Δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων στην περιοχή ευθύνης του τέως Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας

Το έργο έχει ως αντικείμενο την προστασία και την διαχείριση των προστατευόμενων τύπων οικοτόπων και ειδών χλωρίδας και πανίδας στον Εθνικό Δρυμό Πάρνηθας.

Οι δράσεις στοχεύουν στην βελτίωση του καθεστώτος διατήρησης οικοτόπων και ειδών των οδηγιών 92/43/ΕΟΚ και 2009/147/ΕΚ,  που ο βαθμός διατήρησής τους είναι μη ικανοποιητικός ή κακός ή έχουν ικανοποιητικό ή άγνωστο βαθμό και χρήζουν επαναλαμβανόμενης διαχείρισης ή προστασίας.

Το έργο περιλαμβάνει δράσεις διαχείρισης, παρακολούθησης, δικτύωσης και προβολής.

Ειδικότερα, στις δράσεις διαχείρισης περιλαμβάνονται δράσεις που περιορίζουν ή αποτρέπουν τις πυρκαγιές, οι οποίες είναι καταστροφικές για την διατήρηση της βιοποικιλότητας, όπως και δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης ομάδων – χρηστών της περιοχής (επισκέπτες, κάτοικοι των όμορων δήμων και εμπλεκόμενοι φορείς). Αναμένεται ότι η προώθηση της γνώσης προς ομάδες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή και προς επισκέπτες της περιοχής θα δημιουργήσει νέες αντιλήψεις, στάσεις και συμπεριφορές ως προς τα προστατευτέα αντικείμενα. Επιπλέον, προβλέπονται δράσεις δικτύωσης με τους επισκέπτες του Δρυμού, ώστε να υπάρχει σύγχρονη ενημέρωση τόσο των επισκεπτών από τις αρμόδιες υπηρεσίες, όσο και των αρμόδιων υπηρεσιών από τους επισκέπτες. Άλλες δράσεις του έργου αφορούν στην καταπολέμηση του έλκους του πλατάνου με στόχο την βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του οικοτόπου 92C0 (Δάση Platanus orientalis ή/και Liquidambar orientalis), σε συνεργασία με το Δασαρχείο Καπανδριτίου και δράσεις παρατήρησης με την χρήση συστήματος drone, οπτικών και θερμικών καμερών.

Σχετικά με τις δράσεις παρακολούθησης, η επιλογή των κατάλληλων δράσεων διαχείρισης προαπαιτούν την παρακολούθηση βιοτικών, αβιοτικών και ανθρωπογενών παραγόντων. Στον Εθνικό Δρυμό, οι δράσεις παρακολούθησης περιλαμβάνουν τη συνέχιση της παρακολούθησης του πληθυσμού του κόκκινου ελαφιού (ξεκίνησε το 2012), την γενετική ανάλυση του πληθυσμού κόκκινου ελαφιού και την σύγκριση με πληθυσμούς άλλων περιοχών, την μελέτη της φέρουσας ικανότητας, την επαναξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης του Αιγαιοτσιροβάκου (Sylvia rueppelli)  και του φρυγανοτσίχλονου (Emberiza caesia, την χαρτογράφηση ξενικών και χωροκατακτητικών ειδών, την εκπόνηση σχεδίου διαχείρισης επισκεπτών, καθώς και την τοποθέτηση δικτύου παρακολούθησης βιομετεωρολογικών σταθμών.

Επιπλέον, στις δράσεις δικτύωσης περιλαμβάνεται η ανάπτυξη σταθερών συνεργασιών/ αλλοενημέρωσης και ανταλλαγής τεχνογνωσίας με άλλες (συν)αρμόδιες Υπηρεσίες/ Οργανισμούς, τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού καθώς και η βελτίωση της υποδομής της ΜΔΠΠ για την διαχείριση των επιστημονικών δεδομένων που συλλέγει.

Τέλος, οι δράσεις προβολής αποσκοπούν στην επικοινωνία του έργου σε κοινωνικούς φορείς και χρήστες της περιοχής.

MIS έργου: 5033697
Διάρκεια: 01/01/2020- 31/12/2023
Προϋπολογισμός: 1.000.000,00 €
Κατάσταση έργου: Σε εξέλιξη
Εμπλεκόμενα τμήματα: Μονάδα Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Πάρνηθας, Σχοινιά και προστατευόμενων περιοχών Σαρωνικού Κόλπου.