Δράσεις προστασίας και ανάδειξης της Προστατευόμενης Περιοχής του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου και των περιοχών NATURA 2000 ευθύνης του

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Η υλοποίηση της πράξης ενισχύει την επόπτευση, προστασία, διαχείριση και επιστημονική παρακολούθηση των ειδών και των οικοτόπων, των προστατευόμενων περιοχών της  Ζακύνθου που βρίσκονται στην αρμοδιότητα του ΟΦΥΠΕΚΑ, καθώς  ενισχύεται υλικοτεχνικά η υπηρεσία.

Άμεσο αποτέλεσμα της πράξης είναι η προστασία και διατήρηση των φυσικών πόρων της Π.Ι.Ν αλλά και της Ελλάδας, συμβάλλοντας στους στόχους και σκοπούς της Εθνικής και Ευρωπαϊκής πολιτικής για την προστασία και βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων. Οι ενέργειες που θα πραγματοποιηθούν είναι η δημιουργία νέων φυλακίων και η ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων βάσει των τεχνικών προδιαγραφών που ορίστηκαν από την μηχανικό καθώς επίσης μπάρες ελέγχου/ αποτροπής μηχανοκίνητων οχημάτων εντός των παραλιών ωοτοκίας της Θαλάσσιας Χελώνας στις κύριες εισόδους.

Επιπλέον, θα γίνει προμήθεια οχήματος για υποστήριξη Δράσεων φύλαξης εποπτείας/ επιστημονικής παρακολούθησης, διαχείρισης, βάρκας για υποστήριξη  δράσεων φύλαξης εποπτείας/ επιστημονικής παρακολούθησης, διαχείρισης στη  θαλάσσια περιοχή του Ε.Θ.Π.Ζ, πλατφόρμας Εγκατάστασης Εξοπλισμού Διαχείρισης & Ενημέρωσης (Παραλία Ωοτοκίας Γέρακα), Ξυλείας για τοποθέτηση στα όρια των αμμοθινικών συστημάτων, για την αποτροπή μηχανοκίνητων μέσων και ζώων εντός της παραλίας ωοτοκίας, ξύλινων κλωβών για την προστασία των φωλιών της Θαλάσσιας Χελώνας κοντά σε ανθρώπινη δραστηριότητα. Πρόσθετη προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σε κιάλια, φακούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές για το τμήμα της φύλαξης, λειτουργικά προγράμματα Η/Υ για τη λειτουργία/ διεκπεραίωση προγραμμάτων εποπτείας /φύλαξης/επιστημονικής παρακολούθησης και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, εξοπλισμός ανάδειξης/τηλεοράσεις για υποστήριξη δράσεων προβολής και ενημέρωσης.

Τέλος, θα δημιουργηθεί/παραχθεί ενημερωτικό υλικό, για την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση των επισκεπτών και θα εγκατασταθούν Πινακίδες Ενημέρωσης Κοινού για  δράσεις διαχείρισης και μέτρων προστασίας στις παραλίες ωοτοκίας της Θαλάσσιας Χελώνας και στις περιοχές δικαιοδοσίας του.

MIS έργου: 5033610
Διάρκεια: 2019-2023
Προϋπολογισμός: 193.800,00 €
Κατάσταση έργου: Σε εξέλιξη
Εμπλεκόμενα τμήματα: Μονάδα Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Ζακύνθου, Αίνου και Προστατευόμενων Περιοχών Ιόνιων Νήσων
Μετάβαση στο περιεχόμενο