«Ολοκλήρωση Εθνικού Συστήματος Προστατευόμενων Περιοχών και διαχειριστικών δομών περιοχών Natura 2000».

logo_STARTUP_vertical

Σκοπός της Πράξης είναι η έναρξη της λειτουργίας – startup των 7 νέων Μονάδων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (Δυτικής Μακεδονίας, Βορειο-Ανατολικού Αιγαίου, Κεντρικού Αιγαίου, Ανατολικής Κρήτης, Νότιας Πελοποννήσου, Εύβοιας-Σκύρου και Κορινθιακού Κόλπου) και της κεντρικής υπηρεσίας του Ο.ΦΥ.ΠΕ.ΚΑ. προκειμένου να καταστεί το νέο σχήμα διοίκησης λειτουργικό και αποτελεσματικό στην εφαρμογή των αρμοδιοτήτων που περιγράφονται στο νόμο 4685/2020 και κυρίως στο έργο της διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών της Ελλάδας.

 

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης αφορά σε δαπάνες εκκίνησης λειτουργίας της κεντρικής υπηρεσίας ΟΦΥΠΕΚΑ και των νέων ΜΔΠΠ καθώς και σε δράσεις δικτύωσης, παρακολούθησης, προστασίας και διαχείρισης ειδών και τύπων οικοτόπων κοινοτικού και εθνικού ενδιαφέροντος εντός των περιοχών αρμοδιότητας τους.

 

Το Start-up περιλαμβάνει επίσης την εκπόνηση μελετών καθώς και την υλοποίηση προγραμμάτων παρακολούθησης που κρίνονται αναγκαίες προκειμένου να αποκτηθεί επαρκής γνώση για το προστατευταίο αντικείμενο της Πράξης, ώστε να είναι δυνατή η λήψη των κατάλληλων μέτρων διαχείρισης.

Ειδικότερα στην Πράξη περιλαμβάνονται διαχειριστικές δράσεις που κρίνονται απαραίτητες και σκόπιμες για την προστασία και βελτίωση των τύπων οικοτόπων και των ειδών κοινοτικού και εθνικού ενδιαφέροντος, καθώς και των ενδιαιτημάτων τους, οι οποίες θα υλοποιηθούν από τις νέες μονάδες του ΟΦΥΠΕΚΑ και αποτελούν ουσιαστικά το ξεκίνημα της προσπάθειας διαχείρισης των προστατευόμενων ειδών και οικοτόπων στις περιοχές ευθύνης τους. Σκοπός τους είναι να αντιμετωπιστούν βασικές διαχειριστικές ανάγκες αλλά και να καταστήσουν τις δομές αυτές λειτουργικές και αποτελεσματικές στη διαχείριση.

 

Αναλυτικότερα, ορισμένες από τις διαχειριστικές δράσεις του προγράμματος αφορούν σε δράσεις ανάδειξης και αποκατάστασης βραχωδών υφάλων (οικότοπος 1170) στις περιοχές Κεντρικού Αιγαίου και Κορινθιακού Κόλπου, σε μέτρα για την αποκατάσταση της βλάστησης στην Ανατολική Κρήτη, όπως και στην ανάδειξη και αποκατάσταση Λιβαδιών Ποσειδωνίας (οικότοπος 1120) στις κάτωθι περιοχές: Κεντρικό Αιγαίο, Βορειο-Ανατολικό Αιγαίο, Κορινθιακό Κόλπο, Νότια Πελοπόννησο και Εύβοιας- Σκύρου. Ακόμη, προβλέπονται δράσεις ανάδειξης, αποκατάστασης και σχεδιασμού μέτρων διαχείρισης των θαλάσσιων σπηλαίων (οικότοπος 8330) στις θαλάσσιες περιοχές του δικτύου Natura 2000 Εύβοιας- Σκύρου, Κεντρικού Αιγαίου, Ανατολικής Κρήτης και Βορειο-Ανατολικού Αιγαίου, καθώς και δράσεις προστασίας για την οχιά της Μήλου, δράσεις αποκατάστασης των ενδιαιτημάτων της νεροχελώνας Emys orbicularis, εφαρμογή διαχειριστικών δράσεων για την διατήρηση του Chamaeleo africanus στην περιοχή της λιμνοθάλασσας Γιάλοβας, δράσεις βελτίωσης της ωοτοκίας της caretta caretta, όπως επίσης και δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη σημασία των χειρόπτερων και των καταφυγίων τους. Επίσης, στις διαχειριστικές δράσεις του έργου περιλαμβάνεται και η εξάλειψη των αρουραίων από συγκεκριμένες αποικίες θαλασσοπουλιών και Μαυροπετρίτη στο κεντρικό Αιγαίο.

 

Επιπλέον, καλύπτονται ανάγκες όπως, ενδεικτικά, η διαμόρφωση παραχωρημένων στον ΟΦΥΠΕΚΑ ακινήτων απαραίτητων για τη λειτουργία του, η προμήθεια εξοπλισμού γραφείων, ηλεκτρονικού εξοπλισμού αλλά και η εγκατάσταση υποδομής για την ολοκληρωμένη διαχείριση των δεδομένων του ΟΦΥΠΕΚΑ και των ΜΔΠΠ μέσω των απαραίτητων λογισμικών και βάσεων δεδομένων. Περιλαμβάνονται αμοιβές επιστημονικών συνεργατών αλλά και άλλου προσωπικού καθώς και τα έξοδα των μετακινήσεων του προσωπικού για την εύρυθμη λειτουργία του οργανισμού.

MIS έργου: 5130700
Διάρκεια: 01/03/2022 – 31/12/2027
Προϋπολογισμός: 12.790.597,69 €
Κατάσταση έργου: Σε εξέλιξη
ΜΔΠΠ Βορειανατολικού Αιγαίου
ΜΔΠΠ Βορειανατολικού Αιγαίου
ΜΔΠΠ Κεντρικού Αιγαίου
ΜΔΠΠ Κεντρικού Αιγαίου
ΜΔΠΠ Κεντρικού Αιγαίου
ΜΔΠΠ Κεντρικού Αιγαίου
ΜΔΠΠ Αναταολικής Κρήτης
ΜΔΠΠ Αναταολικής Κρήτης
ΜΔΠΠ Βορειανατολικού Αιγαίου_
ΜΔΠΠ Βορειανατολικού Αιγαίου_