Διαχειριστικές δράσεις προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων στην περιοχή ευθύνης του τέως Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σχινιά – Μαραθώνα, Υμηττού και Νοτιοανατολικής Αττικής

logo-ep-ymeperaa

Το έργο αφορά σε δράσεις αναγκαίες για την προστασία και τη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών, των ειδών χλωρίδας, πανίδας και τύπων οικοτόπων στις περιοχές ευθύνης του τέως Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενης Περιοχής (ΦΔΠΠ) Πάρκου Σχινιά – Μαραθώνα, Υμηττού και Νοτιοανατολικής Αττικής.
Αναλυτικότερα, το έργο περιέχει δράσεις προβολής του έργου του τέως ΦΔΠΠ στο ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, δράσεις δικτύωσης του τέως ΦΔΠΠ και νυν ΜΔΠΠ τόσο με άλλες ΜΔΠΠ όσο και με άλλες υπηρεσίες, οργανισμούς ή κράτη και δράσεις επιστημονικής τεκμηρίωσης για την ανάπτυξη τεχνογνωσίας, τη δημιουργία, χρήση και εμπλουτισμό βάσεων δεδομένων κλπ. Επιπλέον, περιλαμβάνεται η παρακολούθηση ειδών, τύπων οικοτόπων και ανθρωπογενών δραστηριοτήτων για την οργάνωση της διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών και ειδών, όπως επίσης και διαχειριστικές δράσεις για είδη χλωρίδας, πανίδας και ειδών οικοτόπων που χρήζουν βελτίωσης του βαθμού διατήρησης τους.

MIS: 5033259
Διάρκεια: 20/09/2019 – 31/12/2023
Προϋπολογισμός: 1.000.000 €
Κατάσταση έργου: Σε εξέλιξη
Εμπλεκόμενα τμήματα: Μ.Δ. Εθνικών Πάρκων Πάρνηθας, Σχοινιά και Προστατευόμενων Περιοχών Σαρωνικού Κόλπου