Δράσεις διαχείρισης και ανάδειξης των προστατευόμενων περιοχών Αχέροντα και Καλαμά

Η πράξη ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2020 και η υλοποίησή της συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ (αριθ. ενάριθ. Έργου ΣΑΕΠ 018/1). Αναλυτικότερα, το έργο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Ε.Π. Ήπειρος 2014-2020, εντάσσεται στον άξονα προτεραιότητας «Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη» με θεματικό στόχο την «Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων» και ειδικό στόχο την «Αποτελεσματική διαχείριση και προστασία περιοχών ιδιαίτερης οικολογικής αξίας». Προτεραιότητα δίνεται στην «Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προώθηση των υπηρεσιών οικοσυστήματος, μεταξύ άλλων μέσω και του δικτύου Natura 2000, και των πράσινων υποδομών».

Πεδίο παρέμβασης της Πράξης αποτελεί η «Προστασία, αναστήλωση και βιώσιμη χρήση των περιοχών

Natura 2000» με δράσεις που στοχεύουν στις «Επενδύσεις για τη διαχείριση και προστασία περιοχών

ιδιαίτερης οικολογικής αξίας για την Περιφέρεια Ηπείρου» και «Δραστηριότητες που συνδέονται με το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή».
Η συγκεκριμένη πράξη περιλαμβάνει δύο υποέργα. Το πρώτο αποτελείται από δράσεις που αφορούν στον  σχεδιασμό της άσκησης δράσεων αναψυχής ή οικοτουριστικών δραστηριοτήτων ήπιας μορφής και στην αποτύπωση κατευθύνσεων για την ορθολογική διαχείριση των επισκεπτών στην περιοχή, συμβάλλοντας στην επίτευξη των μέγιστων ωφελειών που μπορεί αυτή να προσφέρει στην κοινωνία και την οικονομία στον τομέα του τουρισμού, διασφαλίζοντας παράλληλα την προστασία και διατήρηση των οικοσυστημάτων της. Θα προωθήσει, δηλαδή, την αειφόρο ανάπτυξη διασφαλίζοντας την προστασία των πόρων, την κοινωνική συνοχή, την ποιότητα ζωής της τοπικής κοινωνίας, την τοπική οικονομία, αλλά και την ποιότητα εμπειρίας του επισκέπτη και τη βιωσιμότητα των τουριστικών επιχειρήσεων. Το συγκεκριμένο υποέργο υλοποιήθηκε σε δύο φάσεις, όπου στην πρώτη έγινε η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης σε σχέση με την άσκηση των τουριστικών και αναψυχικών δραστηριοτήτων στην περιοχή, καθώς και της κίνησης των επισκεπτών και η αποτύπωση των πιέσεων που ασκούνται από τις αναψυχικές δραστηριότητες ενώ στην δεύτερη φάση πραγματοποιήθηκε η σύνταξη των κατευθύνσεων για τη διαχείριση των επισκεπτών και η σύνταξη προτάσεων για δράσεις και παρεμβάσεις για την προώθηση του αειφόρου τουρισμού στην περιοχή.
Το δεύτερο υποέργο της Πράξης περιλαμβάνει την εκτύπωση ενημερωτικών οδηγών/βιβλίων στην ελληνική και αγγλική γλώσσα (10.000 αντίτυπα), την έκδοση παιδικού περιοδικού (10.000 αντίτυπα), τρίπτυχων φυλλαδίων (8.000 αντίτυπα) με πληροφορίες για τις προστατευόμενες περιοχές του Καλαμά, του Αχέροντα και του Έλους Καλοδικίου καθώς και έντυπο ενημερωτικό φυλλάδιο στη γραφή Μπράιγ (Braille) (100 φυλλάδια), για την διανομή στους επισκέπτες και στους κατοίκους της τοπικής κοινωνίας με στόχο την ενημέρωση – ευαισθητοποίηση του κοινού για την ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος περιοχών του Δικτύου Natura 2000.
Η συγκεκριμένη πράξη συμβάλει στην «Αποτελεσματική διαχείριση και προστασία περιοχών ιδιαίτερης οικολογικής αξίας» δεδομένου ότι σκοπός της εκτίμησης της φέρουσας ικανότητας επισκεπτών και οικοτουριστικών δραστηριοτήτων και του ενημερωτικού υλικού είναι η σωστή διαχείριση και η προστασία της προστατευόμενης περιοχής και συγκεκριμένα συμβάλλει στην αύξηση του ποσοστού των «Προστατευόμενων περιοχών με εργαλεία διαχείρισης». Η αξιοποίηση των παραδοτέων θα συμβάλλει στην ανάπτυξη του οικοτουρισμού στις Προστατευόμενες Περιοχές χωρικής αρμοδιότητας του τέως Φορέα Διαχείρισης Καλαμά – Αχέροντα – Κέρκυρας καθώς και στις ευρύτερες περιοχές που αυτές εντάσσονται, όπως επίσης και στην ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα προστασίας και διατήρησης του φυσικού περιβάλλοντος. Επίσης θα συντελέσει στην προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος καθώς θα αποτελέσει βασικό εργαλείο για την ανάπτυξη ηπίων μορφών τουρισμού, για την προσέλκυση επισκεπτών με ειδικά ενδιαφέροντα και θα συμβάλλει στην καλύτερη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των επισκεπτών της ευρύτερης περιοχής. Τέλος η εφαρμογή των παραδοτέων της Πράξης στοχεύει στη συνέργεια και ισορροπία μεταξύ οικονομικής ανάπτυξης, κοινωνικής συνοχής και προστασίας φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, δηλαδή στην αειφορική διαχείριση του φυσικού πλούτου της περιοχής με παράλληλη τήρηση οργανωτικών και διοικητικών μέτρων.

Τα βιβλία και τα φυλλάδια θα διανέμονται στα κέντρα ενημέρωσης του τέως Φορέα Διαχείρισης και στα σχολεία κατά την διάρκεια περιβαλλοντική δράσεων για την ενημέρωση – ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα προστασίας και διατήρησης του φυσικού περιβάλλοντος.

MIS έργου: 5026224
Διάρκεια: 12/06/2019- 31/03/2021
Προϋπολογισμός: 75.280,00€
Κατάσταση έργου: Ολοκληρωμένο
Εμπλεκόμενα τμήματα: Μονάδα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Ηπείρου
Μετάβαση στο περιεχόμενο