ΕΡΜΗΣ: « Έξυπνες ψηφιακές εφαρμογές και εργαλεία για την αποτελεσματική προώθηση και ανάδειξη της βιοποικοιλότητας των Ιονίων Νήσων»

Το Έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2014- 2020. Βασικοί στόχοι του συγκεκριμένου έργου είναι η ανάπτυξη και υλοποίηση πληροφοριακής υποδομής και πολυεπίπεδης ψηφιακής πλατφόρμας, εφαρμογή για έξυπνα κινητά τηλέφωνα και tablets, καθώς και εργασίες για την οργάνωση, διαχείριση και ανάλυση πληροφοριακών δεδομένων κλπ. Η πλατφόρμα θα έχει δύο βασικά υποσυστήματα: ένα υποσύστημα καταχώρησης, οργάνωσης και προβολής μέσω του διαδικτύου των δεδομένων που σχετίζονται με την προβολή του πλούτου βιοποικιλότητας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και ένα υποσύστημα μέσω του οποίου απλοί χρήστες/ πολίτες θα μπορούν να μεταφορτώσουν στην πλατφόρμα δεδομένα/ πληροφορίες στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος μέσω έξυπνων κινητών συσκευών. Επιπλέον το έργο στοχεύει στην συλλογή, τεκμηρίωση, σημασιολογική επισήμανση και καταχώρηση των δεδομένων / περιεχομένου βιοποικιλότητας στην πλατφόρμα. Συνολικά προβλέπεται να εισαχθούν στην πλατφόρμα οι παρακάτω καταγραφές πεδίου: Χλωρίδα: άνω των 10.000 δεδομένων, Πανίδα: άνω των 1.000 δεδομένων, Ορνιθοπανίδα: άνω των 5.000 δεδομένων, Μακρομήκυτες: άνω των 1.000 δεδομένων, Τύποι οικοτόπων: Δεδομένα από τουλάχιστον 200 δειγματοληψίες πεδίου.
Τέλος, ένας ακόμη στόχος είναι η πραγματοποίηση δράσεων ενημέρωσης και διάχυσης (ημερίδες, παραγωγή διαφημιστικού υλικού κλπ.). Η πράξη αναμένεται να συμβάλει θετικά στην ανάδειξη και προστασία του φυσικού τοπίου, στη βελτίωση των τρόπων παρακολούθησης των οικοσυστημάτων βιοποικιλότητας (συμπεριλαμβάνοντας το φυσικό περιβάλλον της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και τους υγροτόπους) παρέχοντας καινοτόμους τρόπους συλλογής, οργάνωσης και προβολής της πληροφορίας, αλλά και συμβάλλοντας στον καλύτερο εντοπισμό και διαχείριση των απειλών/ κινδύνων.

MIS έργου: 5034557
Διάρκεια: 1/1/2019 – 31/12/2023
Προϋπολογισμός: 200.000,00€
Κατάσταση έργου: Σε εξέλιξη
Εμπλεκόμενα τμήματα: Μονάδα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Κοιλάδας Αχελώου και Αμβρακικού Κόλπου
Μετάβαση στο περιεχόμενο