Διαχειριστικές δράσεις προστατευόμενων περιοχών, ειδών και τύπων οικοτόπων στην περιοχή ευθύνης του τέως Φορέα Διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών Δωδεκανήσου

logo-ep-ymeperaa

Η Πράξη αφορά στη χρηματοδότηση δράσεων με στόχο την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας της περιοχής ευθύνης του τέως Φορέα Διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών Δωδεκανήσου και νυν Μονάδα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Νότιο-Ανατολικού Αιγαίου και υλοποιείται μέσα από δύο υποέργα. Το πρώτο υποέργο περιλαμβάνει δράσεις για την παραγωγή ενημερωτικού οπτικοακουστικού υλικού, δράσεις για την σήμανση υποδομών και κέντρων ενημέρωσης, τη συμμετοχή στο μεσογειακό δίκτυο θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών, όπως επίσης και για την δικτύωση εσωτερικού και τη δημιουργία δικτύου εθελοντών. Επίσης, προβλέπονται δράσεις για την χαρτογράφηση και την δημιουργία γεωχορικών βάσεων δεδομένων, την απογραφή και εκτίμηση της κατάστασης χερσαίων ενδιαιτημάτων – βιοτόπων και της ανάγκης επανένταξης ή ενίσχυσης των υφιστάμενων πληθυσμών ενδημικών ειδών αυτοφυούς χλωρίδας και την απογραφή και εκτίμηση της κατάστασης θαλάσσιων σπηλαίων και οικοτόπων. Ακόμη, στο υποέργο περιλαμβάνονται μελέτες για την υλοποίηση πιλοτικών μέτρων διαχείρισης για τη βελτίωση της κατάστασης των βιοτόπων της ορνιθοπανίδας, προπαρασκευαστικές μελέτες για την αποκατάσταση υποδομών κέντρων ενημέρωσης της Μονάδας και διαχειριστικές δράσεις για την προστασία χερσαίων οικοτόπων και υγροβιότοπων και διαχειριστικές δράσεις για θαλάσσιους και παράκτιους οικοτόπους.
Το δεύτερο υποέργο αφορά στην προμήθεια σκάφους ανοιχτής θαλάσσης με σωστικό εξοπλισμό, που θα επιτρέψει την κάλυψη του συνόλου του νησιωτικού χώρου ευθύνης της Μονάδας και θα χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση δράσεων. Αναλυτικότερα, το συγκεκριμένο υποέργο έχει ολοκληρωθεί και σχετίζεται άμεσα με την υλοποίηση των διαχειριστικών δράσεων για την προστασία χερσαίων οικοτόπων & υγροβιότοπων, των διαχειριστικών δράσεων για τους θαλάσσιους και παράκτιους οικοτόπους και διαχειριστικών δράσεων για την ορνιθοπανίδα. Αναμένεται άμεσα η έναρξη των προαναφερόμενων Διαχειριστικών Δράσεων. Επιπλέον, έχει ολοκληρωθεί η προμήθεια ειδών ιματισμού της Μονάδας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Νοτιοανατολικού Αιγαίου που αφορά σε είδη ένδυσης, υπόδησης και εξοπλισμό πεδίου τόσο για το προσωπικό της Μονάδας Διαχείρισης όσο και για τις ομάδες έργου που θα ασχοληθούν με την υλοποίηση των Διαχειριστικών Δράσεων του υποέργου 1.

Τέλος, η πράξη συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Συνοχής) και και από εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

MIS έργου: 5034797
Διάρκεια: 01/04/2020 – 01/12/2023
Προϋπολογισμός: 1.000.000,00 €
Κατάσταση έργου: Σε εξέλιξη
Εμπλεκόμενα τμήματα: Μονάδα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Νότιο-Ανατολικού Αιγαίου