έχει ολοκληρωθεί η προμήθεια και τοποθέτηση υλικών περίφραξης και αποτροπής πρόσβασης για τη διατήρηση και αποκατάσταση παράκτιων τύπων οικοτόπων στους υγροτόπους της Αλυκής Κίτρους και της Λ/Θ Αγγελοχωρίου, περιλαμβάνονται υπηρεσίες για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των μέτρων διαχείρισης στα αμμοθινικά οικοσυστήματα.

MIS έργου: 5033615
Διάρκεια: 2/12/2019- 31/12/2023
Προϋπολογισμός: 1.000.000,00 €
Κατάσταση έργου: Σε εξέλιξη
Εμπλεκόμενα τμήματα: Μονάδα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Κεντρικής Μακεδονίας
Δακτυλιωμένος νεοσσός Χαλκόκοτας
Νεοσσός Λευκοτσικνιά
Αποικία Μαυροκέφαλων γλάρων