Ενίσχυση του τέως Φορέα Διαχείρισης Κερκίνης για τη διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας στις περιοχές Natura αρμοδιότητάς του

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης αφορά στην υλοποίηση δράσεων απαραίτητων για την προστασία, διαχείριση και ανάδειξη των προστατευόμενων περιοχών, εντός της περιοχής αρμοδιότητας τέως Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης και νυν Μονάδα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Κεντρικής Μακεδονίας. Ο παραπάνω γενικός σκοπός θα επιτευχθεί μέσα από τα παρακάτω:

Δράσεις που στοχεύουν στη βελτίωση του βαθμού διατήρησης προστατευόμενων οικοτόπων και ειδών, όπου περιλαμβάνονται δράσεις εγκατάστασης νέου εξοπλισμού παρακολούθησης μετεωρολογικών παραμέτρων και στάθμης, σύγχρονων εργαλείων συμμετοχικής διαχείρισης και διαχειριστικών μελετών, καινοτόμων συστημάτων χαρτογράφησης καθώς και μια πρώτη προσέγγιση για την αντιμετώπιση άγνωστων οργανικών ρύπων και ανοπλαστικών στο υδάτινο σύστημα Κερκίνης-Στρυμόνα.

Δράσεις ενημέρωσης – πληροφόρησης, όπου περιλαμβάνεται η προμήθεια ηλεκτρονικών συστημάτων και εφαρμογών αλληλεπίδρασης των επισκεπτών των προστατευόμενων περιοχών, με σκοπό την καλύτερη κατανόηση του φυσικού περιβάλλοντος, εγκατάσταση υψηλής ανάλυσης καμερών για μεταφορά εικόνας από το φυσικό περιβάλλον στο κέντρο πληροφόρησης υγροτόπου Κερκίνης, εκτυπώσεις εντύπων και δημιουργία θεματικών βίντεο για την ενίσχυση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και τέλος τοποθέτηση πινακίδων και αναλογίων για την ερμηνεία του περιβάλλοντος.

Δράσεις υποστήριξης της τοπικής κοινωνίας, όπου δίνεται έμφαση για πρώτη φορά στην ενίσχυση του παραγωγικού μοντέλου εντός της προστατευόμενης περιοχής, με τη θέσπιση σήματος ποιότητας.

Αναλυτικότερα, θα γίνει προμήθεια και τοποθέτηση μετεωρολογικού σταθμού και σταθμημέτρου στη λίμνη Δοϊράνη, διερεύνηση ρύπανσης από νανοπλαστικά και λοιπούς οργανικούς ρυπαντές στις λίμνες Κερκίνη, Δοϊράνη και στις Εκβολές Στρυμόνα, χαρτογράφηση του εσωτερικού δέλτα της Κερκίνης και του Στρυμόνα ανάντη της λίμνης με την τεχνική LIDAR και εφαρμογή συμμετοχικής διαχείρισης για θέματα βόσκησης και οικοτουρισμού στην λίμνη Κερκίνη (προσαρμοζόμενη διαχείριση και Ελεύθερα Πρότυπα για την Διαχείριση της Φύσης). Επιπλέον, θα εκπονηθεί Σχέδιο Διαχείρισης της βόσκησης για ορθολογική χρήση των υγρών λιβαδιών του υγροτόπου Κερκίνης, θα αναπτυχθεί διαδικτυακή πλατφόρμα (web app) και  εφαρμογή για κινητές συσκευές (mobile app με λειτουργικό Android/iOS).

Τέλος, προβλέπεται η προμήθεια και η τοποθέτηση συστήματος ασύρματης μεταφοράς εικόνας από την αποικία των ερωδιών στο παραποτάμιο δάσος καθώς επίσης και από μία φωλιά  πελαργών, στο Κέντρο Πληροφόρησης, υπηρεσίες Σχεδιασμού και Εκτύπωσης εντύπων, η παραγωγή θεματικών βίντεο μικρής διάρκειας, η προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων και η εκπόνηση μελέτης για σήμα ποιότητας για οικοτουριστικές υπηρεσίες και  η παραγωγή αγροτικών προϊόντων στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου Λίμνης Κερκίνης.

MIS έργου: 5041591
Διάρκεια: 02/07/2020- 15/12/2023
Προϋπολογισμός: 458.636,00
Κατάσταση έργου: Σε εξέλιξη
Εμπλεκόμενα τμήματα: Μονάδα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Κεντρικής Μακεδονίας
Μετάβαση στο περιεχόμενο