Διαχειριστικές δράσεις προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων στην περιοχή ευθύνης του τέως Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου

logo-ep-ymeperaa

Το έργο αφορά στη χρηματοδότηση δράσεων με στόχο την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας της περιοχής ευθύνης του τέως Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου και νυν Μονάδα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου. Συγκεκριμένα, οι δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν θα στοχεύουν στη βελτίωση του καθεστώτος διατήρησης οικοτόπων και ειδών των Οδηγιών 92/43/ΕΟΚ και 2009/147/ΕΚ, όπου ο βαθμός διατήρησής τους είναι μη ικανοποιητικός, κακός ή άγνωστος και διαπιστώνεται ανάγκη επαναλαμβανόμενων δράσεων διαχείρισης ή προστασίας.
Οι δράσεις αυτές αφορούν στην ευαισθητοποίηση και ενημέρωση της κοινωνίας για την αξία της βιοποικιλότητας της προστατευόμενης περιοχής μέσω της προβολής των δράσεων που θα υλοποιηθούν. Επιπλέον, το έργο περιλαμβάνει δράσεις για την ανάπτυξη σταθερών συνεργασιών/ αλληλοενημέρωσης και ανταλλαγής τεχνογνωσίας με άλλες (συν)αρμόδιες Υπηρεσίες/ Οργανισμούς, καθώς και την βελτίωση της υποδομής της Μονάδας για την συλλογή/ διαχείριση των επιστημονικών δεδομένων που συλλέγει. Επίσης, προβλέπεται η υλοποίηση δράσεων παρακολούθησης ειδών και οικοτόπων ή/και εκπόνηση τεχνικών και άλλων μελετών. Στόχος είναι η παρακολούθηση και η εκπόνηση μελετών για την οργάνωση της διαχείρισης οικοτόπων και ειδών των οδηγιών 92/43/ΕΟΚ και 2009/147/ΕΚ. Τέλος, περιλαμβάνει διαχειριστικές δράσεις για την βελτίωση του καθεστώτος διατήρησης ειδών και τύπων οικοτόπων στην περιοχή αρμοδιότητας της Μονάδας.
Ενδεικτικά, προβλέπεται η μελέτη και καταγραφή της μυκοχλωρίδας του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου, η παρακολούθηση της ιχθυοπανίδας και της Βίδρας  (Lutra lutra), η παρακολούθηση της ορνιθοπανίδας και της δυνατότητας αναπαραγωγής  του Αργυροπελεκάνου (Pelecanus crispus) στη Τεχνητή Λίμνη πηγών Αώου, η έρευνα γενετικής ποικιλότητας στον πληθυσμό του ρόμπολου (Pinus heldreichii) στο Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου, η δημιουργία και λειτουργία ομάδας ανίχνευσης δηλητηριασμένων δολωμάτων, η εφαρμογή διαχειριστικών μέτρων για την βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του Μακεδονικού τρίτωνα (Triturus macedonicus) και η πιλοτική δημιουργία και λειτουργία ομάδας απώθησης αρκούδων από ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους (Antibear Dog Unit).

MIS έργου: 5033216
Διάρκεια: 01/01/2019- 31/12/2023
Προϋπολογισμός: 996.917,00€
Κατάσταση έργου: Σε εξέλιξη
Εμπλεκόμενα τμήματα: Μονάδα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου
Μετάβαση στο περιεχόμενο