Διαχειριστικές δράσεις προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων στην περιοχή ευθύνης του τέως Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου

Η Πράξη αφορά στη χρηματοδότηση δράσεων με στόχο την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας της περιοχής ευθύνης του τέως Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου και νυν Μονάδα Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Ζακύνθου Αίνου και Προστατευόμενων Περιοχών Ιόνιων Νήσων. Συγκεκριμένα οι δράσεις που χρηματοδοτούνται στοχεύουν στη βελτίωση του καθεστώτος διατήρησης οικοτόπων και ειδών των οδηγιών 92/43/ΕΟΚ και 2009/147/ΕΚ,  που ο βαθμός διατήρησής τους είναι μη ικανοποιητικός ή κακός ή έχουν ικανοποιητικό ή άγνωστο βαθμό και χρήζουν επαναλαμβανόμενης διαχείρισης ή προστασίας.
Ειδικότερα, η Πράξη περιλαμβάνει την προβολή δράσεων μέσω τις δημιουργίας ψηφιακής έκθεσης, εκτύπωσης έντυπου υλικού, παραγωγής ντοκιμαντέρ/σποτ, οργάνωσης ημερίδων και δημιουργίας έξυπνης εφαρμογής για κινητά. Επιπλέον, προβλέπονται δράσεις για την ανάπτυξη σταθερών συνεργασιών/αλληλοενημέρωσης και ανταλλαγής τεχνογνωσίας με άλλες (συν)αρμόδιες Υπηρεσίες/Οργανισμούς, καθώς και την βελτίωση της υποδομής της μονάδας για την συλλογή / διαχείριση των επιστημονικών δεδομένων που συλλέγει (Συμμετοχή σε ευρωπαϊκά οργανισμούς (EUROPARC, Eurosite, MedPAN, EFI), Δικτύωση με άλλες Μονάδες Διαχείρισης, συνέργεια με Δημόσιες Υπηρεσίες, ΜΚΟ, Πανεπιστήμια και τοπικούς φορείς. Ακόμη, η Πράξη περιλαμβάνει την υλοποίηση δράσεων παρακολούθησης ειδών και οικοτόπων ή/ και εκπόνηση μελετών (τεχνικών και μη) (Μελέτες καταγραφής χειρόπτερων/μικροθηλαστικών, λεπιδοπτέρων, επικαιροποίηση χαρτογράφησης τύπων οικοτόπων, δακτυλιώσεις πτηνών, εκπόνηση στρατηγικών μελετών βιώσιμης ανάπτυξης και προστασίας ειδών από την φωτορύπανση). Οι διαχειριστικές δράσεις της Πράξης αποσκοπούν στην βελτίωση του καθεστώτος διατήρησης ειδών και τύπων οικοτόπων στην περιοχή αρμοδιότητας της Μονάδας Διαχείρισης. Συγκεκριμένα, προβλέπεται η ίδρυση μικροαποθεμάτων, η τοποθέτηση φιλικών προς τους υφάλους & τα θαλάσσια λιβάδια αγκυροβόλιων, καινοτόμες διαχειριστικές δράσεις προστασίας της θαλάσσιας χελώνας, της μεσογειακής φώκιας και θαλάσσιων θηλαστικών, διαχειριστικές δράσεις αντιπυρικής προστασίας και δράσεις αύξησης πληθυσμών σπανίων ειδών ορνιθοπανίδας.
Οι παραπάνω δράσεις υλοποιούνται με ίδια μέσα, εργασία του προσωπικού του Παραρτήματος και χρήση του εξοπλισμού του ή/και ανάθεση σε τρίτους.

MIS έργου: 5033022
Διάρκεια: 01/01/2020 – 31/12/2023
Προϋπολογισμός: 1.000.000,00 €
Κατάσταση έργου: Σε εξέλιξη
Εμπλεκόμενα τμήματα: Μονάδα Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Ζακύνθου Αίνου και Προστατευόμενων Περιοχών Ιόνιων Νήσων
GPS σε θαλάσσιες χελώνες
GPS σε θαλάσσιες χελώνες
Δακτυλιώσεις πουλιών
Δακτυλιώσεις πουλιών
Δημιουργία ψηφιακής έκθεσης
Δημιουργία ψηφιακής έκθεσης
Παρακολούθηση χερσαίων οικοτόπων
Παρακολούθηση χερσαίων οικοτόπων