Διαχειριστικές δράσεις προστατευόμενων περιοχών, ειδών και τύπων οικοτύπων στην του τέως Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου-Βιστωνίδας-Ισμαρίδας και Θάσου

logo-ep-ymeperaa

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης αφορά στη χρηματοδότηση δράσεων με στόχο την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και 14 περιοχών NATURA 2000 ευθύνης της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης.

Συγκεκριμένα, οι δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν στοχεύουν στη βελτίωση του καθεστώτος διατήρησης οικοτόπων και ειδών των οδηγιών 92/43/ΕΟΚ και 2009/147/ΕΚ,  ενώ εναρμονίζονται και με την Εθνική Στρατηγική και Σχέδιο Δράσης για τη Βιοποικιλότητα και το Πλαίσιο Δράσεων Προτεραιότητας (PAF) για τις περιοχές του δικτύου NATURA 2000.
Ειδικότερα, η Πράξη περιλαμβάνει δράσεις που αφορούν στην ενημέρωση κοινωνικών φορέων/κοινού, στη συμμετοχή σε συναντήσεις, στη διοργάνωση ημερίδων και στη διάχυση αποτελεσμάτων έργου σε συνέδρια Ελλάδας και εξωτερικού. Επιπλέον, άλλες δράσεις αφορούν στην ανάπτυξη σταθερών συνεργασιών/αλληλοενημέρωσης και ανταλλαγής τεχνογνωσίας με άλλες (συν)αρμόδιες Υπηρεσίες/Οργανισμούς, καθώς και στην βελτίωση της υποδομής του ΦΔΠΠ για την συλλογή/διαχείριση των επιστημονικών δεδομένων που συλλέγει. (δράσεις σχετικές με τις αρμοδιότητες σε μεταβατικά ύδατα, συνεργασίες για τον ποταμό Νέστο, σύστημα τηλεδιασκέψεων, συμμετοχή σε εκθέσεις).
Ακόμη, προβλέπεται η υλοποίηση δράσεων παρακολούθησης ειδών και οικοτόπων και εκπόνηση μελετών: παρακολούθηση μετακινήσεων της ορνιθοπανίδας μέσω δακτυλιώσεων, παρακολούθηση σημαντικών ειδών ορνιθοπανίδας, η καταγραφή πιέσεων και απειλών στις νέες περιοχές Natura αρμοδιότητας της Μονάδας, προκαταρκτικές μελέτες για την υποστήριξη των διαχειριστικών δράσεων.
Τέλος, οι διαχειριστικές δράσεις για τη βελτίωση του καθεστώτος διατήρησης ειδών και τύπων οικοτόπων στην περιοχή αρμοδιότητας της Μονάδας που περιλαμβάνει η Πράξη, αφορούν δράσεις προστασίας και βελτίωσης κατάστασης διατήρησης του Λευκού Πελαργού (Ciconia ciconia), των ερωδιών Σταχτοτσικνιά (Ardea cinerea) και του Λευκοτσικνιά (Egretta garzetta), του Κιρκινέζιού (Falco naumanni), της Χαλκοκουρούνας (Coracias garrulus), του Βραχοκιρκίνεζου (Falco tinnunculus) και του Νανόμπουφου (Asio otus). Επίσης, περιλαμβάνει δράσεις διαχείρισης αμμονησίδων φωλιάσματος γλαρονιών, έλεγχο πληθυσμών χερσαίων θηρευτών των θαλασσοπουλιών σε βραχονησίδες του Κόλπου Καβάλας, αντιμετώπιση της θανάτωσης θαλασσοπουλιών σε αλιευτικά εργαλεία στον Κόλπο Καβάλας, μείωση θνησιμότητας τραυματισμένων προστατευόμενων άγριων ζώων κοινοτικού και εθνικού ενδιαφέροντος, διαχείριση λιβαδικών εκτάσεων στο ΕΠΑΜΑΘ, δράσεις διατήρησης οικοτόπων προτεραιότητας του ΕΠΑΜΑΘ.
Η υλοποίηση των δράσεων γίνεται τόσο με ίδια μέσα (εργασία του προσωπικού του Φορέα Διαχείρισης και χρήση του εξοπλισμού του) όσο και με αναθέσεις σε τρίτους.

Η παρούσα Πράξη χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Συνοχής) και από εθνικούς πόρους μέσα από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, ΠΔΕ (Κωδικός Ενάριθμου ΣΑ 2020ΣΕ27510002).

MIS έργου: 5033396
Διάρκεια: 01/01/2020 – 31/12/2023
Προϋπολογισμός: 999.775,00€
Κατάσταση έργου: Σε εξέλιξη
Εμπλεκόμενα τμήματα: Μονάδα Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Νέστου- Βιστωνίδας και Ροδόπης