Διαχειριστικές δράσεις προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων στην περιοχή ευθύνης του τέως Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου

Η Πράξη αφορά στη χρηματοδότηση δράσεων με στόχο την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας της περιοχής ευθύνης του τέως Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου και νυν Μονάδα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Ολύμπου.

Συγκεκριμένα, οι δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν θα στοχεύουν στη βελτίωση του καθεστώτος διατήρησης οικοτόπων και ειδών των Οδηγιών 92/43/ΕΟΚ και 2009/147/ΕΚ, που ο βαθμός διατήρησής τους είναι μη ικανοποιητικός ή έχουν ικανοποιητικό ή άγνωστο βαθμό και χρήζουν επαναλαμβανόμενης διαχείρισης ή προστασίας.

Έτσι, η Πράξη περιλαμβάνει δράσεις για την παραγωγή υλικού προβολής και ανάδειξης για τα είδη και τις διαχειριστικές δράσεις που θα υλοποιηθούν και δράσεις για την ανάπτυξη σταθερών συνεργασιών αλληλοενημέρωσης και ανταλλαγής τεχνογνωσίας με άλλες (συν)αρμόδιες Υπηρεσίες / Οργανισμούς, καθώς και την βελτίωση της υποδομής της Μονάδας Διαχείρισης για την συλλογή / διαχείριση των επιστημονικών δεδομένων που συλλέγει. Επίσης, προβλέπεται η παρακολούθηση ειδών και παραμέτρων εκτός Ευρωπαϊκών Οδηγιών (π.χ. διερεύνηση της κλιματικής αλλαγής σε ευαίσθητα οικοσυστήματα, παρακολούθηση της εμφάνισης και πληθυσμιακής παρουσίας νέου είδους λεπιδοπτέρου στην Ελλάδα).
Επιπλέον, οι διαχειριστικές δράσεις της Πράξης αφορούν στην παροχή εξειδικευμένων επιστημόνων για την εγκαθίδρυση συστήματος παρακολούθησης της κλιματικής αλλαγής στους αλπικούς τύπους οικοτόπων του Ολύμπου και την ένταξη της περιοχής στο διεθνές πρόγραμμα και δίκτυο GLORIA, καθώς και στη δράση για την περιηγητική χωρητικότητα του Εθνικού Δρυμού, τόσο συνολικά όσο και κατά θέσεις και η ανάπτυξη συστήματος καταγραφής της διακίνησης επισκεπτών έγκαιρης αναγγελίας ατυχήματος. Σημαντική είναι επίσης η παροχή υπηρεσιών για την ενοποίηση των βάσεων δεδομένων της Μονάδας με άλλες εθνικές βάσεις δεδομένων και τη δημιουργία ενός συστήματος καταχώρησης και επανάκτησης δεδομένων, το οποίο θα εναρμονίζεται με το λογισμικό καταχώρησης δεδομένων στο πεδίο.
Επιπρόσθετα, προβλέπονται  δράσεις παρακολούθησης της εμφάνισης, εξάπλωσης και πληθυσμιακής παρουσίας της πεταλούδας Muschampia criberllum στον Όλυμπο. H Muschampia criberllum συνιστά νέο είδος για τον Όλυμπο αλλά και για όλη την Ελλάδα, ενώ ήδη έχει εκδηλωθεί παράνομο συλλεκτικό ενδιαφέρον για αυτή. Η συγκεκριμένη δράση περιλαμβάνει την καταγραφή του πληθυσμού, της εξάπλωσης και των φυτών ξενιστών του είδους (food plants). Ακόμη, η Πράξη περιλαμβάνει δράσεις δακτυλίωσης πουλιών της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ με έμφαση στα δασικά και ψευδαλπικά είδη ορνιθοπανίδας που πληρούν τις προϋποθέσεις για είδη χαρακτηρισμού ΖΕΠ με σκοπό την κατανόηση των διαχειριστικών αναγκών των ειδών αυτών.

Επίσης, προβλέπεται η παροχή κατευθυντήρων οδηγιών εφαρμογής και η κατάρτιση του σχήματος παρακολούθησης του ευρύτερου έργου που έχει σχέση με την καταπολέμηση απειλών και τη βελτίωση του βαθμού διατήρησης του χρυσαετού (Aquila chrysaetos) στον Όλυμπο και Κάτω Όλυμπο (π.χ. μέσω κατασκευής ταϊστρών για την ενίσχυση της διαθέσιμης τροφής), όπως επίσης και η δημιουργία λιμνίων αναπαραγωγής του μακεδονικού τρίτωνα (Triturus carnifex macedonicus) και της απομάκρυνσης απειλών για το είδος.
Άλλες διαχειριστικές δράσεις αφορούν στον ορισμό προδιαγραφών και στη καθοδήγηση της προστασίας του ιδιαίτερου ενδιαιτήματος των ενδημικών ειδών χλωρίδας, με έμφαση σε αυτά που φύονται στην αλπική ζώνη, μέσω της διευθέτησης της διέλευσης των επισκεπτών / χρηστών της προστατευόμενης περιοχής για την ελαχιστοποίηση της συγκεκριμένης ανθρωπογενούς πίεσης, καθώς και στην κατάρτιση προγράμματος παρακολούθησης της πληθυσμιακής εξέλιξης του επιβλαβούς ξενικού εντόμου Cydalima perspectalis (νυχτοπεταλούδα) στις περιοχές Natura Πιέρια, Τίταρος, Όλυμπος και Κάτω Όλυμπος και η πρόταση εφαρμογής της καταπολέμησης του.
Τέλος, η Πράξη περιλαμβάνει κατά τόπους έργα διευθέτησης μονοπατιών στα αλπικά υψόμετρα (ήτοι, ξερολιθιές, κλείσιμο παρακάμψεων και διακλαδώσεων), δράσεις για την τοπική σήμανση για είδη χλωρίδας επί των μονοπατιών, για τη δημιουργία τράπεζας γενετικού υλικού των ενδημικών και σπάνιων ειδών της περιοχής και υπηρεσίες για τη δημιουργία ενημερωτικού εντύπου προκειμένου να διατίθεται σε πεζοπόρους.

MIS έργου: 5033173
Διάρκεια: 1/1/2019 – 31/12/2023
Προϋπολογισμός: 1.000.000,00
Κατάσταση έργου: Σε εξέλιξη
Εμπλεκόμενα τμήματα: Μονάδα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Ολύμπου