Διαχειριστικές Δράσεις προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων στην περιοχή ευθύνης του τέως Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης, Κοιλάδας Σπερχειού και Μαλιακού Κόλπου

logo-ep-ymeperaa

Η Πράξη αφορά σε δράσεις με στόχο την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας της περιοχής ευθύνης του τέως Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης, Κοιλάδας Σπερχειού και Μαλιακού Κόλπου και νυν Μονάδα Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Παρνασσού, Οίτης και Προστατευόμενων Περιοχών Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας. Συγκεκριμένα, οι δράσεις που χρηματοδοτούνται στοχεύουν στη βελτίωση του καθεστώτος διατήρησης οικοτόπων και ειδών των Οδηγιών 92/43/ΕΟΚ και 2009/147/ΕΚ, που ο βαθμός διατήρησής τους είναι μη ικανοποιητικός ή κακός ή έχουν ικανοποιητικό ή άγνωστο βαθμό και χρήζουν επαναλαμβανόμενης διαχείρισης ή προστασίας.
Ειδικότερα, οι δράσεις αφορούν στην προβολή δράσεων της Πράξης με διοργάνωση ημερίδων και παραγωγή σχετικού έντυπου ενημερωτικού υλικού, στην δικτύωση, ανάπτυξη τεχνογνωσίας και επιστημονικής τεκμηρίωσης με υποδράσεις όπως υλοποίηση Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών και αναβάθμιση-συντήρηση υφιστάμενων αδειών λογισμικού GIS, διερεύνηση των πιέσεων και απειλών στην περιοχή ευθύνης, δικτύωση με άλλες Μονάδες Προστατευόμενων Περιοχών. Επιπλέον, η Πράξη περιλαμβάνει δράσεις παρακολούθησης ειδών και οικοτόπων ή/και εκπόνηση μελετών (τεχνικών και μη), όπως διερεύνηση του φαινομένου εγκλωβισμού των Βαλτοχελώνων (Emys orbicularis) στα αρδευτικά κανάλια του Δέλτα Σπερχειού, διερεύνηση του πληθυσμού του Ελληνοπυγόστεου (Pungitius hellenicus) στον Σπερχειό ποταμό, διερεύνηση της υποβάθμισης της “δια μήκους συνεκτικότητας” του Σπερχειού ποταμού και των παραποτάμων του, βελτίωση της υφιστάμενης γνώσης για την ενδημική και απειλούμενη εντομοπανίδα στην Οίτη και στον Τυμφρηστό, διερεύνηση της σύγκρουσης του Λύκου (Canis lupus) με την κτηνοτροφία, βελτίωση της υφιστάμενης γνώσης για τα είδη ορνιθοπανίδας των ΖΕΠ με δακτυλιώσεις, διερεύνηση των διαχειριστικών μέτρων για τη διατήρηση και προστασία του Αγριόγιδου (Rupicapra rupicapra balcanica) στην Οίτη.
Ακόμη, προβλέπονται διαχειριστικές δράσεις για τη βελτίωση του καθεστώτος διατήρησης ειδών και τύπων οικοτόπων, όπως χορήγηση ηλεκτροφόρων περιφράξεων σε μελισσοκόμους και κτηνοτρόφους για μείωση της ανθρωπογενούς θνησιμότητας της Καφέ Αρκούδας (Ursus arctos), τοποθέτηση τεχνητών φωλιών για το Κιρκινέζι (Falco naumanni), συλλογή σπερμάτων Veronica oetaea και ενίσχυση των πληθυσμών του είδους σε λιμνία της Οίτης, δράσεις για την μείωση της ανθρωπογενούς θνησιμότητας του Λύκου (Canis lupus) μέσω της αντιμετώπισης της σύγκρουσης λύκου-κτηνοτροφίας, δράση για την αντιμετώπιση του φαινομένου εγκλωβισμού των Βαλτοχελώνων (Emys orbicularis) στα κανάλια του Δέλτα Σπερχειού κ.α.
Οι δράσεις που έχουν υλοποιηθεί μέχρι στιγμής είναι: η διερεύνηση των πιέσεων και απειλών στη περιοχή ευθύνης της Μονάδας, η διερεύνηση του φαινομένου εγκλωβισμού των Βαλτοχελώνων (Emys orbicularis) στα αρδευτικά κανάλια του Δέλτα Σπερχειού, η διερεύνηση του πληθυσμού του Ελληνοπυγόστεου (Pungitius hellenicus) στον Σπερχειό ποταμό και πρόταση διαχειριστικών μέτρων, η διερεύνηση της υποβάθμισης της “δια μήκους συνεκτικότητας” του Σπερχειού ποταμού και των παραποτάμων του, η βελτίωση της υφιστάμενης γνώσης για την ενδημική και απειλούμενη εντομοπανίδα στην Οίτη και στον Τυμφρηστό, η διερεύνηση της σύγκρουσης του Λύκου (Canis lupus) με την κτηνοτροφία στην περιοχή ευθύνης της Μονάδας, η χορήγηση  ηλεκτροφόρων περιφράξεων σε μελισσοκόμους και κτηνοτρόφους για μείωση της ανθρωπογενούς θνησιμότητας της Καφέ Αρκούδας (Ursus arctos) και τέλος, η τοποθέτηση τεχνιτών φωλιών για το Κιρκινέζι (Falco naumanni).

MIS έργου: 5032589
Διάρκεια: 1/1/2019 – 31/12/2023
Προϋπολογισμός: 983.360,00 €
Κατάσταση έργου: Σε εξέλιξη
Εμπλεκόμενα τμήματα: Μονάδα Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Παρνασσού, Οίτης και Προστατευόμενων Περιοχών Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας