Διαχειριστικές δράσεις προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων στην περιοχή ευθύνης του τέως Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου-Στροφυλιάς και Κυπαρισσιακού Κόλπου

Η Πράξη  αφορά στη χρηματοδότηση δράσεων με στόχο την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας της περιοχής ευθύνης του τέως Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου-Στροφυλιάς και Κυπαρισσιακού Κόλπου και νυν Μονάδα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Στροφυλιάς και Προστατευόμενων Περιοχών Δυτικής Πελοποννήσου.

Συγκεκριμένα, οι δράσεις που χρηματοδοτούνται  θα στοχεύουν στη βελτίωση του καθεστώτος διατήρησης οικοτόπων και ειδών των οδηγιών 92/43/ΕΟΚ και 2009/147/ΕΚ, που ο βαθμός διατήρησής τους είναι μη ικανοποιητικός ή κακός ή έχουν ικανοποιητικό ή άγνωστο βαθμό και χρήζουν επαναλαμβανόμενης διαχείρισης ή προστασίας.
Ειδικότερα, προβλέπεται η προβολή των δράσεων στα πλαίσια της συχρηματοδοτούμενης πράξης (διοργάνωση ημερίδων, συμμετοχή σε εκθέσεις, ενημερωτικές πινακίδες). Επιπλέον, η πράξη περιλαμβάνει δράσεις για την ανάπτυξη σταθερών συνεργασιών/αλληλοενημέρωσης και ανταλλαγής τεχνογνωσίας με άλλες (συν)αρμόδιες Υπηρεσίες/ Οργανισμούς, καθώς και την βελτίωση της υποδομής της Μονάδας για την συλλογή/διαχείριση των επιστημονικών δεδομένων που συλλέγει. Ενδεικτικά προβλέπεται η επέκταση – αναβάθμιση των εφαρμογών GIS, η δικτύωση με το εσωτερικό όπως επίσης και η δικτύωση με το εξωτερικό. Ακόμη, προβλέπεται η υλοποίηση δράσεων παρακολούθησης ειδών και οικοτόπων ή/ και εκπόνηση μελετών (τεχνικών και μη), όπως: εκπόνηση μελέτης ρύθμισης & οριοθέτησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων στις παραλίες του Εθνικού Πάρκου με βάση τη φέρουσα ικανότητα, καταγραφή πολυχαίτων και τρόποι αντιμετώπισής τους, εκπόνηση ΜΠΕ για τη διαχειριστική παρέμβαση στη Λ/Θ Κοτυχίου, παρακολούθηση ορνιθοπανίδας στην περιοχή ευθύνης της Μονάδας, σύνταξη οικονομοτεχνικής μελέτης, τοποθέτηση καμερών σε επιλεγμένες θέσεις για την καταγραφή του πληθυσμού του τσακαλιού, παρακολούθηση για την τεκμηρίωση προτεραιοτήτων διαχείρισης για τη βίδρα, προστασία και ενίσχυση παρόχθιων και αλλουβιακών συστάδων.

Τέλος, η υλοποίηση διαχειριστικών δράσεων για τη βελτίωση του καθεστώτος διατήρησης ειδών και τύπων οικοτόπων στην περιοχή αρμοδιότητας της Μονάδας Διαχείρισης αφορά στα εξής: προστασία των θέσεων φωλαιοποίησης της θαλάσσιας χελώνας, παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της διάβρωσης της αμμολωρίδας Λ/Θ Κοτυχίου-αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζημίας, ενίσχυση και διατήρηση πληθυσμού του κιρκινεζιού, ενίσχυση του πληθυσμού του νεροχελίδονου, ενίσχυση της φωλαιοποίησης του πληθυσμού των αργυροπελεκάνων, στερέωση αμμοθινών και τοποθέτηση περίφραξης, μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς, διαχείριση κοίτης ποταμών και στραγγιστικών καναλιών, δράση για ρύθμιση & οριοθέτηση ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, μέτρα για προστασία των αλίπεδων από τις ανθρωπογενείς πιέσεις (παράνομη στάση και στάθμευση).

MIS έργου: 5033024
Διάρκεια: 01/01/2019- 31/12/2023
Προϋπολογισμός: 986.100,00€
Κατάσταση έργου: Σε εξέλιξη
Εμπλεκόμενα τμήματα: Μονάδα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Στροφυλιάς και Προστατευόμενων Περιοχών Δυτικής Πελοποννήσου
FRAXINUS & ALNUS
FRAXINUS & ALNUS
FRAXINUS & ALNUS
FRAXINUS & ALNUS
ΝΕΡΟΧΕΛΙΔΟΝΑ
ΝΕΡΟΧΕΛΙΔΟΝΑ
ΝΕΡΟΧΕΛΙΔΟΝΑ
ΝΕΡΟΧΕΛΙΔΟΝΑ
ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΑΛΙΠΕΔΑ
ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΑΛΙΠΕΔΑ