Ενίσχυση της Μον. Διαχ. Εθ. Πάρκων Κορώνειας-Βόλβης, Κερκίνης, Θερμαϊκού του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α για τη διαχείριση του φυσ. περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας στις περιοχές Natura που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του πρώην Φορέα Διαχείρισης Κορώνειας-Βόλβης.

Η Πράξη αφορά στην χρηματοδότηση δράσεων διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος και βιοποικιλότητας των προστατευόμενων περιοχών που εμπίπτουν στην περιοχή ευθύνης της Μον. Διαχ. Εθ. Πάρκων Κορώνειας-Βόλβης, Κερκίνης, Θερμαϊκού του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α  (πρώην Φορέας Διαχείρισης Κορώνειας -Βόλβης – Χαλκιδικής ΦΔΚΒΧ) και νυν Μονάδας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Κεντρικής Μακεδονίας (ΜΔΠΠ 3)  και αποτελείται από 3 άξονες δράσεων:
Ο πρώτος άξονας δράσεων περιλαμβάνει υπηρεσίες παρακολούθησης και υλοποίησης διαχειριστικών μέτρων που στοχεύουν στην βελτίωση του βαθμού διατήρησης ειδών και τύπων (των Οδηγιών 92/43/ΕΟΚ και 2007/147/ΕΚ) των οποίων ο βαθμός διατήρησης κρίνεται μη ικανοποιητικός. Ειδικότερα, προβλέπονται δράσεις διαχείρισης για τον λαγόγυρο Spermophilus citellus), δακτυλιώσεις πτηνών στο Εθνικό Πάρκο Λιμνών Κορώνειας- Βόλβης και Μακ. Τεμπών και διερεύνηση της συχνότητας εμφάνισης παθογόνων μικροοργανισμών σε εξωπαράσιτα, καθώς και τοποθέτηση τεχνητών φωλιών για νυκτόβια αρπακτικά πτηνά στο Εθνικό Πάρκο Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακ. Τεμπών.
Επίσης, προβλέπεται η παρακολούθηση για την τεκμηρίωση προτεραιοτήτων διαχείρισης του είδους Felis silvestris silvestris (αγριόγατα) και η λεπτομερής καταγραφή και χαρτογράφηση των υποθαλάσσιων λιβαδιών Posidonia oceanica στις θαλάσσιες περιοχές Natura της ΜΔΠΠ 3. Ακόμη, άλλες δράσεις αφορούν στον προσδιορισμό της κατάστασης της μεσογειακής φώκιας (Monachus monachus) και στην οργάνωση της παρακολούθησης του είδους στις θαλάσσιες περιοχές Natura, στην καταγραφή και παρακολούθηση χειροπτέρων και σε δράσεις για τη διατήρησή τους, όπως επίσης και στην παρακολούθηση της βίδρας (Lutra lutra) στις νέες περιοχές της ΜΔΠΠ 3 (Όρος Χολομώντα και Όρος Στρατωνικό) και σε διαχειριστικές δράσεις για την προστασία και διατήρησής της. Επιπρόσθετα, περιλαμβάνεται η τηλεμετρία και η χαρτογράφηση ευαισθησίας για επιλεγμένα είδη ορνιθοπανίδας προτεραιότητας στην περιοχή του Εθ. Πάρκου Κορώνειας – Βόλβης – Μακ. Τεμπών, η ταχεία ορνιθολογική αποτίμηση της κατάστασης διατήρησης των ειδών προτεραιότητας στις περιοχές ΖΕΠ που εντάχθηκαν στην περιοχή αρμοδιότητας της ΜΔΠΠ 3 με το Ν. 4519/2018, η καταγραφή και αξιολόγηση της θαλάσσιας παράκτιας ζώνης της χερσονήσου του Άθω και Σιθωνίας που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της ΜΔΠΠ 3, όπως και η παρακολούθηση για την τεκμηρίωση προτεραιοτήτων διαχείρισης για το είδος Canis aureus (Τσακάλι) στα όρη Χολομώντα, Στρατωνικό, Ίταμο και χερσόνησο Σιθωνίας.
Ο δεύτερος άξονας δράσεων αφορά στην ενημέρωση και πληροφόρηση μέσω της δημιουργίας ενημερωτικού υλικού για την περιοχή ευθύνης της ΜΔΠΠ 3, της δημιουργίας εκπαιδευτικού υλικού, της δημιουργίας κινητής έκθεσης για την προβολή και ανάδειξη των προστατευόμενων περιοχών της ΜΔΠΠ 3 στην Χαλκιδική. Επιπλέον, προβλέπεται ο εμπλουτισμός και η αναβάθμιση του Κέντρου πληροφόρησης Εθν. Πάρκου Κορώνειας – Βόλβης – Μακ. Τεμπών, καθώς και σχέδιο δράσης και στρατηγικής βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης.
Τέλος, στον τρίτο άξονα περιλαμβάνονται δράσεις για την αποκατάσταση οικοσυστημάτων που έχουν υποβαθμιστεί από ανθρώπινη δραστηριότητα. Ειδικότερα, προβλέπεται η προμήθεια και εγκατάσταση τηλεμετρικού σταθμού μέτρησης ποιοτικών παραμέτρων υδάτων στην λίμνη Βόλβη, η προμήθεια φορητού πολυοργάνου για τη μέτρηση ποιότητας νερού σε μεγάλα βάθη, η προμήθεια κινητού, μεταλλικού κλωβού περίθαλψης πτηνών και προμήθεια υπέρηχων για ανίχνευση νυχτερίδων. Επίσης, περιλαμβάνεται η προμήθεια βιοακουστικού σταθμού, δορυφορικών πομπών, καμερών, παγίδων, όπως επίσης και η προμήθεια Gps κολλάρων και τεχνητών φωλιών.

Μέχρι στιγμής, έχει υλοποιηθεί η προμήθεια ενός πλωτού τηλεμετρικού σταθμού μέτρησης ποιοτικών παραμέτρων υδάτων, ενός φορητού πολυοργάνου για μέτρηση της ποιότητας νερού σε μεγάλα βάθη, ενός δέκτη υπερήχων για την ανίχνευση νυχτερίδων και τριών βιοακουστικών σταθμών.  Ακόμη, έχει γίνει προμήθεια 47 καμερών, 36 παγίδων διαφόρων τύπων και 46 τεχνητών φωλιών διαφόρων τύπων. Τέλος, έγινε προμήθεια 30 δορυφορικών πομπών και 8 GPS κολλάρων.

MIS έργου: 5045889
Διάρκεια: 01/06/2020 – 15/12/2023
Προϋπολογισμός: 1.174.328,00€
Κατάσταση έργου: Ολοκληρωμένο
Εμπλεκόμενα τμήματα: Μονάδα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Κεντρικής Μακεδονίας