Δράσεις περιβαλλοντικής ενημέρωσης, ανάδειξης και υποστήριξης της τοπικής κοινωνίας στις προστατευόμενες περιοχές ευθύνης του τέως Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δέλτα Έβρου και Σαμοθράκης

Φορέας Χρηματοδότησης του έργου είναι η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (κωδ. ΣΑΕΠ-031/1). Το έργο χρηματοδοτείται μέσω του ΕΣΠΑ 2014-2020, από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ και έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» 2014 – 2020 και βρίσκεται σε φάση υλοποίησης.

Η Πράξη αφορά στην υλοποίηση δράσεων περιβαλλοντικής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, μέσω του σχεδιασμού και της παραγωγής ενός ολοκληρωμένου συστήματος ερμηνείας περιβάλλοντος, στις περιοχές ευθύνης της Μονάδας Διαχείρισης.
Ειδικότερα, προβλέπεται ο σχεδιασμός, η παραγωγή και εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος ερμηνείας περιβάλλοντος που αφορά στη δημιουργία ολοκληρωμένου συστήματος ερμηνείας περιβάλλοντος στις περιοχές ευθύνης της Μονάδας Διαχείρισης το οποίο θα έχει κοινή αισθητική και αντίληψη. Επίσης, θα εξυπηρετεί τις ανάγκες για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση, θα προάγει τους σκοπούς της προστασίας και της διαχείρισης, θα προβάλλει το έργο της μονάδας και θα αξιοποιεί νέες τεχνολογίες.

Ακόμη, περιλαμβάνονται δράσεις για την οργάνωση και την πιλοτική εφαρμογή του συστήματος πιστοποίησης οικοτουριστικών δραστηριοτήτων και τοπικών προϊόντων του πρωτογενούς τομέα στο ΔΕ. Η συγκεκριμένη δράση αφορά τη δημιουργία ενός συστήματος πιστοποίησης οικοτουριστικών δραστηριοτήτων και προϊόντων που παράγονται στο Δέλτα Έβρου και την πιλοτική εφαρμογή του.
Επιπλέον, για την υλοποίηση της δράσης θα γίνει προμήθεια δύο επιβατικών οχημάτων, με ηλεκτρο-υδραυλική ράμπα και αμαξίδιο ΑΜΕΑ για την εξυπηρέτηση επισκεπτών με κινητικά προβλήματα, προμήθεια συστημάτων εξυπηρέτησης επισκεπτών (πλωτές εξέδρες και κιόσκια) στις θέσεις Μυδοτροφείο και Δασικό Περίπτερο στο Δέλτα Έβρου και τέλος, θα πραγματοποιηθούν δράσεις για την παραγωγή ενημερωτικού υλικού (ενημερωτικά φυλλάδια και οδηγός αναγνώρισης πουλιών).

MIS έργου: 50607037
Διάρκεια: 15/12/2020 – 31/12/2023
Προϋπολογισμός: 623.793,86 €
Κατάσταση έργου: Σε εξέλιξη
Εμπλεκόμενα τμήματα: Μονάδα Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Δέλτα Έβρου και Δαδιάς