Επιχορήγηση του πρώην Φορέα Διαχείρισης Κάρλας-Μαυροβουνίου-Κεφαλόβρυσου Βελεστινού-Δέλτα Πηνειού για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων

Κεντρική εικόνα

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης αφορά στην χρηματοδότηση δράσεων με στόχο την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας της περιοχής ευθύνης του τέως Φορέα Διαχείρισης Κάρλας-Μαυροβουνίου-Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου-Δέλτα Πηνειού, οι οποίες στοχεύουν στη βελτίωση του καθεστώτος διατήρησης οικοτόπων και ειδών των οδηγιών 92/43/ΕΟΚ και 2009/147/ΕΚ, που ο βαθμός διατήρησής τους είναι μη ικανοποιητικός ή κακός ή έχουν ικανοποιητικό ή άγνωστο βαθμό και χρήζουν επαναλαμβανόμενης διαχείρισης ή προστασίας.
Ειδικότερα, η Πράξη περιλαμβάνει διαχειριστικές δράσεις για την βελτίωση των ενδιαιτημάτων αναπαραγωγής και φωλεοποίησης σημαντικών ειδών ορνιθοπανίδας στην περιοχή της πρώην λίμνης Κάρλας, με σκοπό τη διατήρηση και αύξηση των πληθυσμών των πτηνών των ειδών ορνιθοπανίδας του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 2009/147 ΕΚ που αναπαράγονται στη Ζώνη Ειδικής Προστασίας της Κάρλας (ερωδιοί, χουλιαρομύτες, λαγγόνες κ.α.), μέσω της διαχείρισης των οικοτόπων αναπαραγωγής, φωλεοποίησης, διατροφής και ξεκούρασης. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 3000 φυτεύσεις δέντρων και θάμνων (πλάτανος, ιτιά, λεύκα, αλμυρίκι, φράξος, σκλήθρο, γαύρος, δρυς, σφένδαμος, τίλια, κουτσουπιά, φουντουκιά, μελικουκιά, φτελιά, πεύκη, καρυδιά) σε τρεις επιλεγμένες θέσεις γύρω από τον Ταμιευτήρα της Κάρλας, καθώς και περίφραξη, λίπανση, άρδευση και απομάκρυνση ζιζανίων. Τελικός στόχος της εν λόγω δράσης είναι η σταδιακή δημιουργία ενός υδρόφιλου «φυσικού» και λειτουργικού οικοσυστήματος που θα αναβαθμίσει περιβαλλοντικά και αισθητικά την περιοχή.
Επιπλέον, άλλη διαχειριστική δράση αφορά στην προστασία από δασικές πυρκαγιές, στο πλαίσιο της οποίας εγκαταστάθηκαν στους ορεινούς όγκους του Πηλίου, του Μαυροβουνίου και του Κισσάβου, 12 δεξαμενές πυρόσβεσης ανοιχτού τύπου ωφέλιμου όγκου 40.000 λίτρων για την τροφοδοσία με νερό πυροσβεστικών οχημάτων και ελικοπτέρων.
Ακόμη, σε άλλες διαχειριστικές δράσεις προβλέπεται ο σχεδιασμός δειγματοληψίας των ειδών Ophrys cornutula (σύμβαση Βέρνης), Spiranthes spiralis, Ophrys umbilicata, Orchis simia, εγγενής πολλαπλασιασμός in vitro και επαναφύτευσή τους στην περιοχή Κάρλας – Μαυροβουνίου – Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου – Δέλτα Πηνειού με σκοπό τη βελτίωση της κατάστασης διατήρησης αυτοφυών ορχεοειδών οι οποίες προστατεύονται από την εθνική και διεθνή νομοθεσία, καθώς επίσης και η υποστήριξη Ειδικών Μονάδων Ανίχνευσης Δηλητηριασμένων Δολωμάτων (Ε.Μ.Α.Δ.Δ.). Αναλυτικότερα, σχετικά με τις Ε.Μ.Α.Δ.Δ, η δράση υλοποιείται στο σύνολο της περιοχής αρμοδιότητας της Μονάδας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Θεσσαλίας με σκοπό την αντιμετώπιση, καταγραφή και διερεύνηση περιστατικών δηλητηρίασης προστατευόμενων ή μη ειδών της άγριας πανίδας στο φυσικό περιβάλλον, καθώς και τη λήψη μέτρων πρόληψης της υποβάθμισης του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας από τη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων. Η δράση περιλαμβάνει προμήθεια εξοπλισμού και υποδομών καθώς παροχή υπηρεσιών για την υποστήριξη και τη λειτουργία της Ειδικής Μονάδας Ανίχνευσης Δηλητηριασμένων Δολωμάτων (χειριστής – ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος στην ανίχνευση δηλητηριασμένων δολωμάτων). Επιπρόσθετα, για την διαχείριση των καλαμιώνων και των υγρών λιβαδιών στην προστατευόμενη περιοχή «Περιοχή ταμιευτήρων πρώην λίμνης Κάρλας» με κωδικό GR1430007, εφαρμόστηκαν διαχειριστικά μέτρα, όπως η κοπή και η διαχείριση υγροτοπικής βλάστησης και η πιλοτική εγκατάσταση φορητής ηλεκτρικής περίφραξης κατά την αναπαραγωγική περίοδο παρυδάτιων ειδών ορνιθοπανίδας για την προστασία των αποικιών τους από βοοειδή κατά τη διάρκεια της βόσκησης.
Επίσης, στο πλαίσιο της Πράξης πραγματοποιήθηκαν δράσεις παρακολούθησης ειδών και οικοτόπων όπως παρακολούθηση πληθυσμών της βίδρας στην περιοχή αρμοδιότητας της ΜΔΠΠ Θεσσαλίας, δακτυλιώσεις νεοσσών πελαργού, αργυροπελεκάνου και ροδοπελεκάνων, αξιολόγηση του οικοτόπου 9340-ανόρθωση πρεμνοφυών συστάδων, αποτίμηση των οικοτόπων 6110 & 9320, αλλά και εκπόνηση σχεδίου διαχείρισης επισκεπτών. Τέλος, υλοποιήθηκαν προμήθειες τριών οχημάτων, τριών πλωτών μέσων, επιστημονικού και διαχειριστικού εξοπλισμού και ιματισμού για την υποστήριξη του προσωπικού της ΜΔΠΠ Θεσσαλίας τόσο κατά τη διάρκεια του έργου αλλά και για τη συνέχιση των δράσεων στο πλαίσιο αυτεπιστασίας.

MIS έργου: 5032679
Διάρκεια: 01/06/2020 – 31/12/2023
Προϋπολογισμός: 1.000,000,00€
Κατάσταση έργου: Σε εξέλιξη
Εμπλεκόμενα τμήματα: Μονάδα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Θεσσαλίας
Υποέργο 4
Υποέργο 4
Ophrys_scolopax_subsp_cornuta
Ophrys_scolopax_subsp_cornuta
Πολλαπλασιασμός in vitro Spiranthes_spiralis
Πολλαπλασιασμός in vitro Spiranthes_spiralis
Φυτάριο Spiranthes_spiralis_πολλαπλασιασμός_in_vitro
Φυτάριο Spiranthes_spiralis_πολλαπλασιασμός_in_vitro
Υποστήριξη ΕΜΑΔΔ
Υποστήριξη ΕΜΑΔΔ
Δακτυλιώσεις άγριας ορνιθοπανίδας
Δακτυλιώσεις άγριας ορνιθοπανίδας