Διαχειριστικές Δράσεις προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων στην περιοχή ευθύνης του τέως Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου – Ακαρνανικών Ορέων

Το έργο αφορά  σε δράσεις με στόχο την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας της περιοχής ευθύνης του τέως Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου – Ακαρνανικών Ορέων, σύμφωνα με τον Ν. 4519/2018 και νυν Μονάδα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Μεσολογγίου και Προστατευόμενων Περιοχών Δυτικής Στερεάς Ελλάδας. Οι δράσεις στοχεύουν στη βελτίωση του καθεστώτος διατήρησης οικοτόπων και ειδών των οδηγιών 92/43/ΕΟΚ και 2009/147/ΕΚ, που ο βαθμός διατήρησής τους είναι μη ικανοποιητικός ή κακός ή έχουν ικανοποιητικό ή άγνωστο βαθμό και χρήζουν επαναλαμβανόμενης διαχείρισης ή προστασίας.
Αναλυτικότερα, περιλαμβάνονται δράσεις για την διοργάνωση ημερίδων για το ευρύ κοινό και έκδοση έντυπου ενημερωτικού υλικού κλπ., όπως επίσης και δράσεις για την ανάπτυξη σταθερών συνεργασιών / αλληλοενημέρωσης και ανταλλαγής τεχνογνωσίας με άλλες (συν)αρμόδιες Υπηρεσίες / Οργανισμούς, καθώς και την βελτίωση της υποδομής του Μονάδας Διαχείρισης για την συλλογή / διαχείριση των επιστημονικών δεδομένων που συλλέγει. Ενδεικτικές δράσεις: διάχυση της τεχνογνωσίας και δράσεων συν-διαχείρισης του δυτικού μετα-πληθυσμού του αργυροπελεκάνου, δημιουργία βάσης δεδομένων για θέματα αρμοδιότητας και ενδιαφέροντος της μονάδας κλπ.
Επιπλέον, προβλέπεται ο εντοπισμός και η χαρτογράφηση φωλεοποίησης θαλάσσιων χελωνών (Caretta caretta), παρακολούθηση του μυοκάστορα, καταγραφή κατανομής και πυκνότητας παρουσίας της βίδρας, παρακολούθηση των ειδών μυωξών, εκτίμηση της κατάστασης του πληθυσμού χερσαίας χελώνας, παρακολούθηση πληθυσμού νανογωβιού, κ.λπ.
Όσον αφορά στις διαχειριστικές δράσεις, έχει ολοκληρωθεί η δράση βελτίωσης της αναπαραγωγικής επιτυχίας του σταβλοχελίδονου – σπιτοχελίδονου και των συνθηκών  συνύπαρξης του με τον άνθρωπο με την προμήθεια και τοποθέτηση μιας κατασκευής εξυπηρέτησης ομαδικού φωλιάσματος σταβλοχελίδονων, την προμήθεια και τοποθέτηση 20 ξύλινων βάσεων ατομικού φωλιάσματος σταβλοχελίδονων, τη δημιουργία ενός πεντάπτυχου ενημερωτικού φυλλαδίου προς προσέλκυση εθελοντών. Επίσης, είναι σε εξέλιξη η δράση βελτίωσης της αναπαραγωγικής δραστηριότητας του αργυροπελεκάνου (Pelecanus crispus)με την προμήθεια και τοποθέτηση σήμανσης αποικιών αργυροπελεκάνων, την προμήθεια επιστημονικού εξοπλισμού παρακολούθησης (drones με εκπαίδευση – άδεια χειριστή, κάμερες παρακολούθησης), την προμήθεια χορτοκοπτικού, την προμήθεια Jeep. Τέλος, έχει ολοκληρωθεί ο καθαρισμός του Εθνικού Πάρκου για την βελτίωση κατάσταση ενδιατημάτων οικοτόπων και ειδών.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η ενεργοποίηση της δράσης για επεμβάσεις βελτίωσης ενδιαιτήματος για τη βίδρα (Lutra lutra) – κατασκευή τεχνητών φωλιών για τη βίδρα στην περιοχή ευθύνης του πρώην Φορέα Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου – Ακαρνανικών Ορέων καθώς επίσης η βελτίωση της αναπαραγωγικής δραστηριότητας του κιρκινεζιού (Falco naumani)

με την προμήθεια και τοποθέτηση νέων τεχνητών φωλιών, τον  καθαρισμό υφιστάμενων φωλιών ανά έτος και την έκθεση αναφοράς ανά έτος με την παρακολούθηση της αναπαραγωγικής επιτυχίας του είδους. Τέλος, είναι σε υλοποίηση η υποστήριξη Ειδικών Μονάδων Ανίχνευσης Δηλητηριασμένων Δολωμάτων (Ε.Μ.Α.Δ.Δ.)

MIS έργου: 5032671
Διάρκεια: 01/2019 – 31/12/2023
Προϋπολογισμός: 1.000.000,00€
Κατάσταση έργου: Σε εξέλιξη
Εμπλεκόμενα τμήματα: Μ.Δ. Εθνικού Πάρκου Μεσολογγίου και Προστατευόμενων Περιοχών Δυτικής Στερεάς Ελλάδας