Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την υπηρεσία ενίσχυσης της εποπτείας του θαλάσσιου χώρου του Εθνικού Πάρκου Σποράδων, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “Highly Protected Mediterranean Initiative- MedFund, του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.).

Ημερομηνία Δημοσίευσης :
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την υπηρεσία ενίσχυσης της εποπτείας του θαλάσσιου χώρου του Εθνικού Πάρκου Σποράδων, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “Highly Protected Mediterranean Initiative- MedFund, του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.).

Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι η υπηρεσία ενίσχυσης της εποπτείας του θαλάσσιου χώρου του Εθνικού Πάρκου Σποράδων, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “Highly Protected Mediterranean Initiative- MedFund”. Αφορά στην ενδυνάμωση της φύλαξης και παρακολούθησης του προστατευταίου αντικειμένου του Εθνικού Πάρκου με στόχευση στη μεσογειακή φώκια Monachus mοnachus, του οικοτόπου 1170 (ύφαλοι) και του οικοτόπου 8330 (σπήλαια) και ιδιαίτερα της περιοχής υψηλής προστασίας (πυρήνας) που περιλαμβάνει τη νησίδα Πιπέρι και την περιμετρική θαλάσσια ζώνη των 3 ν.μ.

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης θα ανέλθει έως του ποσού των ποσού των επτά χιλιάδων διακοσίων πενήντα οκτώ ευρώ και δύο λεπτών (7.258,02 €) πλέον ΦΠΑ, ήτοι οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (8.999,94 €) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24,00%.

 

Η προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου pr@necca.gov.gr έως 10 Ιουλίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00.

 

Δείτε την πρόσκληση εδώ

Share on social :
Σχετικά Νέα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
9 Ιουλίου 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών Επιστημονικού Συνεργάτη για την υποστήριξη της υλοποίησης των δράσεων του προγράμματος LIFE19 ΝΑΤ/ΜΤ/000982 – LIFE PanPuffinus! για τα έτη 2024-2025, του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.).

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
9 Ιουλίου 2024

Διακήρυξη δημόσιου διαγωνισμού για την ανάθεση Υπηρεσιών αποκομιδής μπαζών και απορριμμάτων από το Εθνικό Πάρκο Στροφυλιάς – Κοτυχίου με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ.

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
8 Ιουλίου 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των υπηρεσιακών οχημάτων της Μονάδας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Νοτιο-Ανατολικού Αιγαίου του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.) για το έτος 2024.

Διαβάστε Περισσότερα